Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dotace na podporu činnosti a akcí nestátních neziskových organizací pro rok 2008

Město Rumburk vyhlašuje podmínky pro přidělení dotace na:
- podporu činnosti nestátních neziskových organizací  se sídlem v Rumburku
- akce pořádané na území města Rumburk nestátními  neziskovými organizacemi

Hlavním cílem podpory činnosti a akcí NNO je posílit jejich úsilí zaměřující se na pomoc ve všech oblastech lidského života. NNO působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně postižené, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek, tělovýchova a sport apod.

Nestátními neziskovými organizacemi jsou:
- Občanská sdružení
- Nadace a nadační fondy
- Církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností
- Obecně prospěšné společnosti

Pro rok 2008 budou poskytovány dotace na činnost a akce v těchto oblastech:
1. mimoškolní činnost dětí a mládeže
2. oblast sociální a zdravotní (péče o zdravotně postižené občany a seniory, protidrogové aktivity – osvěta a výchova mládeže)
3. oblast ochrany životního prostředí (ekologická výchova mládeže)
4. oblast tělovýchovy a sportu (činnost s dětmi a mládeží sportovních organizací v Rumburku, sportovní akce pořádané na území města Rumburk)
5. oblast kultury a vzdělávání (kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy pro děti a mládež zaměřené na poznávání historie města Rumburk a seznamování s kulturními památkami na území města a nutností jejich ochrany)

Podmínky pro předložení žádosti o dotaci:
1. Žadatelem o příspěvek na činnost nebo akci musí být nestátní nezisková organizace řádně registrovaná dle platných norem.
2. Žádost musí být na předepsaném formuláři a řádně vyplněná. Obsah a cíl projektu a celkový rozpočet na činnost nebo akci lze dodat i jako přílohu žádosti. Neúplné nebo chybně vyplněné žádosti bez povinných příloh budou vráceny. Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou:
a)  kopie dokladu o registraci právního subjektu (zřizovací listina, zápis do Obch. rejstříku)
b) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (popř. kopie výpisu z účtu)
c) kopie dokladu o přidělení IČ
3. Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů (mimo dotaci).
4. Žádost musí být předložena nejpozději do 31. 1. 2008 osobně na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk paní Štefáčkové nebo paní Fuksové.

Další podmínky:
1. Vyúčtování dotace na činnost nebo akci musí být na předepsaném formuláři. K vyúčtování musí být přiloženo podrobné zhodnocení akce nebo činnosti a doklady nebo čitelné fotokopie účetních dokladů, které byly použity na daný projekt. U více jak 5 přiložených dokladů je nutné vyhotovit soupis všech dokladů. K fakturám placených převodem přiložit i výpis z účtu. Vyúčtování akce a činnosti musí být doručeno na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk nejdéle do 10. 2. 2009.V případě, že dotace na akci nebo činnost nebude čerpána (akce nebo činnosti se neuskuteční), musí žadatel dotaci neprodleně vrátit, nejdéle však do 10. 2. 2009 do rozpočtu města Rumburk.
2. Dotace nesmí být čerpána na občerstvení, nákup a opravy výpočetní techniky, mzdové náklady členů organizace, peněžité odměny soutěžícím a náklady na vyškolení personálu.
3. Pokud bude přidělená dotace vyšší než skutečně vyúčtované náklady, nebo nebude dodržen 30% podíl vlastních nákladů, je žadatel povinen, po předchozím projednání na Odboru školství, kultury a tělovýchovy, vrátit zbývající finanční prostředky na účet města Rumburk v termínu nejpozději do 31. 1. 2009.
4. Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování přidělené dotace a zhodnocení akce nebo činnosti a nevrátí finanční prostředky, které nebyly čerpány v souladu s podmínkami, nebude brán zřetel na žádné jeho žádosti o dotace v následujícím roce a bude veden v registru dlužníků města Rumburk.
5. V zájmu lepší informovanosti občanů města Rumburk a jeho okolí je žadatel o dotaci na akci povinen prezentovat v dostatečném předstihu tuto akci (druh akce, místo a termín konání) na webových stránkách města.
Způsob předání těchto informací na tel. 412 356 282 (pí Fuksová). Zhod-nocení akce nebo činnosti, které je povinnou přílohou vyúčtování, bude průběžně předáváno ke zpracování redakci Rumburských novin.

Schvalovací řízení:
Žádosti o dotace bude hodnotit komise jmenovaná Radou města Rumburk.
Rada města rozhoduje o přidělení dotace do 50.000,- Kč na jednu akci nebo činnost. V rámci schváleného rozpočtu a po posouzení významu akce může rada města doporučit dotaci nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech.
O přidělení této dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Rumburk v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
O rozhodnutí Rady města Rumburk nebo Zastupitelstva města Rumburk bude žadatel vyrozuměn nejdéle do 30 dnů.

Formuláře ke stažení najdete na stránkách města www.rumburk.cz / Městský úřad / žádosti a formuláře nebo pod odborem školství, kultury a tělovýchovy.

Ing. Jaroslav Sykáček v.r.

Darek Šváb v.r.

Alena Winterová v.r.

Tisk Tisk | E-mail E-mail