Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sloučení středních škol ve Varnsdorfu z pohledu ředitele SPŠT Františka Hricze

Již několikrát se v tisku objevily články informující veřejnost o připravovaném sloučení krajských středních škol ve Varnsdorfu. O tomto záměru se zveřejňuje mnoho nepřesných informací (či záměrných dezinformací?), považujeme proto za nutné, jako předkladatelé projektu, některé skutečnosti upřesnit.
Proč je nutné střední školství ve Varnsdorfu řešit? Proč je nutné optimalizovat střední školy? Proč byl zpracován návrh na sloučení krajských středních škol ve Varnsdorfu? To jsou zásadní otázky, na které se pokusíme odpovědět a přenést tak problém z roviny politických prohlášení do roviny věcné argumentace.
Projekt na sloučení tří středních škol ve Varnsdorfu, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, do jednoho subjektu vychází z Programu vytváření páteřních škol přijatého Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Smyslem tohoto projektu je komplexní optimalizování varnsdorfského středního školství, a to v činnostech pedagogických i nepedagogických. Projekt byl zpracován a navržen Střední školou služeb a cestovního ruchu (SŠS a CR) a Střední průmyslovou školou technickou (SPŠT) a je v něm uvažováno i s Vyšší odbornou školou a střední průmyslovou školou (VOŠ a SPŠ). Ředitel této školy Ing. Jan Hodničák s projektem nesouhlasí.
Od podání našeho návrhu v únoru t. r. do 9. listopadu však nebyl ředitelem VOŠ a SPŠ podán na odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Ústí nad Labem přes několikeré vyzvání jiný, ucelený a dokončený projekt, který by řešil současné i budoucí problémy středních škol ve Varnsdorfu. Namísto toho jsou opakovaně předkládány žádosti o odložení projednání našeho návrhu.
V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje středních škol postupně kraj realizuje jejich modernizaci tak, aby vzdělávání v těchto školách bylo technicky a materiálně kvalitně zajištěno. Záměrem zřizovatele je efektivně investovat a finančně podporovat školy, které generují kvalitní odborníky žádané zaměstnavateli či vysokými škola-mi. Pokud bude náš projekt realizován, výrazně napomůže rychlému rozvoji středních škol ve Varnsdorfu.
Kvalitních podmínek pro vzdělávání lze dosáhnout (v souladu se zkušenostmi z jiných krajů ČR i ze zahraničí) vytvářením velkých školských celků, které nabízejí kromě široké nabídky oborů i různé typy studia a stupně vzdělání, tzv. polyfunkční školy. Jejich vytváření je plně v souladu s Akčním plánem podpory odborného vzdělávání MŠMT. Vznik většího a ekonomicky silnějšího subjektu, což je hlavní myšlenka našeho projektu, podporují významné firmy našeho regionu, odborné cechy i vysoké školy.
Projekt řeší především tyto problémy: 1) klesající počet žáků vlivem slabých populačních ročníků – do roku 2014 klesne počet žáků na středních školách o 25-30 %, v Ústeckém kraji to znamená pokles o cca 8 tisíc žáků, 2) zabezpečení kvalitní výuky – větší škola umožňuje vyšší využití aprobace učitelů vč. zajištění teoretické výuky učebními pomůckami a praktické výuky potřebným vybavením, 3) modernizaci škol – větší školský subjekt umožní soustředit větší finanční prostředky na modernizaci vybavení, opravy a údržbu budov i efektivnější využití investic, 4) finanční zabezpečení provozních nákladů a platů zaměstnanců – velké školy netrpí nedostatkem finančních prostředků, jejich provoz je ekonomicky efektivnější.
Závěrem si dovolíme vyslovit přání: přenesme diskusi odpovědných a zainteresovaných o sloučení krajských škol z médií a roviny osobního napadání do roviny věcné argumentace a hledání optimálního uspořádání středních škol ve Varnsdorfu. To je základní předpoklad řešení problému bez zbytečných emocí.

Ing. František Hricz
ředitel SPŠT

Ing. Petr Kotulič
pověřený řízením SŠS a CR

Tisk Tisk | E-mail E-mail