Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krajský úřad zamítl odvolání proti stavbě zinkovny v Rumburku

Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl všech dvaadvacet bodů odvolání pana Mirko Bernase proti územnímu rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem MěÚ Rumburk, kterým v srpnu 2007 povolil výstavbu Průmyslového areálu firmy Elektropoli – Galvia na Průmyslové zóně Rumburk.
Z obsáhlého materiálu vydaného krajským úřadem vyplývá, že KÚ v odvolacím řízení posoudil soulad obsahových náležitostí žádosti na územní rozhodnutí s požadavky stavebního zákona a s prováděcími vyhláškami. Zkontroloval i soulad záměru na vybudování závodu s vydanou územně plánovací dokumentací města Rumburk a s požadavky na umisťování staveb podle stavebního zákona. Znovu bylo přezkoumáno, zda je záměr firmy v souladu s charakterem území, a také jaký vliv bude mít provoz závodu a jeho výstavba na životní prostředí. K tomuto účelu byla vypracována rozsáhlá dokumentace „Posouzení vlivu na krajinný ráz“, která se stala podkladem pro vydání územního rozhodnutí. To bylo dále posouzeno i Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, který konstatoval, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí. Tento dokument byl ještě navíc přezkoumán Ministerstvem životního prostředí ČR, které ho prohlásilo za platný. Odvolací orgán dále posuzoval stavebně technické řešení stavby a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona. Vzal na vědomí i souhlas odboru životního prostředí MěÚ Rumburk, České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem a Povodí Ohře s.p. s výstavbou průmyslového areálu a vypouštěním jeho odpadních vod na ČOV Varnsdorf. S tím souhlasila i společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je provozovatelem ČOV Varnsdorf a ta také dala souhlas s napojením závodu na její kanalizační stoky. Podle vyjádření ČIŽP nebudou povrchové ani podzemní vody činností a provozem výrobního areálu negativně ovlivněny.
Vliv provozu firmy na ovzduší byl zpracován v tzv. Rozptylové studii, jejíž kvalita byla v odvolání zpochybněna. Správností a kontrolou tohoto dokumentu se zabýval odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a neshledal žádné pochybení. Postup tohoto odvolacího orgánu byl následně zkontrolován Ministerstvem životního prostředí ČR, který jej shledal zákonným.
V závěru materiálu je uvedeno, že Krajský úřad Ústeckého kraje nenašel žádné pochybení, které by bylo důvodem pro změnu nebo zrušení rozhodnutí o umístění stavby firmy Elektropoli – Galvia na pozemcích průmyslové zóny. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání.
Kompletní text rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje v této věci je k dispozici na webových stránkách města (www.rumburk.cz) na úřední desce pod pořadovým číslem 222.

Tisk Tisk | E-mail E-mail