Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážení občané města Rumburka – třídíte odpady?

Systém odpadového hospodářství zavedený ve městě Rumburk vychází z platné legislativy České republiky a řeší způsob nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem. Občané (fyzické osoby) jsou do systému zapojeni formou pronájmu sběrných nádob na směsný komunální odpad, který je pověřenou firmou likvidován. Přitom při třídění lze využívat tzv. „zelených pytlů“ na PET lahve, papír a sklo a stanovišť kontejnerů na vytříděný odpad v lokalitě města. Ostatní vytříděný odpad je ukládán ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr je situovaný v ul. Královská 173/5 v Rumburku. Slouží občanům (fyzickým osobám) k soustřeďování: 

  • nebezpečných a využitelných složek komunálního odpadu (např. barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, ledničky, mrazničky apod.),
  • objemného odpadu (čalouněný a dřevěný nábytek, koberce, čalouněné a koženkové dekorace, podlahové krytiny PVC, apod.), který pro jeho rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad z domácností,
  • stavebního odpadu (beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, vytěžená zemina, izolační materiály a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti podle § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů) za úplatu dle Ceníku č. 2/2004,
  • bioodpadu,
  • pneumatik, elektrických a elektronic-kých zařízení neobsahujících nebez-pečné látky (počítače, radiopřijímače, videa, mikrovlnné trouby, automatické pračky, bojlery, sporáky apod.) za úplatu dle Ceníku č. 1/2005,
  • dále elektrických a elektronických zařízení obsahujících nebezpečné látky (televizory, monitory PC – obrazovky apod.) za úplatu dle Ceníku č. 1/2005.

Důležité upozornění!
Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo dováží. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je poslední prodejce povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebraných použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Do Sběrného dvora nesmí být odkládán směsný komunální odpad z domácností, který zůstává po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, objemného odpadu a nebezpečného odpadu. K těmto účelům slouží typizované sběrné nádoby o objemech 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l a černé pytle s označením loga (TSR) oprávněné osoby ke svozu odpadu, s týdenním nebo čtrnáctidenním svozem.
Při kontrolách ve Sběrném dvoře bylo zjištěno, že občané odvážejí v mimořádných situacích (větší úklid, vyklizení sklepů apod.) odpad z domácností do Sběrného dvora, který je charakteru směsného komunálního odpadu. Obsluha Sběrného dvora nebude tento směsný komunální odpad přijímat. Občané si mohou v případě, že jim nepostačuje sběrná nádoba, zakoupit ve Sběrném dvoře černé pytle s označením loga (TSR) a ty odložit na místo určené ke sběrným nádobám, kde budou odvezeny v rámci svozu.

Městský úřad Rumburk
odbor komunálních věc

Tisk Tisk | E-mail E-mail