Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

MĚSTO RUMBURK – Ceník č. 1/2011

Rada města Rumburka usnesením č. 278/2011 ze dne 14. 4. 2011 schvaluje »Ceník 1/2011« za svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu, ukládání stavební sutě a vybraných odpadů ve sběrném dvoře, s účinností od 15. 4. 2011 v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších novel.

Ceník platný od 15. 4. 2011

Druh nádoby a četnost svozu Cena za svozové období
Popelnice 110/120 l
1x týdně vývoz 1.465,00 Kč
1x za 14 dní vývoz 810,00 Kč
Kombinovaný svoz (v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní)
svozové období od 1. 1. do 30. 6. 1.270,00 Kč
svozové období od 1. 7. do 31. 12. 1.050,00 Kč
Popelnice 240 l
1x týdně vývoz 2.710,00 Kč
1x za 14 dní vývoz 1.615,00 Kč
Kontejner 660 l
1x týdně vývoz 8.590,00 Kč
1x za 14 dní vývoz 4.860,00 Kč
Kontejner 1100 l
1x týdně vývoz 13.725,00 Kč
1x za 14 dní vývoz 7.935,00 Kč
PE pytle na směsný odpad 100,00 Kč
Stavební suť, směsná kamenitá zemina včetně kameniva (za jeden litr objemu)
frakce do 50 cm 3,00 Kč
Manipulační poplatek za uložení objemných odpadů ve Sběrném dvoře 100,00 Kč
Pneumatiky osobní
za 1 kus (kat. číslo 16 01 03) 25,00 Kč

Způsob plateb

‑ Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za uložení stavební sutě v hotovosti při ukládání ve sběrném dvoře.

‑ Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu (dále jen »plátce«), vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu, v hotovosti prostřednictvím oprávněné osoby, před termínem zahájení následujícího svozového období dle smlouvy o úhradě za svoz komunálního odpadu mezi městem a fyzickou osobou.

‑ Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce svozovou známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na odpadovou nádobu.

‑ Svozové období je od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. kalendářního roku.

‑ Kombinovaný svoz je svoz 1x týdně v zimním období. tj. od 1. 11. do 31. 12. a od 1. 1. do 30. 4. kalendářního roku, a svoz 1x za 14 dní v letním období od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku.

‑ Fyzická osoba (občan) uhradí alikvotní cenu za dané období, pokud prokáže, že mu v určitém časovém období nevznikla povinnost cenu uhradit (přistěhování do města, koupě nemovitosti). Výpočet se provede alikvotním poměrem za každý započatý měsíc.

‑ V případech hodných zřetele lze provést, na základě vzájemné písemné dohody, změnu splatnosti a formu úhrady ceny za svoz.

‑ Ve sběrném dvoře se fyzická osoba (občan) prokazuje oprávněním k uložení objemných odpadů a BIO odpadů smlouvou o úhradě za svoz pro dané období a předložením dokladu totožnosti.

1. Manipulační poplatek ve sběrném dvoře se vztahuje výhradně na objemný odpad (čalouněný a dřevěný nábytek, koberce, čalouněné a koženkové dekorace, podlahové krytiny, PVC a podobné odpady, objemné autoplasty).

2. Manipulační poplatek se nevztahuje na odpady nebezpečné, nebo jinak zpoplatněné, uvedené v ceníku.

Mgr. Ladislav Pokorný, místostarosta města

 

Informace a pokyny občanům k ceníku č. 1/2011 za svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu, ukládání stavební sutě a vybraných odpadů do sběrného dvora

Sběrný dvůr (Královská ul. 173/5 v Rumburku) slouží občanům (fyzickým osobám) města Rumburk k soustřeďování ‑ nebezpečných a využitelných odpadů komunálního odpadu (např.: barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní, odpady s obsahem rtuti, ledničky, mrazničky apod.) – bez poplatku,

‑ objemného odpadu (čalouněný a dřevěný nábytek, koberce, čalouněné a koženkové dekorace, podlahové krytiny, PVC apod., který pro jeho rozměry či hmotnost nelze ukládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad z domácností) – za manipulační poplatek,

‑ stavební sutě (beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, vytěžená směsná kamenitá zemina apod.) – za úplatu dle platného ceníku,

‑ bioodpadu (tráva, listí, zbytky rostlin, větve ) – bez poplatku,

‑ pneumatik osobních automobilů – za úplatu dle platného ceníku,

‑ elektrických a elektronických zařízení obsahujících nebezpečné látky (televizory, monitory PC – obrazovky apod.) – bez poplatku,

‑ elektrických a elektronických zařízení neobsahující nebezpečné látky (počítače, radiopřijímače, videa, mikrovlnné trouby, automatické pračky, boilery, sporáky apod.) – bez poplatku.

Do Sběrného dvora nesmí být odkládán směsný komunální odpad z domácností, který zůstává po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu a nebezpečného odpadu. K těmto účelům slouží typizované sběrné nádoby o objemech 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l a PE pytle na směsný odpad ke svozu odpadu s týdenním nebo čtrnáctidenním svozem. Odkládání odpadů mimo určená místa (sběrný dvůr, typizované sběrné nádoby, nádoby na separovaný odpad) bude postihováno podle zákona o přestupcích.

Městský úřad Rumburk, Odbor komunálních věcí

Tisk Tisk | E-mail E-mail