Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na rumburský městský úřad si posvítily kontroly

Ve druhé polovině roku dorazilo na Městský úřad Rumburk hned několik kontrol. V srpnu zde prováděli dozor nad přezkumem hospodaření města pracovníci Ministerstva financí ČR.
„Jsem překvapena, že se tu sešlo tolik lidí, obvykle jednáme jen se starostou. To svědčí o tom, že v Rumburku máte o výsledky dozoru velký zájem, a to se nám nestává často,“ zahájila jednání vedoucí kontrolní skupiny Ing. Janoušková, při kterém byli přítomni všichni členové vedení města. „Naším úkolem je provádět dozor nad přezkumem hospodaření, které provedl v minulosti auditor. Během působení zde na úřadě jsme ho nemohli samozřejmě provést v celé šíři, zaměřili jsme se však na oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje a jsou považovány za nejdůležitější,“ dodala Ing. Janoušková.
Kontroloři pracovali na městském úřadě celé tři týdny. Při dozoru vycházeli ze zpráv auditorské společnosti AUDI-TEX, spol. s r.o. Liberec, která přezkum hospodaření Města Rumburk za uvedené roky prováděla. Právě smlouva a výstupy auditorské společnosti byly dozorovány jako první. Dále se ministerští pracovníci zaměřili na nakládání a hospodaření s majetkem, na finanční operace, dlouhodobý finanční majetek, podrozvahové účty a vztahy, na účelové dotace, formální a věcnou správnost dokladů.
Na závěr konstatovali, že auditor provedl přezkum hospodaření ve značném rozsahu a do hloubky a z materiálů lze dovodit i velkou důkladnost. Ing. Janoušková vyzdvihla přehledně a podrobně vedenou evidenci majetku města. Tento způsob vedení evidence majetku byl zmíněn jako příkladný při jednání zástupců Ministerstva financí a Komory auditorů.
„Do současné doby jsme provedli 70 dozorů po celé ČR, pouze u dvou subjektů byly zcela bezchybné. Když v Rumburku odstraníte zjištěné nedostatky, v podstatě jen drobnosti, pak budete třetí. V závěru musím konstatovat, že jsme zde byli spokojeni. Město Rumburk se chová jako dobrý hospodář,“ ukončila sezení Ing. Janoušková.
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra prověřoval městský úřad jako druhý. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kontrolu po stránce legislativní, zaměřili se jeho pracovníci na dodržování lhůt při vyvěšování a snímání dokumentů na úřední desce, a na kontrolu obecně závazných vyhlášek, které v minulosti zastupitelstvo města přijalo. Dále byly prověřovány zveřejněné záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout výpůjčky. Kontroloři prověřili i poskytované informace městského úřadu o místě, době a navrženém programu připravovaných zasedání zastupitelstva a způsoby poskytování informací o jeho jednání. V žádné z uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky Městského úřadu Rumburk.
Městský úřad využil přítomnost odborníků odboru legislativně-právního Ministerstva vnitra a nechal si prověřit jednací řád zastupitelstva města. Ten byl zpochybněn členkou zastupitelstva při jeho 17. zasedání. Ministerští pracovníci konstatovali, že jednací řád ZM je v souladu se zákonem, tedy v pořádku.
Třetí kontrola byla provedena začátkem října Krajským úřadem Ústeckého kraje. Ta byla zaměřena na výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí a dále na koordinaci poskytování sociálních služeb a odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením. Z této kontroly rovněž nebyla městskému úřadu uložena žádná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, protože žádná závažná pochybení nebyla zjištěna.

Tisk Tisk | E-mail E-mail