Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mění se zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Vážení čtenáři, dovoluji si Vás tímto informovat, že dnem 1. 6. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 137/2008 Sb., kterým je novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato novela přináší mnoho nového a týká se všech vlastníků motorových vozidel a řidičů. Chci Vás z důvodu, že neznalost zákona neomlouvá, informovat o některých novinkách, ale i o právní úpravě, která nebyla změněna a je důležitá pro každého z vás.
Doklady o pojištění odpovědnosti vydané podle dosavadní právní úpravy pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi zelenou kartu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1. 6. 2008), pokud mu ji nevydal již před účinností na jeho žádost. Způsoby prokazování existence pojištění pro účely registrace silničních vozidel jsou tyto:

  • od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 doklad o pojištění nebo zelená karta
  • od 1. 1. 2009 pouze zelená karta

V souvislosti se zvýšením limitu pojistného plnění má pojistitel právo nově stanovit výši pojistného. Pokud pojistník nesouhlasí s výší nově stanoveného pojistného, má ve lhůtě jednoho měsíce ode dne obdržení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného právo pojistnou smlouvu vypovědět.
Nově je zavedena výše denní sazby podle druhu vozidla, kterou je vlastník vozidla povinen uhradit kanceláři za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno bez pojištění. Za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Denní sazba je stanovena podle objemu vozidla pro osobní automobily a motocykly od 20 Kč do 70 Kč.
Chtěla bych vám připomenout základní povinnosti, jejichž porušením se vystavujete riziku uložení pokuty, která dle novelizovaného zákona není opravdu malá:

Na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo jen ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Za toto porušení lze uložit pokutu od 5.000 Kč do 40.000 Kč.
Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva, týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci příslušnému orgánu evidence. Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu od 2.500 Kč do 20.000 Kč.
Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu (do 31. 12. 2008 lze předložit doklad o pojištění) nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku PČR. Za toto porušení lze uložit pokutu od 1.500 Kč do 3.000 Kč. V blokovém řízení do 1.500 Kč.
Novela zákona přináší mnoho změn. Domnívám se, že každý účastník silničního provozu by se měl se zákonem seznámit, aby se nevystavoval zbytečným rizikům provozováním vozidla bez řádně uzavřeného pojištění.
Alena Jánská
vedoucí OCDS

Tisk Tisk | E-mail E-mail