Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce pěší zóny na tř. 9. května začíná

Na rozhraní dubna a května byly zahájeny práce na další etapě rekonstrukce středu města, a to na tř. 9. května, která navazuje na již upravené Lužické náměstí. V rámci této etapy s celkovými předpokládanými náklady 7,3 mil. Kč bude provedena část od náměstí, včetně nového řešení křižovatky ul. Fr. Nohy a Nerudova u budovy finančního úřadu, s rozjezdy do přilehlých komunikací a chodníkem pro pěší vedle lékárny na sídliště pod náměstím. Součástí rekonstrukce je výměna vodovodního řadu v tomto úseku v délce cca 155 m s požárními hydranty, veřejné osvětlení obdobného charakteru jako na Lužickém náměstí s nasvětlením nově navržených přechodů pro chodce v ul. Nerudova a ul. Fr. Nohy a s bezbariérovým vedením pro naše imobilní spoluobčany. Vlastní povrchová úprava vozovky bude řešena na pojízdné části zádlažbou, umožňující průjezd vozidel dopravní obsluhy, boční pochůzdné pruhy mozaikovou dlažbou. V rámci úprav dojde k rozšíření parkoviště naproti Venuši, kde bude vytvořeno celkem 11 parkovacích míst s vyčleněným stáním pro vozidla invalidních občanů. Parkoviště bude odděleno od chodníku mobilní zelení a městským mobiliářem s parkovacím automatem. Frekventovaná část křižovatky s nájezdem na parkoviště bude provedena s živičným povrchem s příčným prahem u zúžené části tř. 9. května a odvodňovacím žlabem.
Součástí stavby je rovněž podchycení dešťových vod z okolní zástavby, případná výměna narušených vodovodních a kanalizačních přípojek a záchranný archeologický průzkum.
Dodavatelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ALB plus Liberec, Ing. Rendl a Ing. Křenek. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec září tohoto roku. Práce budou prováděny za částečné uzavírky pro dopravní obsluhu při zajištění průchodů chodců a vstupů do objektů. Věříme, že přechodné ztížené podmínky užívání vynahradí občanům našeho města podstatné zlepšení životního prostředí další části centra města po dokončení rekonstrukce, které na základě předchozích jednání využijí i někteří z vlastníků přilehlých nemovitostí k opravám jejich fasád.

Evžen Dvořák
vedoucí ORRI MěÚ Rumburk

pesi_web

Nevzhledný stav pěší zóny v Rumburku bude již brzy minulostí. Začátkem května byly zahájeny práce na její rekonstrukci. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail