Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Městský park v Krásné Lípě prošel náročnou rekonstrukcí

Projít „magnoliovou cestou“, posedět na „rododendronové vyhlídce“, pokračovat dále „šeříkovou kolonádou“ a v jakémkoli ročním období najít, s trochou vnímavosti, vždy něco zajímavého.
Na jaře, v nejvděčnějším zahradnickém období, míjet stovky kvetoucích keřů, v letním ránu vdechovat vůni čerstvě posečené trávy. Pozorovat prvními podzimními mrazíky ojíněné plody cizokrajných dřevin, v pavučinách zamotané domácí trnky. V zimě pak nahé větve bez listí odhalí zajímavou strukturu kůry nebo výraznou barvu mladých letorostů. To vše rámováno ptačím zpěvem, šuměním listí nebo klokotáním potůčků.
I takto lze popsat budoucí procházku krásnolipským městským parkem, unikátním klínem přírody vráženým téměř až k srdci města, k náměstí.

Historie 
Krásnolipský městský park je krajinářský, založený v druhé polovině 19. století, kdy byla Krásná Lípa sídlem Horského spolku pro nejsevernější Čechy (založen 25. 8. 1882), který svou činností výrazně přispěl k rozvoji turistiky v této oblasti. V terénu je stále ještě částečně patrná někdejší bohatá programová náplň parku (rybník Oko s ostrůvkem a dnes již neexistujícím umělým malým vodopádem, val bývalé střelnice, meandrující potok s malými tůňkami apod.). Stejně tak o jeho minulosti svědčí množství původních vzrostlých, často sadovnicky i esteticky hodnotných dřevin. Bohužel řada z nich je nevratně poškozena v důsledku více než padesátileté absence jakékoli odborné údržby.

Rekonstrukce 
Myšlenkou záchrany a obnovy tohoto cenného krajinného prvku se tým nadšenců okolo Ing. Karla Hieka, našeho předního dendrologa a shodou okolností dnes již občana Krásné Lípy, začal zabývat již začátkem 90. let minulého století. S touto dobou jsou spojeny počáteční práce, především čištění ploch od náletových dřevin a hrubý úklid. V roce 1997 bylo rozhodnuto o zpracování komplexní projektové dokumentace pro obnovu parku a byla deklarována snaha pokusit se získat nezbytný objem finančních zdrojů pro následnou realizaci. Bylo zřejmé, že zásadní podíl na tuto investici musí přijít z jiných, než obecních zdrojů.
Po důkladném zaměření a zinventarizování všech dřevin byl zpracován podrobný plán dosadeb a obnovy vnitřní infrastruktury parku. Souběžně probíhala v zimních obdobích likvidace přesně určených nevhodných dřevin a celé území bylo postupně čištěno.
V roce 2003 bylo zažádáno o státní dotaci na regeneraci městského parku a v závěru roku rozhodl ministr životního prostředí Libor Ambrozek o jejím přidělení ve výši téměř 6 milionů korun.
Celá akce byla vzhledem k rozsahu rozvržena do tří let a podílelo se na ní mnoho subjektů – od krásnolipských technických služeb až po mnohé další dodavatele. Samotnou realizaci rekonstrukce vedl po celou dobu Jan Kolář, tajemník MěÚ Krásná Lípa. Práce na obnově byly dokončeny v minulých dnech. Parkem prochází i Köglerova naučná stezka Krásnolipskem.

Fakta

  • Městský park v Krásné Lípě se nachází jihozápadně od náměstí v nadmořské výšce 420 až 450 m.
  • Celková rozloha parku je 14,18 ha, bez plochy hřbitova pak 12,24 ha.
  • Sadovnické úpravy proběhly na celkové rozloze 10,6 ha.
  • Ošetřeno bylo 186 stromů, náletové dřeviny byly odstraněny z plochy 7000 m2.
  • Bylo spotřebováno přes 1500 m3 kůrového substrátu.
  • Druhový a odrůdový soupis čítá téměř 300 položek.
  • Vysazeno bylo více než 500 stromů a 23000 keřů.
  • Bylo instalováno 27 nových svítidel veřejného osvětlení.

Vnitřní náplň 
Obnovou parku získává Krásná Lípa zcela výjimečnou, kvalitně upravenou a dendrologicky velmi hodnotnou plochu v těsné blízkosti centra města, se kterým je organicky propojena v loňském roce obnovenou alejí na hrázi rybníka Cimrák.
V areálu parku jsou rozmístěny dřevěné sochy a plastiky vytvořené na tradičním setkání řezbářů. Jako materiál byly použity kmeny stromů, které musely být v průběhu rekonstrukčních prací pokáceny.
Parkem je zároveň vedena i Köglerova naučná stezka Krásnolipskem. Na několika informačních tabulích je návštěvník informován o historii parku, sadovnicko-krajinářských zajímavostech, o botanickém složení porostů apod. Ve spodní části parku je také instalována geologická expozice se vzorky hornin u okolí Krásné Lípy.
Z původní výbavy lze v parku najít i zbytky valu bývalé střelnice, zajímavostí je i malá kotelnička, která sloužívala coby zdroj tepla pro reprezentativní rodinnou hrobku na blízkém hřbitově.
Na velké zpevněné ploše v centrální části parku je vybudován altán pro konání koncertů v přírodě, veřejné osvětlení umožňuje i večerní procházky. Parkem prochází i jedna z větví nově vybudované cyklostezky.
Městský park má šanci stát se i lákavým turistickým cílem – množstvím a hlavně velmi pestrou skladbou dřevin nemá v blízkém i vzdálenějším okolí obdoby.

Tisk Tisk | E-mail E-mail