Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starostové Šluknovska znovu píší premiérovi

Premiérův dluh: nesplněné sliby a neřešené problémy vyloučených lokalit

„Vážený pane předsedo vlády, každodenní problémy, s nimiž se potkáváme a které zásadně ztrpčují život v našem jinak krásném kraji, vyžadují pomoc tam, kde už pravomoci obcí nestačí. Diskutujeme o nich v kruhu starostů Šluknovska, přednášíme je na zasedáních vyšších orgánů. Přesto však míváme neodbytný pocit, že informace a většinou oprávněné připomínky, které předáváme, často nedojdou až do rozhodujících kruhů a nejsou předmětem dalšího zamyšlení a řešení,“ píše se v otevřeném dopise starostů Šluknovska premiérovi Petru Nečasovi.

Zamýšlejí se v něm nad tím, jak byla problematika sociálního napětí, a především důvodů, které k němu vedly, řešena ze strany vlády i premiéra. Až na jednu výjimku mnoho důvodů ke spokojenosti starostové ze Šluknovského výběžku nemají.

Speciální pořádková jednotka, jediný splněný slib

Vznik a pravidelné služby speciální pořádkové jednotky na Šluknovsku starostové přivítali. Věří, že tato služba regionu pomůže v oblasti snižování trestné a přestupkové činnosti, přesto by považovali za přínosnější řešení posílení jednotlivých služeben v místech s dostatečnou pravidelnou preventivní hlídkovou činností v ulicích. Represivní opatření však neřeší problémy Šluknovska v celém jeho rozsahu. Podle starostů je nutné neustoupit od systémových opatření, která by působila i preventivně a páchání trestné činnosti ztížila, nebo dokonce zamezila.

Zákon o odpadech v nedohlednu

„V návaznosti na značnou a hodně obtěžující trestnou činnost v oblasti sběru kovů znovu urgujeme projednání zásadních změn v zákoně o odpadech, které dokážou zamezit dlouhodobému rozkrádání a ničení státního, obecního i soukromého majetku. Tato oblast je totiž jedním z možných ohnisek střetů, které zvyšují napětí u nás, a domníváme se, že i v dalších místech naší republiky. Přes naše stálé urgence na potřebné změny nikdo z řad vlády ani poslanců nereaguje. Nevíme, zda jste si v Praze neřekli, »lepší ukradený kanálový dekl než vykradený byt«. Nezlobte se, ale jinak si nečinnost v této záležitosti neumíme vysvětlit,“ nechápou starostové obstrukce, které znemožňují přijetí účinného zákona o odpadech.

Centrální rejstřík přestupků v nedohlednu

Nespokojeni jsou i s rozvleklým jednáním o připravovaném centrálním rejstříku přestupků.

necas

„Velkým přínosem pro potřebnou represivní činnost bude zavedení centrálního rejstříku přestupků, čímž by mělo dojít k významnému snížení páchání opakovaných přestupků, neboť vidina udělení rychlého trestu bude demotivující. Proto se zklamáním sledujeme zdlouhavost probíhajícího legislativního procesu, která signalizuje nezájem příslušných orgánů o konečné a hlavně včasné řešení,“ zdůrazňují představitelé obcí a měst Šluknovska.

Ústecký balíček v nedohlednu

Také neustálé odsouvání projednání »Ústeckého balíčku« bez řádného zdůvodnění, který byl vytvořen na základě znalostí možných rizik v regionu se sociálně vyloučenými lokalitami, vnímají starostové negativně. „Věřte, že v reálných problémových situacích, s nimiž se zde setkáváme dnes a denně, není pro nás rozhodující, z které strany pomoc přijde, ale to, že skutečně přijde! Vždyť zářným příkladem je neúnosně dlouhodobý legislativní proces, kterým upravujeme hazard a jehož odkládání náš stát postupně vyneslo v hustotě sítě heren (v porovnání s dalšími zeměmi) hodně vysoko. A to jistě není věc, která by svědčila o moudrém rozhodování.“

Řešení nezaměstnanosti v nedohlednu

Špatná sociální situace je přímo vázaná na stav zaměstnanosti. Na Šluknovsku se nezaměstnanost v některých obcích pohybuje až kolem 22 procent. Podpora systému zaměstnanosti v našem regionu, o němž záměrně hovoříme jako o pozapomenutém kraji, by pro celkovou situaci (včetně bezpečnostní) byla velkým přínosem. Už ve svém podzimním »Desateru« jsme navrhovali způsob pomoci, která spočívá v mandatorním stanovení částky (procentuálním) hrazené obcemi na zvýšení zaměstnanosti po schválení nového rozpočtového určení daní, kterým se zvýší příjem většiny obcí. Opět bez odezvy. Politika nezaměstnanosti je demotivační

