EURONISA rozdělí 700 tisíc korun

Tištěné noviny 06/2007 | 28. 3. 2007 | Nezařazené

Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí a darů sponzorů.
Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. července 2007, a to v oblastech sociální a zdravotní, projekty určené na pomoc lidem se zdravotním postižením a sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (např. seniorů, osamělých matek s dětmi, týraných a zneužívaných dětí, sociálně slabých apod.). Podpořeny budou projekty kulturní, rozvíjející kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou, vzdělávací, preventivní a projekty směřující ke zdravému rozvoji osobnosti.
Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa, například občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, církevní a práv-nické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace a nadační fondy, veřejnoprávní instituce a příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem.
Uzávěrka přijímání žádostí je 16. dubna 2007 do 16.00 hodin. Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách: www.euronisa.cz .

***

Bližší informace u PR manažera a koordinátora projektu „Pozvedněte slabé!“ Jana Pelanta, tel.: 608 303 202, 485 100 218, jan.pelant@euronisa.cz nebo www.euronisa.cz.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/03/28/euronisa-rozdeli-700-tisic-korun/