Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

autor: rd

dle § 7. zák. č. 312/2002Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, dále jen Zákon

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení dle § 7, Zákona č. 312/2002 Sb., jako vedoucí úřadu, výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa úředníka odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR popřípadě cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Uchazeč podá na Městský úřad Rumburk písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Uchazeč připojí k přihlášce doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popřípadě ověřenou kopii dokladu o získání Zvláštní odborné způsobilosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tří měsíců (u cizích státních občanů obdobný doklad vydaný domovským státem)

Požadavky Městského úřadu Rumburk:

 • vzdělání VŠ/ÚS (právní zaměření výhodou)
 • znalost práce na PC
 • komunikativnost, organizační a řídící schopnosti
 • znalost zákona o obcích výhodou
 • znalost a praxe v oboru správná právo výhodou
 • řidičské oprávnění skup. B výhodou
 • znalost NJ, AJ výhodou

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 8.-9. třída dle vl. nař. č. 330/2003 Sb. V platném znění
 • zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 16. dubna 2004

Způsob podání přihlášky:

 • písemně s označením „Výběrové řízení OŽÚ“, k rukám vedoucího Městského úřadu Rumburk

Adresa pro podání přihlášky:

 • Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Tisk Tisk | E-mail E-mail