Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čerpání prostředků ze zdrojů EU

Vážení čtenáři Rumburských novin,
ve spolupráci s redakcí RN jsme pro Vás připravili sérii informativních článků k problematice čerpání prostředků ze zdrojů EU a to s důrazem na nové programovací a rozpočtové období let 2007 až 2013. V první části máte možnost získat několik obecnějších informací k Národnímu rozvojovému plánu ČR. V dalších dílech budete mít možnost seznámit se s prioritami, dílčími cíli a strategií realizace v ČR a dále se seznámíte s jednotlivými strukturálními fondy a fondem soudržnosti. Závěrem se dozvíte některé novinky v programovém financování z prostředků EU v naší zemi a v našem příhraničním regionu ve zmíněném rozpočtovém a programovacím období 2007 až 2013.

Programovací a rozpočtové období 2007 až 2013 v Evropské unii a v České republice
ČR jako členský stát Evropské unie se připravuje na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013. Za účelem podrobného rozpracování priorit, jejich dílčích cílů a popsání strategie jejich realizace zpracovává ČR Národní rozvojový plán (NRP) 2007 až 2013. Podle tohoto dokumentu se v průběhu programovacího a rozpočtového období má Česká republika stát konkurenceschopnější a s výkonnější ekonomikou, a to nejen v rámci EU. Vláda ČR projednala ve druhé polovině měsíce února tzv. Národní rozvojový plán ČR, jako klíčový dokument pro čerpání peněz z fondů EU v příštím programovacím a rozpočtovém období. Prostřednictvím programů fondů EU může ČR v budoucnu získat až sto miliard korun ročně.

NRP obsahuje strategii pro realizaci programů fondů EU v letech 2007-13. Vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke Strukturálním fondům (SF) a Fondu soudržnosti a opírá se o klíčové evropské i domácí strategické dokumenty. NRP je i nejvýznamnějším východiskem pro tvorbu Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007 – 2013: dokumentu, jehož podoba bude vyjednávána s Evropskou komisí ve druhé polovině tohoto roku. NRP klade důraz na posilování konkurenceschopnosti klíčových oblastí hospodářství a Česka jako celku. Základní princip říká, že „konkurenceschopná česká ekonomika přispěje k celkové konkurenceschopnosti EU“. Hlavním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst evropské 25. ČR by měla usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který by měl vést ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

NRP byl zpracován širokým expertním týmem pod vedením Řídicího a koordinačního výboru (ŘKV), jenž byl v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR zřízen coby nejvyšší orgán pro přípravu naší země na čerpání unijních zdrojů v letech 2007 – 2013. Práce na NRP byly zahájeny v polovině roku 2005 a do jeho zpracování byli v rámci několika pracovních skupin zapojeni zástupci orgánů státní správy, regionů soudržnosti NUTS II, Českého statistického úřadu, Hospodářské komory a dalších subjektů reprezentujících akademický sektor, podnikatele, odborníky na komunální politiku, odbory i neziskovou sféru. NRP tedy vznikal na základě principu partnerství a aktéři měli možnost ho svými připomínkami významně ovlivnit. Návrh NRP byl prezentován i veřejnosti, jíž ho zástupci MMR představili 16. ledna. Na sérii regionálních kulatých stolů ho poté zájemcům z řad neziskového sektoru i široké veřejnosti prezentovali zástupci Centra pro komunitní práci. Dne 16. února 2006 projednala NRP Rada hospodářské a sociální dohody a následně byl dokument předložen vládě ČR, ta jej projednala dne 22. února 2006.
Na základě výsledné podoby finanční perspektivy EU (z 16. prosince 2005) bude mít ČR v letech 2007-2013 k dispozici z fondů EU prostředky ve výši zhruba sto miliard korun ročně. Pro srovnání – v tomto zkráceném progra-movacím období (2004-2006) je v českých programech fondů EU celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Potřeba absorbovat tento objem financí a efektivně je využít nejlépe ilustruje důležitost příprav, které v tuto chvíli na české straně probíhají.

Příprava ČR na čerpání financí fondů EU v letech 2007-2013
Po únorovém projednání návrhu NRP vládou ČR bude pokračovat příprava již zmíněného strategického dokumentu Národní strategický referenční rámec (NSRR), na základě kterého bude ČR vyjednávat podobu budoucích operačních programů s Evropskou komisí (EK). Tento dokument by měl být vládě ČR předložen do konce dubna 2006. V prvním čtvrtletí letošního roku bude současně pokračovat práce na jednotlivých operačních programech pro období 2007-2013 tak, aby mohly být vládě ČR předloženy do konce května 2006. Po prvním čtvrtletí 2006 budou následně zahá-jeny konzultace NSRR a operačních programů s EK, přičemž formální předložení těchto dokumentů EK se předpokládá v průběhu října 2006. Od tohoto data bude také umožněna způsobilost výdajů v rámci projektů příštího programového období, jehož začátek je v tuto chvíli plánován na 1. leden 2007.

Bc. Jan Sembdner
(
sembdner@centrum.cz)

Tisk Tisk | E-mail E-mail