Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2007

Jednohlasně a téměř bez otázek schválili rumburští zastupitelé navrhovaný rozpočet města na rok 2007, a to s těmito závaznými ukazateli:

příjmy celkem                                                 257.006 tisíc Kč
výdaje celkem                                                 258.684 tisíc Kč
saldo příjmů a výdajů                                      - 1.678 tisíc Kč
splátky úvěrů                                                     - 8.000 tisíc Kč
revolvingový úvěr – čerpání                                        0 tisíc Kč
změna stavu na účtech ZBÚ                             9.559 tisíc Kč
změna stavu na účtu (sociální fond)                   119 tisíc Kč

Samotný rozpočet je navrhovaný v části saldo příjmů – výdajů jako deficitní, přičemž po zapojení části financování celkově jako vyrovnaný. Ve financování je zapojen zůstatek na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2006 a splátky úvěru. V tomto roce město splácí již jen nový investiční úvěr a dále dochází ke klesání úvěrového zatížení rozpočtu. Výše dluhové služby za rok 2006 je ve výši 4 % z celkových 30 % povolených.
V oblasti kapitálových příjmů počítá město s prodejem nemovitého majetku podle návrhu schváleného radou města. Zde se jedná především o příjmy z prodeje plynovodu SČP Net s.r.o. a příjmy z prodeje vodovodu v rámci akce pěší zóna v hodnotě 1,085 mil. Kč. V části běžných výdajů budou mít dopad do rozpočtu připravované dohody o narovnání ve vazbě na soudní spory, dále schvalované dotace a příspěvky, příprava povodňového plánu, problematika sociální sféry a další změny v přesunech kompetencí a eventuální vybavenosti MěÚ.
Do oblasti kapitálových výdajů se promítne financování plánovaných nebo již probíhajících akcí. K největším jednotlivým akcím patří pokračování rekonstrukcí školských zařízení ve městě, na něž je v absolutní většině již připravena projektová dokumentace. Na ZŠ V. Kováře bude rekonstruována fasáda tělocvičny a tělocvična ZŠ U Nemocnice se dočká ještě v tomto roce nových oken. Zároveň bude probíhat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Tyršova a zateplení a výměna oken I. stupně této školy. Město dále počítá s rekonstrukcí technologie chlazení a strojovny na zimním stadionu za více jak dva miliony korun. Dalších 800 tisíc korun si vyžádá vybudování dětského hřiště na sídlišti V Podhájí a projektová dokumentace na dětské hřiště u domu kultury bude stát 40 tisíc. Značný důraz je kladen na přípravu a realizaci dopravních staveb, například připravované nové komunikační průtahy, nové odstavné plochy a na ně navazující chodníky a veřejné osvětlení. Největší akcí v tomto roce bude vybudování parkoviště V Podhájí za pět milionů korun.
Kromě toho ve spolupráci s Ústeckým krajem připravuje Rumburk rekonstrukci silničního průtahu městem, včetně vybudování dvou kruhových a jedné světelné křižovatky. V současné době probíhá schvalování územního rozhodnutí a vypracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Projekčně by tato stavba měla být připravena v druhé polovině tohoto roku a zahájení stavby lze předpokládat na konci tohoto, či začátkem příštího roku.
Město nezapomíná ani na postupné zlepšování stavu bytového fondu, a to zejména u největších panelových domů v Rumburku. U domu čp. 283 proběhne výměna oken a TDI, u domu čp. 200 a 242 budou rekonstruovány výtahy.
Radost budou mít především pracovníci komunálního odboru, kterým město v tomto roce pořídí víceúčelový čistící stroj za více jak milion korun na úklid chodníků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail