Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prohlášení Rady města Rumburka

Rada města Rumburka obdržela dne 22. 12. 2005 od Ekologického právního servisu Tábor (EPS) tzv. „otevřený“ dopis s návrhem na odvolání vedoucího odboru stavebního úřadu Městského úřadu Rumburk. Jelikož se v tomto dopise nachází přinejmenším mnoho nepřesností a zavádějících údajů, obrací se Rada města Rumburka k občanům s následujícím prohlášením: V návrhu EPS na odvolání vedoucího stavebního úřadu je poukazováno na údajné nezákonnosti, kterých se dopouští tento úřad a zejména jeho vedoucí pan Jiří Bušek.
EPS v otevřeném dopise dále konstatuje, že práci stavebního úřadu v Rumburku začal sledovat v souvislosti s výstavbou prodejny Lidl a na žádost některých místních občanů analyzoval postup pracovníků stavebního úřadu a došel k závěru, že několikanásobně porušili zákony. S těmito zjištěními se EPS spolu se Spolkem občanské solidarity Rumburk obrátili na Krajský úřad. EPS dále uvádí, že takto závažná zjištění ponechávají odpovědní představitelé města bez povšimnutí.
Rada města Rumburka oceňuje snahu EPS Tábor až z jihočeského Tábora sledovat činnost pracovníků Stavebního úřadu MěÚ Rumburk. Není však známo, že by tato firma prováděla vlastní šetření přímo zde v Rumburku. Z tohoto důvodu se dá usuzovat, že při svých argumentacích vychází přímo z poznatků SOS Rumburk, zejména jeho tajemníka Ing. Josefa Dvorského a potažmo z dopisu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje (ÚPS) z prosince 2004.
Rada města Rumburka odmítá formy nátlaku prostřednictvím médií, otevřených dopisů a podobných aktivit. Nesouhlasí též s tvrzením EPS, že představitelé města ponechávají závažná zjištění bez povšimnutí, neboť se jeho podněty v roce 2005 i 2006 opakovaně zabývala.
Rada města Rumburka došla k těmto závěrům:
a) EPS Tábor žádné záležitosti osobně ve městě nezkoumal, pouze přepisuje a účelově upravuje texty, které mu zřejmě zasílá, či s ním konzultuje především Ing. Dvorský, a to ať už jako fyzická osoba, nebo jako tajemník SOS.
b) Ve vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ, které bylo zasláno SOS, je posuzováno 16 podání z nichž:
- v osmi případech nebylo podání třeba šetřit pro jejich nedůvodnost,
- v šesti případech je podání dále šetřeno a neuzavřeno,
- ve dvou případech bylo ÚPS rozhodnuto o zrušení územního rozhodnutí (Lidl), resp. o změně rozhodnutí dodatečného povolení (GOLF), přičemž rozhodnutí (Lidl) není v právní moci, neboť je v odvolacím řízení (MMR ČR). Pouze v jednom případě (GOLF) odvolací orgán potvrdil rozhodnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ. Vezme-li rada města v úvahu, že Stavební úřad MěÚ Rumburk za sledované období 3 let vydal více jak 1700 rozhodnutí, je zřejmé, že četnost chybných rozhodnutí je naprosto minimální.
c) V současné době neexistují dostatečně průkazná zjištění, která by jednoznačně prokázala, že ze strany vedoucího odboru stavebního úřadu a jeho pracovníků dochází k porušování zákonů.
Proto Rada města Rumburka na své 92. schůzi dne 12. 1. 2006 konstatovala, že návrhy EPS Tábor na odvolání vedoucího odboru stavebního úřadu neshledala jako důvodné.

Rada města Rumburka si uvědomuje, že nelze jistě bagatelizovat podněty vedené ke stavebnímu úřadu Rumburk, ale dokud není celá záležitost věcně prošetřena a jasně prokázáno, že jde ze strany vedoucího odboru stavebního úřadu o porušování zákonů, není namístě vyvozovat ukvapené závěry.

Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města    Ing. Petr Hanek, člen RM
Darek Šváb, místostarosta města           MUDr. Petr Vondráček, člen RM
Radek Engl, místostarosta města           Karel Schäfer, člen RM

Tisk Tisk | E-mail E-mail