Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu

z rozpočtu města Rumburk nestátním neziskovým organizacím

zabývajících se obecně prospěšnou činností na rok 2009

 

Finanční podpory budou pro rok 2009 poskytovány formou neinvestiční účelové dotace na činnost a jednotlivé akce v těchto oblastech:

A     ‑oblast kultury a vzdělávání (vytváření nabídky volnočasových a cílených aktivit pro neorganizované děti a mládež, kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy, …)

B     ‑oblast tělovýchovy a sportu (sportovní aktivity dětí a mládeže, sportovní akce pořádané na území města Rumburk)

C     ‑oblast sociální a zdravotní (osvěta a výchova dětí a mládeže zejména ke vzájemné toleranci a pochopení, konkrétní akce pro zdravotně postižené občany a seniory)

D     ‑oblast ochrany životního prostředí (ekologická výchova a poradenství pro obyvatele města, využití volného času dětí a mládeže zaměřené k přírodě a životnímu prostředí, stav a ochrana životního prostředí na území města)

 

Žadatelem o účelovou dotaci může být pouze nestátní nezisková organizace se sídlem v Rumburku nebo nestátní nezisková organizace pořádající akci na území města Rumburk řádně registrovaná dle platných norem a patřící k některým z níže uvedených typů:

n     ‑Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění

n     ‑Církevní práv. osoby zřizované církví či náboženskou společností podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění

n     ‑Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění

 

Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci řádně a úplně vyplněnou v jednom podepsaném originále osobně na OŠKTV nebo na podatelně městského úřadu, případně zašle žádost prostřednictvím poštovní služby. Obálka bude označená textem DOTACE 2009. V případě podání žádosti prostřednictvím poštovní služby je rozhodující datum podání vyznačený poštovním úřadem.

 

Žádosti se podávají

na předepsaném formuláři v termínu

od 1. 11. do 15. 12. 2008.

 

Neúplné žádosti (chybějící přílohy), žádosti předložené jiným způsobem a žádosti předložené po stanoveném termínu nebudou posuzovány. Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů. Na přiznání dotace není právní nárok.

 

Rada města Rumburk schvaluje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů každoročně zásady poskytování finanční podpory nestátním neziskovým organizacím zabývajících se obecně prospěšnou činností. Účelem zásad je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburk. Zásady upravují postup při přidělování finanční podpory, který je v souladu s dlouhodobou koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy.

 

Další informace včetně tiskopisů naleznete na internetových stránkách města Rumburk www.rumburk.cz a na stránkách Správy rumburských areálů sportu www.sras.cz. Kontaktní osoba – Jana Fuksová, tel.: 412 356 282, e-mail: fuksova.skol@rumburk.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail