Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starostové Šluknovska volají na pomoc premiéra

Šluknovský výběžek • Hromadné stěhování nepřizpůsobivých obyvatel do Šluknovského výběžku znepokojilo starosty měst a obcí natolik, že se sešli k rychlému jednání i se zástupci Policie ČR, senátorem Jaroslavem Sykáčkem a poslancem Jaroslavem Foldynou. Z výsledků jednání vyplynulo, že situace na Šluknovsku je vážná, hrozí bezpečnostní a sociální kolaps a celý stav ještě komplikuje rozhodnutí vlády snížit počty policistů na okrese Děčín, včetně Šluknovska.

Starostové došli k závěru, že jejich síly nestačí na zvládnutí této situace, že jejich pravomoci jsou podle současné legislativy natolik okleštěné, že se města nemohou takovému přílivu bránit, ale nemohou ho ani nijak korigovat. Proto se obrátili se žádostí o pomoc na premiéra vlády České republiky Petra Nečase. Požadují zachování všech policejních míst na Děčínsku a zvou ho k návštěvě Šluknovského výběžku a řešení situace zde na místě.

Pro lepší představu předkládáme čtenářům plný text dopisu určeného premiérovi vlády.

 

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o pomoc při řešení zhoršené bezpečnostní situace ve městech a obcích Šluknovského výběžku a zároveň Vás žádáme o Vaši osobní návštěvu v tomto regionu a setkání se zástupci místních samospráv.

Dovolte nám, abychom Vám ve stručnosti nastínili současnou situaci v tomto regionu, v němž v osmnácti městech a obcích žije více než 53 tisíc obyvatel. Nachází se na samotné severní hranici České republiky se SRN. Nezaměstnanost zde dosahuje až 22 procent a vyhlídky na zlepšení jsou v nedohlednu. Vzdělanostní struktura obyvatelstva je velmi nízká. Mladí, vzdělaní a schopní lidé odsud odcházejí. Region žije především z turistiky a zemědělství. Když před časem první senátor Parlamentu České republiky za okres Děčín nazval tento výběžek Náhorním Karabachem, netušil ještě, jak je tento příměr trefný a výstižný.

V posledních měsících zaznamenala se znepokojením města a obce Šluknovského výběžku značný příliv nepřizpůsobivých občanů z Teplicka, Mostecka a dalších větších měst Ústeckého kraje, ale i ze Slovenska. Je nepochybné, že se jedná o organizovaný exodus, financovaný třetí stranou. Problémem je ovšem to, že region Šluknovska není v tuto chvíli schopen nabídnout kvalitní životní podmínky pro stávající obyvatele, natož pro tisíce nepřizpůsobivých obyvatel odjinud. Chybí zde školy a školky, učitelé, chybí řada praktických lékařů, chybí pracovní místa, v souvislosti s přenesením agendy sociálních odborů na Úřady práce přestává fungovat i práce sociálních pracovníků s rodinami sociálně slabých osob. Vytvářejí se zde nepřehledná ghetta přistěhovalců, v nichž nelze zmapovat ani počty jejich členů, ani jejich sociální poměry, nelze ani zjistit, jaká minulost tyto lidi provází. Vzhledem k tomu, že s tímto masivním přílivem lidí, který během prvních čtyř měsíců dosahuje tisíců, značně ve městech vzrostl i nápad trestné činnosti, například ve Šluknově až o 200 %, lze předpokládat, že budoucnost s nimi bude více než komplikovaná a pro starousedlíky nebezpečná. V souvislosti s tím pochopitelně roste nespokojenost a obavy místního obyvatelstva, která může lehce eskalovat v otevřené projevy občanské i rasové nesnášenlivosti.

Šluknovsko je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou Německo a dá se předpokládat, že noví obyvatelé se pro uspokojení svých potřeb brzy orientují s trestnou činností právě sem, čímž může dojít k odvetným krokům ze strany našich sousedů. Dosud jsme rádi využívali vymožeností Schengenského prostoru a máme obavy, aby se tento stav nepříznivě nezměnil.

Troufáme si tvrdit, že žádný region ani žádné město by nebylo schopno včas a aktivně reagovat na podobnou situaci, přihlédneme-li k jejich současným legislativním a ekonomickým možnostem. Šluknovsko není výjimkou a ani při spojení všech sil není možné tuto situaci zvládnout. Regionu akutně hrozí bezpečnostní a sociální krize, která, pokud nebude řešena včas a efektivně, bude problémem nejen tohoto regionu, ale celé České republiky.

Znepokojivou bezpečnostní situací na Šluknovsku se 13. května zabývalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kam zástupci místních samospráv pozvali i ředitele Krajského ředitelství Policie České republiky brig. gen. Jiřího Vorálka a vedoucí územního odboru Policie České republiky v Děčíně plk. Alici Zemanovou. Snahou starostů je ve spolupráci s Policií České republiky, městskými policiemi a orgány státní správy nežádoucí společenské jevy eliminovat, ale daří se jim to pouze částečně. O to větší obavy v nich vzbuzují plány vlády České republiky a vedení Policie České republiky snižovat stavy policistů až o 4 tisíce, přičemž v Děčínském okrese by se měl tento počet snížit údajně o 66 policistů.

Vážený pane premiére, dovolujeme si upozornit, že plošné snižování počtu příslušníků Policie České republiky by mohlo být značně nebezpečné. Snížení počtu příslušníků Policie České republiky v regionu Šluknovského výběžku by pak mohlo být až destruktivní a mohlo by ohrozit bezpečnost, stabilitu a ochranu jeho obyvatelstva. Dovolujeme si Vás proto důrazně požádat o zajištění bezpečnostních zájmů našich měst a obcí a současně Vás zveme na setkání s jejich zástupci k projednání této problematiky. Vaše návštěva by pak jistě pomohla i v ujištění našich občanů, že se vláda České republiky zabývá problémy svých obyvatel i v naší části republiky.

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme Vaši časovou a pracovní zaneprázdněnost, ponecháváme termín návštěvy našeho regionu na Vaší osobě s tím, že toto setkání by mělo předcházet vlastnímu rozhodnutí o snížení stavu policistů České republiky v našem regionu.

S úctou

 

Ing. Jaroslav Sykáček

senátor PČR, starosta města Rumburk

Josef Zoser

starosta Jiřetína p. Jedlovou a předseda SPRŠ

Ing. Milan Kořínek

tajemník SPRŠ

Tisk Tisk | E-mail E-mail