Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk se připravuje na rozsáhlé investiční akce

Každé město či obec, které se chtějí rozvíjet a modernizovat, musí mnohdy dlouhé roky předem plánovat a připravovat akce a projekty, které pak další dlouhou dobu čekají někde v šuplíku na vhodnou dobu, kdy bude vyhlášen konkrétní dotační program, z jehož zdrojů bude záměr města realizován. Rumburk není výjimkou a i on má připravenu celou řadu projektů, které čekají jen na tu správnou dotaci. Asi největším projektem, který město dlouhodobě připravuje, je

Zlepšení vodohospodářských poměrů
Již v roce 2004 byla zahájena příprava pilotního projektu pro Ústecký kraj v oblasti čištění odpadních vod a zároveň i v zásobování pitnou vodou s názvem Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku. Sdružení osmi měst a obcí, které vzniklo za účelem prosazení a provedení tohoto záměru, žádalo u Kohezního fondu Evropské unie o téměř miliardovou dotaci. Ale přes všechny sliby a očekávání nebyla dotace bruselskými úředníky schválena. Proto nezbývalo nic jiného, než rozdělit projekt na několik menších, které při žádostech o dotace nespadají pod rozhodovací pravomoc Bruselu.
V Rumburku část připraveného projektu převzala od města společnost SVS, a.s. a z vlastních investic v současné chvíli dokončuje práce na prodloužení kanalizační stoky od bývalé čistírny odpadních vod u školy U Nemocnice až po ul. Žitnou a Slévačskou a zároveň řeší problém balastních vod v Kolonce, jejichž odtok bude napojen na kanalizační stoku v ul. Hálkova.
Město Rumburk bude řešit druhou část projektu, a to odkanalizování ul. Jiříkovská a její napojení na kanalizační stoku Bezručova, a také doplnění vodovodních řadů v této lokalitě. Celá akce bude zakončena rekonstrukcí místních komunikací.

Náklady na tuto akci si vyžádají 151 milionů korun. Město proto požádalo o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, která by měla dělat až 63,5 % a vlastní podíl města by tak byl „jen“ 55 milionů korun. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2010.
Město předpokládalo, že v rámci projektu vyřeší i výstavbu nového vodovodu v ul. Hluboká, Slévačská a na území Dolních Křečan, Popluží a Na Poustce. Ale podmínky Evropské unie nedovolily, aby byla tato část projektu řešena v rámci celkového plánu, a tak ho město bude řešit samostatně, jakmile získá potřebnou dotaci.
Předpokládá se, že celá výstavba vodovodu bude stát 40 milionů korun. Část by měla být hrazena z dotace Operačního programu Životního prostředí, část by měla hradit společnost SVS, a.s. a zbytek město Rumburk.

 

Silniční průtah městem Rumburk
Ve spolupráci s Ústeckým krajem připravuje Rumburk rekonstrukci silničního průtahu městem, jehož součástí bude výstavba dvou kruhových a jedné světelné křižovatky. Akce již byla zahájena v roce 2006 rekonstrukcí mostu na Pražské. Další pokračování průtahu Rumburku, který je součástí náročné investiční akce zahrnující celkovou rekonstrukci silnice II/263, která vede z České Kamenice, přes Rumburk až do Jiříkova, by mělo být zahájeno v závěru tohoto roku.
Nositelem projektu tentokrát není město Rumburk, ale Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Část investic by měla být hrazena ze zdrojů EU – ROP Severozápad, část z krajského rozpočtu. Finanční spoluúčast města Rumburku bude stanovena v průběhu tohoto roku.

 

Sídliště V Podhájí
Ze stejného dotačního programu by město rádo získalo finance na výstavbu komunikace, parkoviště a dětského hřiště na sídlišti V Podhájí, ale také rekonstrukce MŠ V Podhájí a budovy městské policie. Žádost o tuto dotaci již město zaslalo 20. června, a pokud bude vyslyšena, mohly by být všechny tyto plány hotovy již v průběhu roku 2009. Předpokládá se, že si vyžádají 37 milionů korun, z toho podíl města je 7,5 %.

 

Letní stadion
Obsahem druhé žádosti o dotaci, která zamířila do ROP Severozápad, je pokračování rekonstrukce letního stadionu, na němž by měla „vyrůst“ umělá tráva a obnoveny by měly být i atletické sektory. Tato akce si vyžádá dalších 43 milionů korun, a pokud bude žádosti vyhověno, měla by rekonstrukce proběhnout v roce 2009/2010.

 

Revitalizace krajiny
Na podzim tohoto roku by měly být vyhlášeny výzvy o dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí, které by měly řešit problematiku revitalizace krajiny. Město uvažuje o tom, že by z těchto dotačních zdrojů mohlo revitalizovat rybník V Zátiší a vyřešit problematiku výpustné nádrže V Podhájí a Lučního potoka od letního stadionu až po ul. Rolnická. Pokud by však dotační podmínky na dokončení projektů byly takové, že by je město časově nemohlo splnit, bude město nuceno počkat si až na další výzvu.

 

 Kapucínský klášter
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rumburk připravilo město záměr projektu na obnovu bývalého kapucínského kláštera. Součástí tohoto plánu je obnova loretánského areálu, kostela sv. Vavřince, fasády knihovny, obnovení funkce odvodňovacího systému a rekonstrukce přilehlého parku. Zároveň by měl být v bývalém klášteře vybudován multifunkční sál a multimediální expozice, nelze zapomenout na vybudování parkoviště a třešničkou na dortu by mělo být zpřístupnění loretánských katakomb veřejnosti.
V současné době se dořešuje majetko-právní problematika, a pokud vše půjde dobře, bylo by požádáno o dotaci z programu ROP Severozápad již v roce 2009. Celková předpokládaná výše investic se odhaduje na 50 milionů korun, z toho podíl města by byl 7,5 %. Realizace projektu by mohla proběhnout v letech 2009 až 2011.

 

Plány na roky 2009-2011
Na toto období připravuje město dokončení rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukci hasičské zbrojnice a tělocvičny ZŠ Tyršova. Ke konci by se měla nachýlit II. etapa komunikačního propojení sídliště V Podhájí s ul. Sukova a revitalizace by se měly dočkat parky a zelené plochy v centru města. Na všechny tyto projekty bude zapotřebí 100 až 120 milionů korun.

 

 

Lužická nemocnice

Dalším významným projektem, který je připravován společností Lužická nemocnice a poliklinika a.s., je centralizace a modernizace nemocnice. První etapa by měla být připravena k podání žádosti o dotace z ROP Severozápad již v závěru tohoto roku a vyžádá si 350 milionů korun. Její realizace by měla proběhnout v letech 2009 až 2011, druhá etapa projektu by pak měla plynule navázat.

logo
Tisk Tisk | E-mail E-mail