Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace ze zasedání zastupitelstva města Rumburk

Rumburští zastupitelé se sešli ve čtvrtek 27. září na svém 15. zasedání ve velkém sále Domu kultury Střelnice. Přes očekávanou vysokou účast hostů z řad rumburského obyvatelstva byl sál téměř prázdný.

Jedním bodem programu byla zpráva o majetkových záležitostech města, kterou přednesl místostarosta Darek Šváb. Podle jeho informací je v současné době saldo příjmy versus výdaje ve výši 3221 tisíc korun. Tento výsledek je způsoben nižším naplňováním kapitálových příjmů a hlavně vyplacením deseti milionů korun firmě SKANSKA. Ta tuto částku obdržela jako výsledek soudního smíru mezi městem Rumburk a firmou, čímž byl s definitivní platností uzavřen mnohaletý soudní spor mezi oběma zúčastněnými. Více než dva miliony korun bylo vyplaceno na předfinancování projektu z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), který by měl městu Rumburk poskytnout dotaci v téže výši.

Rumburk má v tuto chvíli na bankovních účtech necelých deset milionů korun. Z revolvingového úvěru, který umožňuje městu čerpat úvěr až do výše čtyřiceti milionů korun, byly zatím čerpány pouze tři miliony. Přitom se předpokládalo, že v letošním roce bude město čerpat až patnáct milionů korun.

Staronová vyhláška o odpadech
Místostarostka Alena Winterová předložila zastupitelům návrh nové obecně závazné vyhlášky o odpadech, která upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu včetně stavebního materiálu na území města.

Schválením vyhlášky byla zrušena vyhláška původní z roku 2007.

Změnu vyhlášky doporučil městu Rumburk odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který poukazoval na drobný nesoulad vyhlášky s požadovanou právní úpravou. Nová vyhláška je tak doplněna o informace na jaké složky se třídí komunální odpad a o povinnostech osob při nakládání s komunálním odpadem.

Cena za svoz komunálního odpadu se novou vyhláškou nemění.

Plný text vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města Rumburk.

Noví lidé v nových funkcích
Poté, co byl Jaroslav Trégr zvolen starostou města, rezignoval na svou funkci člena finančního výboru zastupitelstva města, a na uvolněné místo bylo nutné dovolit člena nového. Volba byla tajná a zastupitelé se rozhodovali mezi třemi kandidáty – Bronislavou Nedvědovou, Ladislavem Pokorným a Dagmar Moravcovou. Dagmar Moravcová nakonec získala nejvíce hlasů a doplnila tak stávající tým finančního výboru. V tom nyní zasedají Jan Bradáč, Pavel Lampa, Miloslav Strejc a Petr Urban. Předsedkyní byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva v listopadu 2010 zvolena Miloslava Drobečková a místopředsedkyní Danuška Růžičková.

V dalším bodě programu museli zastupitelé určit nového člena Osadního výboru v Rumburku – Dolních Křečanech po odstupující Drahuši Mrázové. Na základě doporučení Osadního výboru  zastupitelé určili jako nového člena výboru Pavla Svobodu z Poustky.

Rumburské noviny pod palbou kritiky
Senátor Jaroslav Sykáček otevřel diskuzi o uveřejňování příspěvků čtenářů v Rumburských novinách. Z informací, které měl k dispozici, nabyl dojmu, že příspěvky některých konkrétních občanů jsou zcela záměrně neuveřejňovány. Zastupitelka Bronislava Nedvědová obvinila vedení města z cenzury Rumburských novin. Vedení města Rumburk i redakce Rumburských novin tato obvinění důrazně odmítají.

-g-

Tisk Tisk | E-mail E-mail