Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nový zákon o zaměstnanosti pomůže snížit nezaměstnanost

1. října letošního roku vstoupil v platnost nový zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti, který by měl podstatně snížit míru nezaměstnanosti v České republice. Obsahuje celou řadu změn a novinek, které by měly vést ke zvýšení motivace uchazeče o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce při zajišťování a vyhledávání zaměstnání. Zásadní změny se týkají zpřísněných podmínek pro vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce. Z té může být nyní vyřazen každý člověk, který odmítá nastoupit do vhodného zaměstnání zajištěného úřadem práce, který se odmítá podrobit lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu nebo který s úřadem práce nespolupracuje, a to například tím, že nedochází na pravidelné konzultace.
Vhodným zaměstnáním je v tomto případě míněno takové zaměstnání, které je pro uchazeče způsobilé po stránce zdravotní, odpovídá jeho kvalifikaci a schopnostem a délce doby zaměstnání a které v neposlední řadě vyhovuje i jeho možnostem ubytování a dopravní dosažitelnosti do zaměstnání. Úřad práce může uchazeči nařídit lékařské zdravotní vyšetření, pokud se uchazeč vymlouvá na svůj zdravotní stav a odmítá kvůli tomu přijmout zaměstnání zprostředkované úřadem práce. Pokud toto vyšetření uchazeč odmítne, bude z evidence vyřazen.
Příznivé změny zákon přináší i ve výši dávek podpory v nezaměstnanosti. Dosud byla výše podpory stanovena na 50 % předchozího příjmu po dobu tří měsíců a poté po dobu dalších tří měsíců jen 40 %. Nový zákon již stanovuje výši dávek podpory na 45 % již od čtvrtého měsíce po celou dobu vyplácení podpory. Pokud se však uchazeč účastní rekvalifikace, výše jeho podpory bude dosahovat 60 % předchozího příjmu po celou dobu rekvalifikace. Také se prodlužuje doba, po kterou bude podporu v nezaměstnanosti uchazeč pobírat. Platí však jedno pravidlo pro všechny, kteří o podporu žádají – během předchozích tří let musí odpracovat minimálně 12 měsíců a nesmí pobírat starobní důchod. Teprve potom získávají nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti. Pro uchazeče do 50 let věku se doba podpůrčí doby nemění a je i nadále 6 měsíců. Lidé, kterým je 50 – 55 let, budou pobírat podporu až 9 měsíců a pro občany starší 55 let se podpůrčí doba prodlužuje až na 12 měsíců. Topod podmínkou, že uchazeč prokáže alespoň 25, resp. 30 roků účasti na důchodovém pojištění. Tato změna zákona by měla usnadnit starším lidem hledání nového zaměstnání, jelikož ve většině případů mají mnohem horší podmínky než mladí lidé a navíc by toto opatření mělo snížit počty lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu. Největším přínosem nového zákona je možnost přivýdělku pro lidi pobírající podporu v nezaměstnanosti, a to v maximální výši 3350,- Kč, což je polovina minimální mzdy. Možnost přivydělat si k podpoře v nezaměstnanosti je ve světě zcela běžná věc. Tato částka není tak vysoká, aby se s ní dalo vyjít, ale zcela jistě je přínosem do rozpočtu osoby závislé jen na podpoře v nezaměstnanosti. Důležité je to, že osoby, které si v době evidence na úřadu práce přivydělávají, si takto zachovávají určité pracovní návyky a neztratí chuť pracovat. V neposlední řadě se tím, že budou své příjmy legalizovat, omezí práce na černo a tato skutečnost se příznivě promítne i do oblasti daní a pojištění.
Nový zákon však přináší i celou řadu výhod pro zaměstnavatele, například příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování pro zaměstnavatele, který přijal do pracovního poměru uchazeče, jemuž úřad práce věnuje zvýšenou pozornost (například. ženy po mateřské dovolené, absolventi, zdravotně postižení či lidé starší 50 let,…).
Evidovaný uchazeč o zaměstnání, který vyřešil svůj problém zahájením samostatné výdělečné činnosti za pomoci úřadu práce, může dostat překlenovací příspěvek, který bude vyplácen po dobu tří měsíců ve výši životního minima pro jednotlivce.
Zákon kromě těchto změn nově definuje i podmínky pro práci dětí, která je podle zákoníku práce zakázána a je povolena pouze v oblasti umělecké, kulturní, reklamní a sportovní, a dále vymezuje osoby, které nemohou být zahrnuty do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.
Jak nový zákon přispěl ke snížení nezaměstnanosti ukáže až příští rok. Již nyní však mnoha lidem pomůže k řešení jejich problémů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail