Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Městská knihovna Rumburk po deseti letech

Již deset let se uživatelé i pracovníci Městské knihovny Rumburk těší z nových prostor. Před deseti lety knihovna získala nejen jednu z nejhezčích stavebních památek ve městě, ale rovněž nové vybavení od nábytku korespondujícího s historickým interiérem budovy až po moderní výpočetní techniku. Deset let je doba buď dlouhá, nebo krátká. To podle toho, z jakého úhlu pohledu dobu posuzujeme, a podle toho, kdo je oním jubilantem. Za toto období vybíraly knihy v regálech a využívaly dalších služeb tisíce čtenářů a samotná knihovna zaznamenala řadu odborných i společenských změn s různými náhledy na potřebu existence knihoven, potažmo na jejich poslání. Prvního ledna roku 1996 se knihovna odloučila od Okresní knihovny v Děčíně a byla zařazena městem jako samostatná příspěvková organizace. Tato změna pro pracovníky knihovny přinesla spoustu nových pracovních postupů, řešení nových problémů, získávání nových zkušeností a budování nových vztahů s ostatními knihovnami i s dodavateli.
Je obtížné zachytit v jednom článku všechny pohledy na uplynulých deset let. Bylo spoustu událostí, o kterých by se dalo psát. Hlavním posláním knihovny je spokojenost čtenářů a každodenní mravenčí knihovnické činnosti se musí věnovat nejvíce času, a to nejen v otevírací době pro veřejnost. Nové prostory daly možnosti k rozšíření kulturní činnosti. Byl zřízen grafický kabinet, ve kterém se uskutečnila řada výstav, a ve společenském sále proběhla řada akcí pořádaných knihovnou i dalšími organizacemi ve městě. Od samého počátku knihovny v nových prostorách se činnost knihovny zaměřila na automatizaci fondu knihovny. Byl pořízen knihovní systém LANius a okamžitě se začalo s vkládáním záznamů. Po stěhování do nových prostor byla retrokatalogizace knihovního fondu nejrozsáhlejším úkolem. Na jaře roku 1996 byl spuštěn výpůjční protokol v oddělení pro dospělé čtenáře a v roce 1997 bylo dokončeno i dětské a hudební oddělení. Tím se stala knihovna plně automatizovaná. V roce 1997 byl do knihovny zaveden internet, tehdy ještě komutovanou linkou na jediném počítači pro čtenáře. Od téhož roku knihovna každoročně vypracovává projekty, které jsou většinou úspěšné, a tímto způsobem získané peníze nám pomáhají stále udržovat a vylepšovat výpočetní síť knihovny. V současné době knihovna vlastní radiové připojení a pro veřejnost je přístup již na šesti stanicích napojených na internet. Dále byly zřízeny webové stránky a v neposlední řadě zpřístupněn i On-line katalog knihovny.
V roce 1998 na základě vypracovaného projektu byla v Rumburku uskutečněna první konference česko – německo – polských knihovníků, která byla velice úspěšná a dala základ k další příhraniční spolupráci knihovníků těchto zemí. V současné době se dokončuje vydání katalogu regionální literatury knihoven měst Eberrsbachu, Neugersdorfu, Rumburku, Seiffhennersdorfu a Varnsdorfu. Tento katalog obsahuje asi 4000 odkazů na svazky regionální literatury. Městská knihovna Rumburk po dohodě s ředitelkou městského muzea v Rumburku paní Hildebrandtovou zpracovala do tohoto katalogu i muzejní regionální fond. Regionální fond knihovny je vesměs nový fond, vydaný v druhé polovině 20. století. Zato fond muzea zahrnuje období regionální literatury vydané v průběhu let 1850 až 1935. Zařazení rumburského muzejního fondu do tohoto katalogu je velice důležité, protože právě v těchto starých publikacích se nachází nejvíce informací z minulosti celé příhraniční oblasti. V roce 2000 uzavřela knihovna smlouvu o dílo na zhotovení kopií zvukových knih s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a tím hudební oddělení rozšířilo své služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany. Po Státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem je rumburská knihovna jediná, která v Ústeckém kraji tyto služby poskytuje. V letošním roce na podkladě vypracovaného projektu získala knihovna o 60 titulů zvukových knih navíc.
Naším cílem je stále více se snažit o zlepšování těchto služeb a hledání nových cest, jak umožnit také těmto občanům plnohodnotné využití potenciálu naší knihovny. Proto na příští rok plánujeme vypracování projektu na zakoupení speciální počítačové stanice se speciálním softwarem pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany a poskytnout jim možnost přístupu k informacím z elektronických zdrojů, zvláště pak z internetu.
Na závěr můžeme tedy říci, že každá nová knihovna je splněným přáním nejen knihovníků, ale hlavně čtenářů, kteří si zaslouží důstojné a příjemné prostředí. My knihovníci chceme, aby naše knihovna byla knihovnou příjemnou, aby nejen využívala všech moderních technologií, ale chceme zůstat i nadále místem, kam budou lidé přicházet pro knihy a časopisy, aby se jejich čtením vzdělávali a vyplnili svůj volný čas. Popřejme knihovně do budoucích let, aby o ní rozhodovali i nadále stejně moudří zřizovatelé jako doposud, a těm, kterým je všechno naše snažení určeno – návštěvníkům, kterých je ročně 30000, přejme, aby od nás odcházeli pokud možno vždy spokojeni.
Aby stále platilo Masarykovo „Knihami jsme spojeni s duchy všech národů a dob. V dobře vybavené knihovně jsme jako ve věčnosti.“
 K. Candríková
ředitelka Městské knihovny Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail