Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vymáhání nedoplatků a exekuce

V desátém čísle Rumburských novin jsme čtenáře informovali o neplatičích, kteří dluží městu Rumburk již více než osm miliónů korun, a to především za přestupky v dopravě, za přestupky civilní a za byty a nebytové prostory. Je jasné, že tyto peníze chybí v rozpočtu, proto město bude všemi dostupnými prostředky a v souladu se zákonem tyto dluhy vymáhat razantnějším způsobem, než tomu bylo doposud.

Samozřejmě, že nejlepší je zaplatit pokutu ve stanovené lhůtě. Pokud však má dlužník finanční potíže, je možné dohodnout se na splátkovém kalendáři. Toto je nejschůdnější a zpravidla pro obě strany nejpřijatelnější varianta, jak může občan řešit své dluhy vůči městu.

Dalším možným způsobem je razantnější vymáhání dluhů soudní či exekuční cestou.

Pokud jste se dostali do takovéto nezáviděníhodné situace, jistě vás budou zajímat odpovědi na vaše nejčastější dotazy týkající se této problematiky

Obdržel jsem blokovou pokutu od Městské policie v Rumburku, kterou jsem nemohl na místě zaplatit. Jak dlouho se tato pokuta vymáhá a od jaké částky?

Blokové pokuty jsou Městskou policií v Rumburku ukládány v nejnižší částce 100 Kč a vymáhá se každá částka (dle zákona od částky, která je vyšší než 50 Kč). Pokuty uložené dle přestupkového zákona do 31. 12. 2005 se vymáhají 5 let, pokuty uložené po tomto datu se vymáhají až 20 let. Pokuty uložené dle ostatních zákonů se vymáhaly a vymáhají rovněž až 20 let.

Vymáhání pohledávek na pokutách se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními ve speciálních zákonech.

Mohu platit uloženou pokutu ve splátkách?

Ano, můžete. Pokuty ukládají jednotlivé odbory MěÚ Rumburk a Městská policie Rumburk v rámci svých pravomocí. V případě momentálních finančních problémů lze na základě žádosti povolit úhradu uložené pokuty ve splátkách. Povolení splátek je však časově omezené, od začátku jejich povolení do konečné úhrady nesmí uplynout delší období, než je 18 měsíců. U povolených splátek se nepočítá žádné navýšení ani úrok.

Žádost o splátky si můžete vyřídit na MěÚ Rumburk, odbor finanční – úsek vymáhání pohledávek, budova B, 4. patro, č. dveří B 47. Je třeba mít s sebou rozhodnutí, doklad totožnosti a na místě vyplnit písemnou žádost.

Obdržel jsem pokutu.Může být vymáhána exekucínebo soudně?

Ano, může. V případě, že na zaslanou výzvu k úhradě pokuty dlužník nereaguje a pokutu neuhradí, je možné dát exekuční příkaz na účet u banky dlužníka, na mzdu, podporu v nezaměstnanosti, stipendia, důchody apod. Dále pak je možné podat návrh k soudu na zabavení movitých věcí prostřednictvím soudních exekutorů. Pozor, v případě, že dlužník své závazky vůči městu nesplní ani ve formě splátkového kalendáře a bude pobírat sociální dávky, bude město postupovat razantněji, tzn. postoupí pohledávky soudnímu exekutorovi, který může na základě platných právních předpisů zabavit vyplacené sociální dávky, protože tato hotovost je brána jako movitá věc, která může být dlužníkovi zabavena exekucí. Dlužníkovi se ponechá pouze 1.000 Kč a zbytek financí je zabaven, dále dlužník musí počítat i s tím, že vymáhaná dlužná částka se podstatně navýší o náklady na exekuci a za tarifní odměnu exekutora, což může být minimálně 6.500 Kč. Tento postup upravuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

MěÚ Rumburk, odbor finanční – úsek vymáhání pohledávek

Tisk Tisk | E-mail E-mail