Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ukládá povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení je nelegální již od roku 1955.
K 1. 1. 2008 zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Stávající povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, jejichž platnost končí k 1. 1. 2008, lze prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. O pro-dloužení je nutné požádat do 1. 7. 2007 na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.
Doporučujeme, aby si ti, kdo žádné povolení nemají a přesto vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových (řeka, potok) nebo podzemních (přes půdní vrstvy), o toto povolení zažádali a vypouštění zlegalizovali. Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Tento vodoprávní úřad zhodnotí konkrétní situaci v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod. Neznamená to, že v každém případě musí vlastníci nemovitostí instalovat moderní domov-ní čistírnu odpadních vod. V mnoha případech bude dostatečná rekonstrukce stávající žumpy nebo septiku.
Povinnost mít domovní čistírnu odpadních vod neukládá vodní ani jiný zákon a nevyplývá ani z žádných právních předpisů EU.
Bližší informace, vzory žádostí a formulářů lze získat na příslušném vodoprávním úřadě a také na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.
Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí žumpy, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.

Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka. Obsah žumpy je nutné pravidelně vyvážet ke zneškodnění. Žumpa je nejčastěji pro-vedena jako těsná betonová jímka, existují však i továrně vyráběné plastové nádrže. Správné provedení žumpy je třeba pravidelně kontrolovat a je nutné, aby vyhovovala příslušné technické normě. Povolení k vypouštění odpadních vod není pro žumpu potřeba, protože žumpa není vodní dílo.

Septik
Každý septik, který není zaústěn do kanalizace, musí mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. V tomto povolení úřad stanoví podmínky, které musí septik splňovat.
Septik je usazovací nádrž. Běžné jsou septiky se dvěma nebo více komorami, oddělenými příčkami. Specifický účinný prostor septiku pro 1 připojeného obyvatele je orientačně 0,6 m3, avšak celkový účinný prostor nesmí být menší než 3 m3. Ze septiku je nutné nejméně jednou za rok vyvézt kal.
S ohledem na jeho čisticí účinek je septik přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž by měl následovat další stupeň čištění, např. zemní filtr.
Zemní filtr je zařízení nejčastěji založe-né v izolované jámě, ve které je uložena filtrační náplň, na jejímž povrchu mohou existovat čisticí organizmy.
Jako náplň se používá písek, štěrkopísek apod. Na 1 obyvatele se uvažuje specifická plocha zemního filtru 0,75 až 1,0 m2. Zemní filtry dosahují vysokou účinnost v odstranění znečištění i choroboplodných zárodků.
Septik se zemním filtrem má tu výhodu, že oproti většině domovních čistíren funguje spolehlivě na rekreačních objektech při kolísajícím přítoku odpadních vod.

Domovní čistírna odpadních vod
Domovní čistírnu si musíte pořídit v případě, že chcete z Vaší nemovitosti vypouštět odpadní vody přímo do vodního toku nebo přes půdu do vod podzemních a nechcete si zřizovat žumpu nebo septik.
Čistírna odpadních vod je vodním dílem a k jejímu zřízení potřebujete stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod z této čistírny (obě povolení vydává vodoprávní úřad jedním rozhodnutím). Na domovní čistírnu jako kusový balený výrobek musí být výrobcem nebo dovozcem vydáno tzv. „Prohlášení o shodě“. Pořizovací cena závisí na mnoha faktorech (místní podmínky, počet připojených obyvatel atd.). Je také třeba počítat s provozními náklady (spotřeba elektrické energie, odběry vzorků, údržba atd.).
V případě jakéhokoliv napojení na kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou nebo zaústěním septiku či domovní čistírny, není třeba mít povolení k vypouštění do vod povrchových nebo podzemních. Vždy je ale nutná dohoda s majitelem kanalizace, který stanoví podmínky k vypouštění do kanalizace (požadavky na jakost odpadních vod, výši stočného atd.). Ustanovení § 18 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích tímto není dotčeno.

info@env.cz
telefon 267 122 313

Tisk Tisk | E-mail E-mail