Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Národní strategický rozvojový rámec

V předchozím díle seriálu článků o bu-doucnosti fondů Evropské unie jsem se zabýval Národním rozvojovým plánem ČR na léta 2007 – 2013. Národní rozvojový plán (NRP) představuje vý-chozí strategický dokument pro budoucí období realizace programů fondů EU v regionech ČR, a to včetně návrhu struktury a zaměření jednotlivých programů pomoci a způsobu jejich realizace na národní úrovni. V procesu přípravy ČR na čerpání financí fondů EU v letech 2007 – 2013 nastává právě v této době další důležitá etapa.
Po únorovém projednání NRP vládou ČR se nyní zpracovává tzv. Národní strategický rozvojový rámec ČR (NSRR) pro období 2007 až 2013. NSRR vzniká povinně pro účely strategického zaměření intervenci z evropských fondů. Struktura tohoto dokumentu vychází z přímo z legislativy EU, tzn. obsahuje analýzu, zvolenou národní strategii, seznam programů podpory včetně rozdělení finančních prostředků. Součástí dokumentu je strategie posilování administrativní kapacity a popis způsobu koordinace jednotlivých programů.
Národní strategický referenční rámec (NSRR), na základě kterého bude ČR vyjednávat podobu budoucích operač-ních programů s Evropskou komisí, by měl být vládě ČR předložen do konce dubna 2006. V prvním čtvrtletí letošního roku bude současně pokračovat práce na jednotlivých operačních programech pro období 2007-2013 tak, aby mohly být vládě ČR předloženy do konce května 2006.
Národní strategický referenční rámec bude respektovat zásady udržitelného rozvoje, cíle Národního akčního plánu zaměstnanosti a Národního akčního plánu sociálního začleňování. Dále bude odrážet specifické rysy institucionálního uspořádání v ČR. Dokument by měl být rozdělen na dvě části – strategickou a operační. Strategická část bude specifikovat zvolenou strategii pro všechny definované cíle politiky soudržnosti EU. Měl by být zdůvodněn soulad zvolené strategie s evropskými strategickými obecnými zásadami na základě provedené analýzy nerovností, slabých stránek a potenciálu naší země.
Národní strategický referenční rámec bude zohledňovat širší kontext, v němž se národní ekonomika pohybuje. Budou zde stanoveny tématické a regionální priority a vazba na národní strategické dokumenty. Významná pozornost bude věnována obnově městského prostředí. V současné době probíhá finalizace obsahu operační části Národního strategického referenčního rámce ČR.
Základem operační části bude seznam operačních programů a indikativní finanční alokace, dále také přehled příspěvků z dalších finančních nástrojů. Součástí dokumentu by mělo být rovněž popsání mechanizmu pro koordinaci aktivit operačních programů tak, aby Česká republika splnila veškeré závazky vůči EU, které pro ni z nařízení vyplývají.

Bc. Jan Sembdner 
sembdner@centrum.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail