Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Letitý spor o teplo je u konce, rumburští zastupitelé přistoupili na dohodu o narovnání

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Rumburku byla uzavřena jedna nepříjemná životní etapa města a skončilo tak několikaleté období soudních tahanic a sporů.

Zastupitelé rozhodli o uzavření Dohody o narovnání ve věci dodávek tepla a teplé užitkové vody mezi společností Teplo Rumburk, s.r.o., Městem Rumburk a příspěvkovou organizací města SRAS, a dali mandát starostovi města Jaroslavu Sykáčkovi, aby tuto Dohodu podepsal. Zároveň doporučili i řediteli SRASu Radkovi Englovi, aby učinil totéž. Město se podpisem této Dohody zavazuje, že splatí společnosti Teplo Rumburk dlužnou částku ve výši téměř 4.222.000 korun, SRAS zaplatí 1.237.000 korun.

O co vlastně v této složité kauze jde a co z toho vyplývá pro město Rumburk a jeho občany vysvětluje starosta Rumburku Ing. Jaroslav Sykáček.

Na počátku toho všeho stál v roce 1998 dobrý úmysl vybudovat ve městě centrální zdroj tepla, který by jednak dodával velkému množství objektů ve městě teplo a teplou užitkovou vodu (TUV), a na druhé straně by snížil emise a znečištění ve městě. Bohužel, kupní smlouvy na dodávky tepla a TUV, jak se později ukázalo, nebyly uzavřeny zrovna šťastným způsobem a hovořily v neprospěch města Rumburku. Vznikl dvojí problém.

Zaprvé byly špatně nastaveny přípojné výkony u některých objektů, zejména u Základní školy v Tyršově ulici byly smlouvy nastaveny na 650 kW odebraného tepla namísto reálných 391 kW. U plaveckého bazénu je možné dodávat pouze 878 kW místo smluvně uzavřených 1050 kW, a nejkurióznější situace je u bývalého kina Marx, kde je město povinno podle smluv ročně platit za 115 kW odebraného tepla přes 150 tisíc korun, přestože za celých deset let sem společnost Teplo Rumburk nedodala ani jeden jediný joul tepla.

Druhá část problému spočívá v tom, že při výpočtu základní složky ceny tepla se má podle smlouvy používat tzv. regulační vzorec, který zohledňuje kromě inflačního koeficientu také změny kurzu české koruny. Dodavatel tepla si, podle našeho mínění, příslušné ustanovení smlouvy vykládal tak, že regulační vzorec použije k výpočtu jen když to pro něj bude cenově výhodné. Naproti tomu Město Rumburk bylo přesvědčeno, že by tento regulační vzorec měl být použit vždy, když dojde ke změně inflačního koeficientu nebo změně kurzu. A protože regulační vzorec byl ovlivňován zejména posilováním české koruny a základní složka ceny tepla měla být pro odběratele levnější, trvali jsme na tom, aby byl vzorec použit při každém vyúčtování. V tom je jádro celého sporu mezi Městem Rumburk a společností Teplo Rumburk, s.r.o.

Pokud byla smlouva pro město tak nevýhodná, proč jste se nepokusili o její vypovězení nebo alespoň o změnu?

Vzhledem k tomu, že smlouva byla v roce 1998 uzavřena na dvacet let, tedy až do roku 2018, a vzhledem k jejímu znění, není možné od smlouvy odstoupit nebo se domáhat nějaké změny bez souhlasu druhé strany. Zmíněný spor mezi oběma stranami mohl rozhodnout jedině soud.

Město tedy po celou dobu provádělo vlastní výpočty a sporné částky Teplu Rumburk odmítalo platit. Společnost město žalovala o více jak čtyři miliony korun a stejně postupovala i v případě SRASu, který spravuje plavecký bazén a který jí dluží více jak milion korun. Na čí stranu se tedy přiklonil soud?

Soud nakonec v případě SRASu pravomocně rozhodl v neprospěch této příspěvkové organizace. Proto se město rozhodlo pokusit se vyřešit tento spor mimosoudní cestou, a to dohodou o narovnání.

Dohoda tedy spočívá v čem?

V tom, že Město Rumburk doplatí dlužné částky a v budoucnu bude hradit ceny tepla a teplé užitkové vody v rozsahu dle uzavřených kupních smluv, jakkoliv jsou pro něj nevýhodné. A společnost Teplo Rumburk odpustí městu i SRASu 50 % příslušenství, tedy úroky, atd.

Z jakých peněz město Rumburk dluhy zaplatí?

Dlužné částky vzniklé od začátku sporu až do roku 2007 včetně město uhradí ze svého rozpočtu. Za rok 2008 bude tato částka standardně rozúčtována konečným odběratelům tepla a TUV. Zastupitelé se však dohodli, že se mezi občany nebude rozúčtovávat platba za kino Marx. Tu bude i nadále město hradit ze svého rozpočtu.

Budou tedy muset Rumburáci sáhnout hlouběji do svých peněženek při platbách za teplo?

Dá se předpokládat, že ceny tepla a TUV budou o něco málo vyšší. Ale vzhledem k tomu, že pracovní složka ceny tepla, ve které je zahrnuta vyšší cena zemního plynu, má již v současné době vyšší váhu než základní složka ceny tepla, nebude nárůst konečné ceny tepla nějak zvlášť dramatický.

Za necelých devět let skončí platnost této nepohodlné smlouvy. Co bude potom?

Možností bude několik. Celá soustava (tj. kotelna, kotle a teplovodní trubky v zemi) bude funkční. Investice bude zaplacená a jediným vlastníkem bude společnost Teplo Rumburk. Město bude moci například jednat o odkoupení celé soustavy, nebo o tom, že se stane podílníkem společnosti. Je možné, že společnost odprodá tento majetek třetí straně. V každém případě bude muset vedení města zabezpečit, aby podmínky nových smluv mezi Městem Rumburk a společností Teplo Rumburk nebyly tak nešťastné, jako jsou ty stávající.

Tisk Tisk | E-mail E-mail