Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Důležité informace k provozování Sběrného dvora, Královská 173/5 v Rumburku

Sběrný dvůr je technické zařízení k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného, stavebního a demoličního odpadu. Provozovatelem sběrného dvora je město Rumburk, které na základě smlouvy pověřilo provozováním společnost TS Rumburk s.r.o., Královská 173/5.
Sběrný dvůr (SD) slouží občanům (fyzickým osobám) města Rumburku zapojených do systému sběru odpadů dle „Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem“. Při odevzdávání odpadu ve sběrném dvoře (dále jen SD) se budou občané prokazovat průkazem totožnosti. Obsluha SD zkontroluje u fyzické osoby úhradu platby dle „Ceníku služeb“ schváleného Radou města Rumburk u konkrétního bytového objektu dle čísla popisného a převezme odpad. V případě, že nebude v daný den provedena úhrada za časové období dle „Ceníku služeb“, uložení odpadu ve SD nebude umožněno.
Do sběrného dvora je přijímán nebezpečný odpad, objemný odpad (čalouněný a dřevěný nábytek, koberce, čalouněné a kožené dekorace, podlahové krytiny PVC, pneumatiky a podobné materiály) a odpad z údržby zeleně. Pneumatiky, stavební suť, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky (počítače, radiopřijímače, videa, mikrovlnné trouby, automatické pračky, boilery apod.), dále elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, monitory PC – obrazovky apod.) jsou odpadem, jehož ukládání ve SD je od 1. 4. 2005 zpoplatňováno.
Separované využitelné odpady (papír, sklo, plasty – zejména PET obaly, textil) je nutné předávat roztříděné ve speciálních zelených pytlích (zdarma lze vyzvednout na MěÚ Rumburk, odboru komunálních věcí nebo TS Rumburk s.r.o., Královská 173/5), které lze odkládat na trase pro svoz tříděného odpadu vždy v pondělí v lichý týden. Takto roztříděné odpady umožní rychlejší příjem a zkrátí se čekací doba při odběru odpadů.
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu z domácností, která zůstává po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a odkládá se pouze do sběrných nádob (kovové, plastové, tzv. popelnice nebo kontejnery) určených ke shromažďování odpadu z domácností do doby jejího svozu. Dostatečný objem sběrné nádoby (110 litrů na 3 osoby) na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při dané frekvenci svozu odpadu (zpravidla 1x nebo 2x týdně) a při daném počtu osob užívající nemovitost umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností či ve stavbě určené k individuální rekreaci do sběrné nádoby nebo nádob.
Směsný komunální odpad z domácností se do Sběrného dvora odkládat nesmí.

Provozní doba sběrného dvora

úterý a čtvrtek  13.00 – 18.00 hod.      v letním období (od 1. 5. do 31. 10.)

úterý a čtvrtek  13.00 – 17.00 hod.      v zimním období (od 1. 11. do 30. 4.)

sobota  09.00 – 13.00 hod.                  po celý rok

v neděli a ve státní svátky je sběrný dvůr uzavřen

Tisk Tisk | E-mail E-mail