Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Speciální škola v Rumburku otevírá středoškolský obor

Rumburk • Speciální základní škola v Rumburku připravuje nový studijní obor – Praktická škola jednoletá. Střední škola pro prvních deset studentů bude otevřena již od září.

Ministerstvo školství a tělovýchovy schválilo již koncem ledna minulého roku otevření jednoletého středoškolského studia na Speciální základní škole v Rumburku. Výuka by měla být zahájena již od příštího školního roku.

Praktická škola jednoletá je určena žákům s těžkým zdravotním postižením s ukončenou docházkou z devátých či desátých tříd a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální.

Studium na této škole doplňuje a rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit například ve zdravotnictví, v sociální péči a službách a chráněných pracovištích. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou.

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2012/2013 konat nebudou. Hlavními kritérii pro přijetí je průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální.

Přihlášky mohou zájemci zasílat na adresu školy nebo individuálně předat nejpozději do 15. března tohoto roku.

Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a klasifikaci. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.

Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Bližší informace lze získat přímo ve škole nebo na tel. 412 332 110.

 -r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail