Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jednání rumburského zastupitelstva mělo tentokrát klidný průběh

Rumburk • Nad projednáváním rozpočtu města na letošní rok se sešli 1. dubna v městské knihovně rumburští zastupitelé. Jednání bylo klidné a věcné, schvalování rozpočtu se obešlo bez emotivní diskuse.

Nejdůležitější bod programu, rozpočet města, byl schválen beze změn v předloženém znění všemi hlasy devatenácti přítomných zastupitelů. Město tak bude letos hospodařit zhruba s 310 miliony korun v příjmové části a 346 miliony korun ve výdajích. Vzniklý rozdíl bude dofinancován z přebytku hospodaření minulého roku, revolvingového a investičního úvěru.

Schválen byl i předložený materiál týkající se hospodaření města Rumburk za první dva měsíce tohoto roku. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl ke konci února přibližně 7,5 milionu korun. Na bankovních účtech města bylo ke stejnému datu přes deset milionů korun, dalších 40 milionů korun má město k dispozici na revolvingu.

Zastupitelé také schválili posunutí ter-mínu čerpání poskytnuté dotace společnosti Lužická nemocnice a poliklinika a.s., které byla v roce 2009 přidělena dotace 15 milionů korun zejména na pořízení přístrojového vybavení. Termín čerpání byl prodloužen do konce roku 2010. Dále zastupitelé schválili pro společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. další dotaci ve výši sedm milionů korun na nákup zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.

Dotaci v maximální výši 276 tisíc korun získala také společnost SPORTLIFE CENTRUM s.r.o. na zajištění provozu veřejného letního koupaliště na tento rok.

Zastupitelstvo města Rumburk dále jednalo o poskytnutí půjčky Farní charitě Rumburk ve výši 150 tisíc korun se splatností do 30. září tohoto roku. Peníze Farní charita využije na překlenutí nedostatku finančních prostředků v první polovině tohoto roku.

Místostarosta Ladislav Pokorný předložil zastupitelům návrh nové vyhlášky o stejnokroji městské policie. Původní vyhláška z roku 2005 vycházela ze zákona o obecní policii, který však již k 1. lednu 2009 pozbyl platnost. Proto nyní nošení stejnokroje městské policie spadá pod zákon o obcích a tudíž je na rozhodnutí jednotlivých měst, jak by měly stejnokroje strážníků vypadat a co musí splňovat. Zastupitelstvo novou vyhlášku schválilo a starou zrušilo. Stejnokroje strážníků však i nadále zůstávají stejné.

Starosta města Jaroslav Sykáček představil zastupitelům svůj návrh na Dohodu o vzájemné spolupráci mezi městy Rumburk a Kiržač v roce 2010 a dále v letech 2011 až 2013. Součástí této spolupráce je mimo oficiálních návštěv a výměny zkušeností zejména každoročně pořádaný výměnný pobytový tábor dětí. Zastupitelé dali této dohodě zelenou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail