Rumburská radnice boj s hernami ještě nevzdává

Tištěné noviny 15/2010 | 26. 8. 2010 | Nezařazené

bedny1 Po prezidentském vetu zákona o loteriích z června tohoto roku byly zmařeny plány obcí a měst na vytěsnění hazardních her z jejich ulic. Rumburk se však svého boje nevzdává, a i když jsou jeho možnosti omezené, rozhodl se zasáhnout do života provozovatelů heren všemi možnými zákonnými prostředky a existenci v Rumburku jim ztížit.

Jedna z možných cest je maximální zpoplatnění provozu každého výherního hracího přístroje (VHP) i každého videoloterijního terminálu (VLT).

Proto schválilo Zastupitelstvo města na svém červencovém zasedání novou Obecně závaznou vyhlášku Města Rumburk o místním poplatku za provoz přístroje nebo jiného technického herního zařízení. V současné době je tato vyhláška již v platnosti.

Rumburk tak bude za každé tři měsíce provozu každého herního zařízení vybírat pět tisíc korun.

„Je důležité si uvědomit, že důvodem této vyhlášky není zvýšení příjmů do rozpočtu města, ale že to je jen jedna z cest na regulaci a snížení počtu těchto zařízení v Rumburku,“ uvedl místostarosta města Darek Šváb. „S provozem heren souvisí i extrémní nárůst kriminality, a to až o 70 procent, a koncentrace určitých negativních společenských jevů, jako je rozvoj drogové scény, majetková trestná činnost a podobně. Boj kolem těchto zařízení mezi městy na jedné straně a provozovateli a Ministerstvem financí na straně druhé je v celé ČR urputný a města mohou jen omezeně ovlivňovat jejich provoz, do provozu videoloterijních terminálů nemohou fakticky bohužel zasahovat vůbec,“ dodává.

V současné době v Rumburku existuje 15 heren. V roce 2009 v nich bylo v provozu 290 výherních přístrojů a 65 videoterminálů. K 30. červnu tohoto roku je v provozu 183 přístrojů a 118 videoterminálů.

Rumburk již v předchozích letech vybíral pětitisícové částky čtvrtletně z každého výherního hracího zařízení. Provozovatelé heren a kasin proto od těchto automatů začali upouštět ve prospěch nezpoplatněných videoterminálů. Rumburk tak přicházel nejen o peníze, ale i o možnost hazard alespoň minimálně regulovat. Naopak provozovatelé heren podnikali ve městě téměř bez omezení. Povolení k provozu herního přístroje vydává město. Pokud žadatel splňuje všechny zákonné podmínky na provoz herny a těchto zařízení, nemůže její provoz samospráva samoúčelně omezit nebo zakázat.

Jinak je to u videoloterijních terminálů, jejichž schvalování mají v ruce pouze úředníci Ministerstva financí. Ti povolení k provozu přidělují bez jakékoliv konzultace s městy, bez ohledu na jejich protesty či nesouhlas.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/08/26/rumburska-radnice-boj-s-hernami-jeste-nevzdava/