Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Od sedmého až do půlnoci 26. března bude na území České republiky probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Český statistický úřad při sčítání lidu však žádným způsobem nebude zjišťovat vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje, takže ve sčítacích formulářích nebudou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Novinkou letošního sčítání bude možnost vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek, a také to, že sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

Historie sčítání lidu

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

Sčítání lidu krok za krokem

Návštěva komisaře

Před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu, spolu s informacemi o kontaktních osobách a místech, jménem sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslem jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce.

Jak poznám sčítacího komisaře?

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.

Práce s formulářem

Sčítací komisaři předají v každé domácnosti dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:

- Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane vlastní),

‑ Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden),

‑ Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů).

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. Vyplněné formuláře bude možné odevzdat třemi různými způsoby:

‑ on-line vyplněním a odesláním na internetu,

‑ osobním odevzdáním komisaři,

‑ odesláním poštovní obálkou do P.O. Boxu Českého statistického úřadu; předtištěnou obálku dostanete od komisaře, poštovné se neplatí.

Pokud komisaře požádáte o pomoc s vyplněním, vždy vám vyjde vstříc a pomůže.

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

Nehodí se vám navržený termín schůzky?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky oznámení o druhém termínu doručení sčítacích formulářů. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.

Co je to rozhodný okamžik?

Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Například: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

Sběr vyplněných formulářů

Vyplněné formuláře je nutné odeslat či odevzdat do 14. dubna 2011.

- Vyplnění formulářů on-line a jejich odeslání přes internet je nejjednodušší a nejrychlejší způsob. To bude možné až po uplynutí rozhodného okamžiku, tedy po půlnoci 26. března. K vyplnění on-line budete potřebovat i papírové formuláře od sčítacího komisaře, jelikož na nich jsou dva unikátní kódy, kterými se přihlásíte na www.scitani.cz. Zde vyplníte elektronický dotazník a kliknete na tlačítko odeslat. Poté obdržíte automatické potvrzení, že formuláře byly v pořádku doručeny.

- Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním budou možné na základě osobní domluvy s komisařem. Pokud ho budete potřebovat kontaktovat telefonicky, můžete využít bezplatnou telefonní linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín návštěvy změnit podle vašich potřeb.

- Třetí možností je odeslání poštou. K tomu obdržíte od komisaře obálku s předtištěnou adresou P.O. Boxu. Poštovné neplatíte.

Když budete potřebovat pomoc

- 800 87 97 02 bezplatná informační linka – v provozu denně (8.00 – 22.00 hod.) od 26. února do 20. dubna 2011)

- info@scitani.cz

- www.scitani.cz

Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Čemu sčítání pomáhá

K čemu se tedy výsledky sčítání používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života? Kdo všechno výsledky využívá ke své práci a k čemu všemu jsou tyto údaje nutné?

Hasiči – Informace ze sčítání lidu jsou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.Povodně – Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.

Dopravní obslužnost – Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.!

Školy a školky – Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách, případně, kde bude potřeba školky otevírat a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít.

Péče o seniory – Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů).

Vakcíny pro očkování dětí – Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici.

Nabídka a poptávka na pracovním trhu – Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.

Peníze z EU – Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.

Výnosy z daní – Ministerstvo financí využívá data ze sčítání k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze.

Poslanci v EU – Evropská unie zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.

Hluk – Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě nových projektů může být) zasažena nad-měrným hlukem. Podle těchto map se připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na protihluková opatření.

Faktické bydliště – Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí. Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost. Podle těchto údajů se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.

Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.

Národnostní menšiny – Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v České republice.

Telefonní automaty – Telecom využil tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel.

Odpad – Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, využila vý-sledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) k odhadu množství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst sloužily informace o způsobu vytápění ke zpracování energetických koncepcí.

Parkoviště – Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy byla použita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okrajích hlavního města.

Hlídání dětí – Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na mateřské dovolené za obce či městské části, data se často využívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např. hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí).

Tisk Tisk | E-mail E-mail