Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zásady pro poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Rumburk na rok 2011

Rada města Rumburk schválila dne 4. 11. 2010, v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2011, Zásady pro poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen „Zásady“) zabývajících se obecně prospěšnou činností. Účelem „Zásad“ je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburk.

Finanční podpory budou pro rok 2011 poskytovány formou neinvestiční účelové dotace v těchto oblastech:

 

A. Oblast kultury a vzdělávání (vytváření nabídky volnočasových a cílených aktivit pro neorganizované děti a mládež, kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy…).

 

B. Oblast tělovýchovy a sportu(podpora činnosti rumburských sportovních organizací, sportovních aktivit dětí a mládeže a sportovních akcí na území města).

 

C. Oblast sociální a zdravotní (osvěta a výchova dětí a mládeže zejména ke vzájemné toleranci a pochopení, konkrétní akce pro zdravotně postižené občany a seniory).

 

D. Oblast ochrany životního prostředí (podpora ekologických projektů, akce pro děti a mládež zaměřené na ochranu životního prostředí).

 

Žadatelem o účelovou dotaci může být NNO, která provádí celoroční činnost nebo pořádá akci na území města Rumburk, je řádně registrovaná dle platných předpisů a patří k některým z níže uvedených typů:

- Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění,

- Církevní práv. osoby zřizované církví či náboženskou společností podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění,

- Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění.

Žadatel, který žádá o dotaci, musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů. Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci na předepsaných formulářích pro rok 2011. Žádosti se podávají v termínu od 1. 12. do 31. 12. 2010.

 

Vzhledem ke změnám pro rok 2011 a způsobu vyplňování nových tiskopisů pořádá Odbor 1. místostarosty, úsek školství kultury a tělovýchovy, dne 29. 11. 2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Rumburk informační schůzku s žadateli o dotaci pro rok 2011. Na této schůzce budou zájemci informováni o změnách a budou zodpovězeny dotazy ke způsobu vyplňování a podání žádostí o dotace. Žádáme zájemce o účast na této schůzce, aby se předběžně přihlásili u paní Fuksové na tel. č. 412 356 282 nebo elektronickou poštou na adrese fuksova.skol@rumburk.cz.

 

Úplné znění „Zásad“, včetně předepsaných formulářů, naleznete

na internetových stránkách města Rumburk

www.rumburk.cz

Odbor 1. místostarosty

DOTACE 2011

Tisk Tisk | E-mail E-mail