„Současná skoková a nemotivační politika (ne)podpory zaměstnanosti systémem veřejné služby a veřejně prospěšných prací je jen pomocnou berličkou, která navíc nemá příliš ideální nastavení,“ vzkazují starostové Petru Nečasovi. Podle nich není veřejná služba motivační a nezaměstnaní mají spíše snahu se jí vyhnout. A na veřejně prospěšné práce není údajně dostatek finančních prostředků. „Uvedené konstatování nám nějak nesedí. V případě, že stát vyčlení na pracovníka VPP deset tisíc korun, zaměstnavatel (např. obec) a pracovník z této částky zaplatí sociální a zdravotní pojištění a stát má okamžitě čtyři a půl tisíce zpátky. Podstatné je, že by zaměstnanec pobíral minimálně téměř devět tisíc čistého, pokud by mu zaměstnavatel nepřidal za dobře odvedenou práci, a to je v současné době hodně velká motivace pro mnohé nezaměstnané. Tak v čem je »zakopaný pes«, proč nám stále úřady práce i pan ministr tvrdí, že na VPP nejsou peníze, když náklady na vytvoření takového pracovního místa jsou pro stát minimálně neutrální, zatěžují finančně i organizačně více samotného zaměstnavatele a pro nezaměstnané se jednoznačně jedná o motivační záležitost.

Další demotivující prvek vidíme také v tom, že člověk, který je přes úřad práce zaměstnán na VPP jen na určenou dobu, ztrácí v dalším období po ukončení tohoto pracovního poměru na čas podporu a je tím vlastně potrestán. Jak potom má mít zájem zapojit se do veřejně prospěšných prací?“ ptají se představitelé měst.

Agentura pro sociální začleňování

Starostové ze Šluknovského výběžku se ve svém otevřeném dopise zamýšlí i nad některými kroky Agentury pro sociální začleňování, například nad zřizováním sociálních firem, jejichž podporou v určité oblasti podnikání může být poškozena firma jiná s obdobným rozsahem podnikání. „Tímto dobrým úmyslem můžeme nakonec podstatně zvýšit počet nezaměstnaných v místě podnikání sociální firmy,“ obávají se starostové.

Stejně tak mají starostové výhrady i k systému prostupného bydlení, který je podle nich sice aplikovatelný, ale je třeba přijmout fakt, že každé místo, každá obec má jiné výchozí podmínky a nelze tedy aplikovat jednotný vzor na všechny obce.

A systém finanční sociální podpory nájemního bydlení pak, podle starostů, „umožňuje velmi zajímavé zisky majitelům bytů a v konečném důsledku působí sestěhování do dané lokality a vytváření problémových míst, kde nemovitosti, byty ztrácejí hodnotu, vykupují je zájemci o další pronájem »dávkařům« a vzniká prostředí pro rozmach lichvy, prostituce, trestné činnosti apod.“

Neřešená romská problematika

„Romskou problematikou se zabývá stát již od poloviny minulého století. V současnosti, kdy se situace na mnohých místech vyhrocuje, se touto problematikou zabývá vládní Agentura, která nemá téměř žádné kompetence, která nekoordinuje provázanost potřebných opatření, ale pouze monitoruje, analyzuje a také doporučuje ne vždy prakticky realizovatelné náměty, a to je málo,“ upozorňují starostové a dodávají.„Schválená vládní „Strategie“, která je uceleným materiálem, neřeší vůbec zodpovědnost rodičů vůči vlastním dětem a zcela opomíjí v podstatě prvky a projevy vzájemné nesnášenlivosti a podle našeho názoru není její opodstatněnost majoritní společnosti vůbec vysvětlována. Proto také může mít aplikace některých zde schválených opatření nepříznivý dopad na bezpečnostní situaci,“ varují.„Navrhujeme, aby Agentura více přenesla těžiště práce z majority (která má přijímat začleňované) na minoritu (která vstupuje a začleňuje se a přijímá pravidla spolužití). A to za pomoci dostatečné sítě terénních pracovníků, poraden apod.“

„Neříkáme, že Agentura nepomáhá, ale zamýšlíme se nad tím, zda konkrétní výsledky, stále nám opakovaně sdělované na mnohých setkáních, a samochvála (chválit musí přeci hlavně ti, kterým se snažím pomáhat), jsou úměrné odvedené, v mnohém zcela jistě záslužné práce, zda nejsou kapkou v moři potřebného. Velmi dobře víme, že i po roce je stále co zlepšovat v naší práci na radnicích, ale vůbec se nám nelíbí opakovaná, často ničím nepodložená kritika některých radnic Agenturou za údajnou nečinnost a neochotu spolupracovat.

Na Šluknovsku klid

Starostové Šluknovska na závěr vysvětlují premiérovi Nečasovi, že v tuto chvíli nepokoje v regionu téměř ustaly. „Věříme, že již nepropuknou v takové míře, jako tomu bylo v minulosti, pokud občané zaznamenají dlouho očekávané pozitivní kroky v legislativě. Upozorňujeme také, že se nejednalo, až na výjimky, o projevy rasové nesnášenlivosti, ale o projevy oprávněné občanské nespokojenosti proti chování určité skupiny lidí a platným zákonům, které se bohužel nedaří dle našich poznatků z terénu změnit tak, jak by bylo potřeba.

Domníváme se, že Váš slib vyřčený při návštěvě v našem výběžku sdělený starostům ohledně ustanovení koordinátora s určitými kompetencemi v řešení výše zmíněné velmi široké problematiky též nebyl splněn. Také proto volíme tento způsob informování a děkujeme za Váš čas, který této problematice věnujete.

Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska:
Martin Louka
starosta  Varnsdorfu
Josef Zoser
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Tisk Tisk | E-mail E-mail