Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jízda motorovými vozidly a parkování v lese jsou nezákonné

Díky počasí, které bylo příznivé pro růst hub, se jako doprovodný jev v našich lesích velmi rozšířilo parkování a jízda na lesních pozemcích některými neukázněnými občany, zejména houbaři.
Každý, kdo jezdí nebo parkuje motorovým vozidlem v lese a nemá k tomu patřičné povolení se dostává do přímého konfliktu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen zákon). § 20, odst. 1, písm. g zákona zakazuje stání a jízdu motorovými vozidly v lese, přičemž § 53, odst. 1, písm. g zákona kvalifikuje stání a jízdu v lese bez povolení jako přestupek, za který je možné podle § 53, odst. 2 zákona uložit pokutu až do výše 5000 Kč.
Povolení k vjezdu do lesa (výjimku z § 20, odst. 1, písm. g) vydává pouze vlastník předmětného lesa (v drtivé většině v našem správním obvodu Lesy České republiky s.p.), a to pouze v odůvodněných případech (např. výkon práva myslivosti, povolená samovýroba dřeva, vlastnictví nemovitosti, která se nachází v lese).

Lesem se však ve smyslu zákona nerozumí pouze porostní půda (plocha, kde rostou stromy), ale i další pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), mimo jiné tedy i některé účelové komunikace, tj. lesní cesty (často opatřené závorou). Mnozí řidiči mají dojem, že pokud nechají stát vozidlo před závorou, nedopouští se ničeho, co by bylo v rozporu se zákonem. Opak je však pravdou. Někteří návštěvníci lesa svá vozidla parkují před závorami velmi bezohledně, a nezřídka se stává, že zaparkují svůj automobil tak, že závoru v případě potřeby (např. doprava dříví) nelze otevřít a většinou si neuvědomují, že při vzniku mimořádných okolností (lesní požár, nutnost ošetření zraněného návštěvníka lesa) brání svým vozidlem složkám integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotnická pomoc, policie) vjezdu do lesa, který může zabránit vzniku obrovských škod na lese a jeho prostředí, nebo zachránit lidský život.

Apeluji proto na všechny návštěvníky lesa, kteří používají k dopravě k lesu motorové vozidlo, aby dbali na dodržování zákona a vyvarovali se střetu se zákonem, který by měl pro jejich finanční prostředky nepříjemný důsle-dek. Výše zmíněný zákaz neplatí pouze pro řidiče automobilů, ale pro všechny řidiče motorových vozidel (motorky, čtyřkolky apod.), kteří často považují lesní cesty nebo porostní plochu za ideální motokrosové závodiště.

Kontrolu dodržování zákona provádí orgán státní správy lesů (v našem případě odbor životního prostředí Městského úřadu Rumburk) a lesní stráže (lesní stráž je veřejný činitel) ustanovené podle zákona. Právě častá upozornění lesních stráží na nepovolené parkování v lesích byla podnětem k napsání tohoto článku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail