Upozornění ÚP zaměstnavatelům i všem občanům

Tištěné noviny 20/2006 | 8. 11. 2006 | Nezařazené

Platnost statutu osoby se zdravotním znevýhodněním (dříve se změněnou pracovní schopností)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 67 odst. 2 okruh osob, které jsou pro účely zaměstnanosti považovány za osoby se zdravotním postižením. Jedná se o:

  • I. osoby plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením)
  • II. osoby částečně invalidní
  • III. osoby zdravotně znevýhodněné (dříve osoby se změněnou pracovní schopností – ZPS)

PLATNOST
1. osoby, které byly rozhodnutím posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru uznány osobami se změněnou pracovní schopností, a rozhodnutí bylo vydáno bez omezení platnosti (tedy i pokud je přímo uvedeno – trvale) – rozhodnutí jsou platná do 30. 9. 2007
2. osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány osobami se změněnou pracovní schopností – rozhodnutí jsou platná po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 30. 9. 2007 (z toho vyplývá, že pokud je uvedena platnost např. do 30. 4. 2008, je toto rozhodnutí platné pouze do 30. 9. 2007)
3. osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány osobami zdravotně znevýhodněnými – rozhodnutí jsou platná po dobu platnosti, nejdéle však do 30. 6. 2009 (z toho vyplývá, že pokud je uvedena platnost např. do 31. 3. 2010, je toto rozhodnutí platné pouze do 30. 6. 2009)
4. osoby, které byly rozhodnutím úřadu práce uznány osobami zdravotně znevýhodněnými – rozhodnutí je platné po dobu na něm uvedenou
5. osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení nebo posudkové komise sociálního zabezpečení ONV uznány osobami se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením – rozhodnutí jsou platná po dobu platnosti, nejdéle však do 30. 9. 2007

PROKAZOVÁNÍ
U částečné invalidity či plné invalidity vždy rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení či potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
U zdravotního znevýhodnění (dříve změněné pracovní schopnosti) – rozhodnutím posudkové komise sociálního zabezpečení ONV, rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení nebo rozhodnutím úřadu práce.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UNÁNÍ OSOBOU ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNOU
Žadatelé s trvalým pobytem ve Šluknovském výběžku podávají tuto žádost osobně na Úřadu práce Děčín, pobočka Rumburk, Lužické nám. 11, v kanceláři č. 3 – přízemí ÚP – u Bc. L. Sadílkové nebo u pí L. Kesslerové, a to v pondělí nebo ve středu od 15.00 do 16.30 hod., popř. v ostatních úředních dnech po dohodě).

POZOR
Toto se netýká podávání žádostí o invalidní důchody (žádost se i nadále podává na OSSZ), ani žádostí o uznání bezmocnosti (žádost se podává na OSSZ), ani žádostí o průkazky ZTP (žádosti se podávají na pověřeném obecním úřadě).

Oddělení poradenství ÚP, pobočka Rumburk
Bc. Lenka Sadílková

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/11/08/upozorneni-up-zamestnavatelum-i-vsem-obcanum/