Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk vyhlašuje podmínky

Rada města Rumburka dne 24. února 2005 projednala a schválila podmínky pro přidělení dotací na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburka v roce 2005 registrovaných dle platných právních norem. Formuláře pro žádosti a podmínky jejich přidělení jsou k vyzvednutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk u pí Štefáčkové a pí Svobodové.

Město Rumburk vyhlašuje podmínky
pro přidělení dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburka v roce 2005 registrovaných dle platných právních norem.

Dotovány jsou činnosti a akce v oblastech:
1. vzdělávání a mimoškolní činnost mládeže
2. kultura,
3. tělesná výchova a sport.

Podmínky pro předložení žádostí:
1. Žádost musí být předložena do 30. dubna 2005 osobně na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk paní Štefáčkové nebo paní Svobodové.
2. Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů a tuto skutečnost musí prokázat ve vyúčtování projektu.
3. K žádosti musí být přiložena: kopie dokladu o přidělení IČ, kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (popř. kopie výpisu z účtu), kopie dokladu o registraci právního subjektu.
4. Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, vyplněna ve všech kolonkách a musí obsahovat předpokládaný rozpis výdajů a příjmů (tyto údaje smí být uvedeny také v příloze).

Další podmínky:
1. Vyúčtování dotace na akci včetně jejího zhodnocení a fotokopií účetních dokladů musí žadatel předložit na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk do 30 dnů od data konání akce.
2. Vyúčtování dotace na činnost vč. fotokopií účetních dokladů a podrobného rozpisu činnosti (členská základna, účast na soutěžích, četnost tréninků apod.) musí žadatel předložit na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk nejdéle do 31. ledna následujícího roku.
3. Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace a zhodnocení akce nebo činnosti, nebude brán zřetel na jeho žádosti o dotaci v následujícím roce.
4. Dotace nesmí být čerpána na občerstvení, výpočetní techniku, mzdové náklady, peněžité odměny soutěžícím a náklady na vyškolení personálu.
5. V případě, že dotace na akci nebo činnost nebude čerpána, musí žadatel dotaci na akci vrátit do rozpočtu města Rumburk do 30 dnů od nahlášeného termínu akce a dotaci na činnost do 31. ledna následujícího roku.

Schvalovací řízení:
1. Žádosti o dotace budou dle oblastí hodnotit komise jmenované Radou města Rumburka.
2. Rada města Rumburka rozhoduje o přidělení dotace do 50.000,- Kč na jednu akci nebo činnost.
3. V rámci schváleného rozpočtu a po posouzení významu akce může Rada města Rumburka doporučit dotaci nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech. O přidělení této dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Rumburka v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění.
4. O rozhodnutí Rady města Rumburka nebo Zastupitelstva města Rumburka bude žadatel vyrozuměn nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí.

Ing. Jaroslav Sykáček           Darek Šváb                          Radek Engl
starosta města              místostarosta města          místostarosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail