Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prioritní osy Národního rozvojového plánu ČR

Stanoveným strategickým cílům Národního rozvojového plánu ČR na nové programovací období let 2007 až 2013 odpovídají prioritní osy (PO), které budou naplňovány prostřednictvím následujících priorit:

1. PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky 

 • Konkurenceschopný podnikatelský sektor:
  Vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkuren-ceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce.
 • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu:
  Zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni.
 • Podpora kapacit vývoje a výzkumu a inovací:
  Výzkum, vývoj a inovace jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice s cílem efektivně využít zdroje EU pro rozvoj kapacit a infrastruktury výzkumu a vývoje, umožňující intenzivnější zapojení i do evropských výzkumných aktivit, dále rozvoj inovací a znalostní ekonomiky v ČR. Podpora využití výsledků vývoje a výzkumu v praxi.
 • Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost:
  Modernizace politiky zaměstnanosti, motivace k práci a prevence zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodného, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství, sociální služby, chráněný trh práce apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti.

2. PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti

 • Vzdělávání:
  Rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení. Zkvalitnění a individualizace vzdělávání na všech úrovních. Inkluzivní vzdělávání pro žáky a studenty z vyloučeného sociokulturního prostředí.
 • Posilování sociální soudržnosti:
  Sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato priorita se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce.
 • Modernizace veřejné správy: Efektivní činnost orgánů a organizací veřejné správy a jejich zaměstnanců a zajištění potřebné dostupnosti a požadované kvality při zajišťování služeb poskytovaných občanům. Hospodárné a účelné nakládání s veřejnými prostředky jako předpoklad konkurenceschopnosti ČR.

3. PO Životní prostředí a dostupnost

 • Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí:
  Zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.
 • Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií:
  Dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. efektivní, ekologicky šetrná a bezbariérová doprava osob, zboží, informací i služeb, včetně příslušné infrastruktury a systémů.

4. PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

 •  Vyvážený rozvoj regionů:
  Vyvážený rozvoj regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti.
 • Rozvoj městských oblastí:
  Řešení specifických problémů urbanizovaných oblastí, které jsou spojeny s jejich přeměnou – adaptace městských ekonomik a sociálního prostředí, řešení vnitřních problémů měst, podpora měst jako rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí.
 • Rozvoj venkovských oblastí:
  Stabilizace osídlení venkovských oblastí s důrazem na malá městská střediska, zvyšování kvality života venkovské populace, posilování vazeb mezi venkovem a městy, podpora diverzifikace ekonomické struktury venkovských oblastí, podpora spolupráce malých obcí při zajišťování a výkonu veřejné správy.
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha
  Řešení specifických problémů Prahy jako metropolitní oblasti v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Posilování Prahy jako významného středoevropského centra socioekonomických, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit.
 • Evropská územní spolupráce:
  Vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Jedná se o aplikaci cíle Evropská územní spolupráce v České republice ve vazbě na širší strategie rozvoje spolupráce v Evropské unii.

Bc. Jan Sembdner
sembdner@centrum.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail