Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zásady realizace prodeje domů z vlastnictví města Rumburk

Podle těchto zásad bude Město Rumburk prodávat ze svého vlastnictví domy s více než dvanácti (12) bytovými jednotkami, které budou rozhodnutím zastupitelstva města zařazeny do prodeje. Předmětem prodeje bude vždy celý dům (funkční celek), případně všechny spoluvlastnické podíly (ideální části) vč. zastavěného pozemku, případně pozemku, který tvoří s domem jeden funkční celek (dále jen dům).

Článek I
Zveřejňování a evidence žádostí

 1.  Na základě rozhodnutí zastupitelstva města zajistí odbor majetkový MěÚ Rumburk zveřejnění záměru prodeje domu. Záměr prodeje bude v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejněn na úředních deskách města po dobu 30 dnů, včetně uvedení prodejní ceny a posledního dne přijímání žádostí při prvním zveřejnění.
 2. Evidenci a vyřizování žádostí o prodej domu zajišťuje odbor majetkový. Žádosti se podávají písemně, přes podatelnu MěÚ, na každý dům samostatně. Na žádosti podané po uplynutí lhůty dle odst. 1) nebude brán zřetel. Za den podání žádosti se považuje den přijetí podatelnou MěÚ Rumburk.
 3. Současně se zveřejněním nabídky domů k prodeji oznámí odbor majetkový všem nájemcům bytů a nebytových prostor v příslušném domě, že zastupitelstvem města bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru prodeje domu.

Článek II
Stanovení prodejní ceny

 1. Při stanovení prodejní ceny bude postupováno podle „Pracovního postupu výpočtu prodejní ceny domů z vlastnictví města“, který je nedílnou součástí těchto zásad jako příloha č. 1.
 2. V případě, že o dům neprojeví nikdo zájem, zopakuje se nabídka k prodeji dle rozhodnutí zastupitelstva města, včetně zveřejnění v Rumburských novinách.
 3. O případné slevě z prodejní ceny rozhodne zastupitelstvo města po opakovaném neúspěšném zveřejnění.

Článek III
Rozhodnutí o konkrétním kupujícím

 1. O konkrétním kupujícím a podmínkách kupní smlouvy rozhodne zastupitelstvo města postupně podle dále uvedených kriterií, s určením pořadí vybraných žadatelů:
  a) Při prvním zveřejnění záměru prodeje
  - nájemník bytu nebo nebytového prostoru, je-li jediným žadatelem z řad nájemníků,
  - podílové spoluvlastnictví nájemníků, dojde-li mezi nimi k dohodě o společné koupi,
  - podílové spoluvlastnictví nájemníků a ostatních žadatelů, dojde-li mezi nimi k dohodě o společné koupi,
  - jiné fyzické či právnické osobě, je-li jediným žadatelem,
  - v ostatních neuvedených případech rozhodne městské zastupitelstvo na svém zasedání výběrem mezi žadateli a metodou podle vlastního rozhodnutí.
  b) Při opakovaném zveřejnění záměru prodeje městské zastupitelstvo rozhodne na svém zasedání výběrem mezi žadateli a metodou podle vlastního rozhodnutí.
 2. Konkrétním kupujícím nebude schválen žadatel, který má evidován nedoplatek vůči městu.
 3. a) Po obdržení usnesení městského zastupitelstva o konkrétním kupujícím vyzve majetkový odbor MěÚ prvního vybraného žadatele k složení částky ve výši 10 % z prodejní ceny v termínu do 10 dnů od obdržení této výzvy. Po připsání složené částky na účet města bude podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Nebude-li stanovená částka připsána na účet města v určeném termínu a smlouva o budoucí kupní smlouvě podepsána do 10 dnů od připsání stanovené částky na účet města, bude jednáno s v pořadí dalším vybraným žadatelem.
  b) Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude obsahovat minimálně:
  - obsah budoucí kupní smlouvy,
  - potvrzení o složení částky ve výši 10 % z prodejní ceny,
  - ustanovení o smluvní pokutě ve výši složených 10 % z prodejní ceny v případě zmaření prodeje kupujícím,
  - ustanovení o termínu podpisu kupní smlouvy a splatnosti prodejní ceny nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Článek IV
Kupní smlouva

Sepsání kupní smlouvy bude zajišťovat město, vč. návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, v termínu do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Článek V
Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení těchto zásad se vztahují na prodej domů:
  a) které nebyly do doby jejich účinnosti zveřejněny k prodeji – čl. I až V
  b) u kterých nebylo do doby jejich účinnosti rozhodnuto o konkrétním kupujícím – čl. I, čl. II odst. 2 a 3, čl. III až V.
 2. Tyto zásady řeší prodej celých domů, nikoli jednotlivých bytů nebo částí a nepřipouští spoluvlastnictví města.
 3. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města lze realizovat prodej domů ve zvláštním režimu podle konkrétně stanovených podmínek, případně prodej mimo režim těchto zásad za podmínek dle rozhodnutí zastupitelstva města.
 4. Na řízení a rozhodování podle těchto zásad se nevztahují ustanovení správního řádu.
 5. Za dodržování těchto zásad zodpovídá vedoucí odboru majetkového.
 6. Dnem účinnosti těchto zásad je den schválení zastupitelstvem města a tímto dnem se ruší všechna dosud přijatá pravidla a zásady o prodeji domů z vlastnictví města.

Výpočet prodejní ceny domů z vlastnictví města

PC = [(CPB x C) x K + (CP x VP)]
kde CPB  celková plocha bytů v domě m2
C       cena za 1 m2 plochy bytu
K       koeficient podle stáří domu
CP     cena pozemku v Kč
VP     výměra pozemku v m2
C – cena za 1 m2 plochy bytu:
u bytu I. kategorie                                1.800 Kč 
CP – cena pozemku za 1 m2               200 Kč
K – koeficient podle stáří domu
od 10 let do 20 let                                          1,1 
od 20 let do 30 let                                          1,- 
od 30 let a více                                                0.9
Výsledná cena se zaokrouhlí na celé tisíce nahoru.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Rumburka
dne 2. června 2005, č. usn. 20/19/b.

Tisk Tisk | E-mail E-mail