Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Svoz komunálního odpadu

Ceník č. 2/2008

Rada města Rumburku usnesením č. 1190/2008 ze dne 5. 12. 2008

schvaluje „Ceník č. 2/2008 za svoz a zneškodňování komunálního odpadu

(dále jen „svoz“) a ukládání stavební sutě ve sběrném dvoře“,

s účinností od 1. 1. 2009 v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších novel.

Ceník platný od 1. 1. 2009

druh nádoby a četnost svozu cena za svozové období

Popelnice 110/120 l

1x týdně vývoz 1.410,00 Kč

1x za 14 dní vývoz 780,00 Kč

Kombinovaný svoz

(v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní)

svozové období od 1. 1. do 30. 6. 1.220,00 Kč

svozové období od 1. 7. do 31. 12. 1.005,00 Kč

Popelnice 240 l

1x týdně vývoz 2.605,00 Kč

1x za 14 dní vývoz 1.550,00 Kč

Kontejner 660 l

1 x týdně vývoz 8.255,00 Kč

1x za 14 dní vývoz 4.675,00 Kč

Kontejner 1100 l

1x týdně vývoz 13.220,00 Kč

1x za 14 dní vývoz 7.630,00 Kč

PE pytle na směsný odpad 95,00 Kč

Stavební suť, směsná kamenitá cena za jednotku

zemina včetně kameniva (za jeden litr objemu)

frakce do 50 cm 1,50 Kč

Způsob plateb

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za uložení stavební sutě v hotovosti při ukládání ve sběrném dvoře.

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu (dále jen „plátce“), vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu, v hotovosti prostřednictvím oprávněné osoby, před termínem zahájení následujícího svozového období dle smlouvy o úhradě za svoz komunálního odpadu mezi městem a fyzickou osobou.

Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce svozovou známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na odpadovou nádobu.

Svozové období je od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. kalendářního roku. Kombinovaný svoz je svoz 1x týdně v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 12. a od 1. 1. do 30. 4. kalendářního roku a svoz 1x za 14 dní v letním období od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku.

Fyzická osoba (občan) uhradí alikvotní cenu za dané období, pokud prokáže, že mu v určitém časovém období nevznikla povinnost cenu uhradit (přistěhování do města, koupě nemovitosti). Výpočet se provede alikvotním poměrem za každý započatý měsíc.

V případech hodných zřetele lze provést, na základě vzájemné písemné dohody, změnu splatnosti a formu úhrady ceny za svoz.

Ve sběrném dvoře se fyzická osoba (občan) prokazuje oprávněním k uložení objemných odpadů smlouvou o úhradě za svoz pro dané období a předložením dokladu totožnosti.

Ing. Jaroslav Sykáček

starosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail