Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřený dopis starostů obcí

Vážení členové rady Ústeckého kraje, vážený pane hejtmane,

na mimořádném jednání se dnes sešli starostové nejsevernější části Ústeckého kraje, sdružení v Dobrovolném svazku obcí Sever a starosta pověřeného města III. stupně Rumburku a projednávali situaci ve veřejné autobusové dopravě, která nastala od počátku měsíce, ale která se postupně vytvářela již několik měsíců. Starostové po obšírné diskusi konstatovali:

1) Kolaps autobusové dopravy, který nastal, je přímým důsledkem špatných rozhodnutí vedení Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

2) Představitelé samosprávy i státní správy obou orgánů hluboce podcenili nebezpečí, které hrozilo připravovanými a posléze přijatými jednostrannými opatřeními Ústeckého kraje. V přijímaných rozhodnutích postupovali jako naprostí amatéři bez znalostí elementárních právních a ekonomických norem a nebrali v potaz možné zpětné reakce druhé smluvní strany.

3) Při tak obrovském rozsahu požadovaných služeb a při tak obrovských hrazených částkách nezodpovědně podcenili a nedokázali předvídat ochranné mechanismy protistrany a spoléhali se pouze na morální postavení samosprávy kraje a zástupců občanů, což v ekonomickém prostředí nemůže hrát žádnou podstatnou roli a nemůže ovlivnit plnění závazků z uzavřených smluv. Zastavení provozu veřejné autobusové dopravy je pak jen logickým krokem protistrany.

4) Vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele autobusové dopravy bylo správnou cestou, ale žádný ze starostů byť té nejmenší obce by ho nepřijal bez zajištění náhradního řešení pro případ havarijního stavu, který hrozil. V tomto okamžiku opět zklamali vedoucí představitelé krajské samosprávy a krajského úřadu, protože o možnosti takové situace zřejmě vůbec neuvažovali a nepředpokládali ji. Navíc všechny nadřízené a kontrolní orgány nás učí, jak postupovat při výběrových řízeních, trestají nás za jakékoliv drobné pochybení nebo podezřelé vztahy a po vyhlášení tak významného řízení na krajské úrovni vyjde najevo provázanost nového a starého dopravce. Můžeme s plnou zodpovědností říci, že takové selhání by se na obci nebo ve městě nemohlo obejít bez řádného postihu zodpovědných.

5) Všichni objektivně uvažující lidé vědí – a členové krajského zastupitelstva by to měli vědět obzvlášť – jaká je sociální situace na Šluknovsku. Starostové obcí se snaží všemi prostředky a způsoby vytvářet pro podnikatele podmínky vedoucí ke vzniku nových pracovních míst, byť jsou podmíněna dojížděním nebo vícesměnným provozem. V okamžiku, kdy se to poměrně úspěšně daří, dojde vinou nekompetentnosti a nezodpovědnosti krajských úředníků k situaci, která přímo ohrozí zaměstnanost občanů, protože podnikatel se neptá, proč pracovník nepřišel do práce. Pouze konstatuje, že ohrozil jeho obchodní vazby a v extrémních případech může s „provinilcem“ ukončit pracovní poměr: Vzhledem k tomu, že podle vývoje situace budou potíže s dopravou trvat déle, je toto nebezpečí zcela reálné.

6) Starostové našeho Sdružení mají oprávněný dojem, že lidé, kteří rozhodují o přijímaných opatřeních na úrovni kraje, nemají vůbec přehled o skutečných životních a pracovních podmínkách v okrajových částech kraje, konkrétně na Šluknovsku a Vejprt-sku. Zřejmě netuší, že naši lidé jsou na chodu a rozsahu veřejné dopravy závislí stoprocentně. Že nejbližší městská hromadná doprava, která v Ústí, Děčíně, Teplicích nebo v Mostě funguje bez ohledu na vztahy kraje a DP ÚK, je od nás vzdálena cca 50 km a zatímco občané vyjmenovaných měst ji mohou pro cesty do zaměstnání, k lékaři nebo za sportem a zábavou užívat nerušeně dál, náš region je v této chvíli zcela paralyzován. Dnes jedinou alespoň částečnou pomocí jsou linky, které tvoří ostatní dopravní obslužnost a na které obce regionu připlácejí, a které v omezeném rozsahu ale v naprosto nevýhodných časech naše lidi přepravují. A tak platí stále jedno a totéž pravidlo: co si obce v regionech vzdálených od centra kraje nezařídí nebo nezaplatí samy, to nemají. Pro kraj je naše oblast přítěží a nedůležitou oblastí, o kterou není třeba pečovat, a je známo (a zřejmě se na to už všeobecně spoléhá), že zde žijí lidé drsnější a ti se o sebe postarají sami. Nic jiného jim totiž nezbývá!

Vážení členové rady Ústeckého kraje, vážený pane hejtmane,
ve výčtu bychom mohli pokračovat mnohem déle. Naše Sdružení se sešlo teprve dnes, protože jsme nechtěli reagovat pod vlivem emocí a zlosti nad nastalou situací. Postup krize a jejího řešení nás však vůbec neuspokojil a proto Vám tímto vyjadřujeme naši naprostou nespokojenost.

Starostové obcí podle platné legislativy nemají žádnou možnost dopravní situaci ovlivnit a jsou postaveni do rolí pouhých pozorovatelů. Žádáme Vás proto o přijetí urychlených opatření k nápravě včetně svolání zastupitelstva kraje k tomuto problému. Domníváme se, že disponujete dostatečně širokým aparátem úředníků, kteří by měli najít cestu z potíží, do kterých nás svou činností dostali. Byli bychom však rádi, aby se řešení dělo v souladu s právními normami a tak, abychom za několik týdnů nestáli před stejným problémem jako nyní. Upozorňujeme Vás na to, že občanům je lhostejné, kdo je přepravuje a za jakou cenu, žádají pouze to, co jim má stát prostřednictvím kraje zajistit.
Dále bychom Vás chtěli upozornit i na další fakt, který není pro spor důležitý, ale pro obce podstatný: vzniklou situaci jste nám připravili těsně před komunálními volbami a jsme přesvědčeni, že její protahování se v obcích zákonitě projeví v tom, že dostanou slovo opět ti, kteří sice nic pro obec neudělali, ale budou jako kritici nejvíc slyšet, a pošpiní a zničí úsilí všech poctivých členů samospráv, kteří se dlouhodobě svou prací pro obce snaží o zlepšení životních podmínek v našich regionech.

Starostové Dobrovolného svazku obcí SEVER:

Ing. Milan Kořínek v.r.
starosta Šluknova a předseda DSO
Ing. Miroslav Jemelka v.r. 
starosta Dolní Poustevny a místopředseda DSO
Hynek Raichart v.r.
starosta Vilémova
Zdeněk Doležal v.r.
starosta Lipové
Antonín Herout v.r.
starosta Lobendavy
Ing. Miloš Růžička v.r.
starosta Velkého Šenova
Stanislav Hladík v.r.
starosta Mikulášovic
Michal Maják v.r.
starosta Jiříkova
Martin Mänzel v.r.
místostarosta Starých Křečan
Ing. Jaroslav Sykáček v.r.
starosta Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail