Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VYHLÁŠKA

 Město Rumburk
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Rumburku se na svém 15. zasedání dne 27. září 2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1
Předmět a závaznost vyhlášky

1)        Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, tří-dění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) vznikajícího na území města Rumburk včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2)        Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad, a právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které využívají na základě smlouvy s městem systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen „osoby“).

 

Článek 2
Základní pojmy

1)        Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

2)        Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem – zejména (řazeno abecedně) akumulátory, akumulátorová kyselina, aceton, baterie, benzin, brzdová kapalina, barviva, čisticí prostředky, dehet, fotochemikálie, halonové hasicí přístroje, chladicí kapaliny, impregnační prostředky na dřevo, insekticidy, odbarvovače, léky, mazací tuky, nátěrové hmoty (pryskyřice), oleje, olovo a jeho slitiny, odrezovače, pesticidy, petrolej, plechovky se zbytky barev a olejů, pigmenty, rtuť, rozpouštědla, ropné produkty, ředidla, terpentýn, výbojky, zářivky, zdravotnický odpad aj.

3)        Objemný odpad je složka komunálního odpadu, který nelze pro jeho rozměry nebo hmotnost odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. matrace, nábytek, koberce, dekorace aj.

4)        Odpad ze zeleně je listí, tráva, drobné větve ze zahrad fyzických osob a vánoční stromky.

5)        Elektroodpad jsou elektrická a elektronická zařízení neobsa-hující nebezpečné látky (např. počítače, radiopřijímače, videa, mikrovlnné trouby, automatické pračky, boilery apod.) a dále elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky (např. televizory, monitory PC, obrazovky apod.).

6)        Drobný elektroodpad – elektroodpad malé a střední velikosti, jako např.:

a)        malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, váhy), baterie,
b)        zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, diáře, kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši, klávesnice),
c)         elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky),
d)        hračky, vybavení pro volný čas (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla),
e)        ostatní malé a střední elektrospotřebiče (např. lékařské měřící přístroje).

7)        Směsný odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až j).

8)        Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu, která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů. Ve sběrné nádobě jsou složky komunálního odpadu přechodně shromážděny do doby svozu komunálního odpadu. Sběrnými nádobami jsou:

a)        typizované nádoby určené k ukládání směsného odpadu o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů, 660 litrů a 1100 litrů,
b)        polyetylenové pytle pro směsný odpad, které doplňují sběr do typizovaných sběrných nádob pro směsný odpad,
c)         plastové pytle o objemu 120 litrů určené k ukládání tříděných složek komunálního odpadu, jimiž jsou papír, textil, nápojové kartony, plasty včetně PET lahví (dále jen „speciální plastové pytle“),
d)        velkoobjemový kontejner určený pro odkládání objemného odpadu,
e)        kontejner o objemu 2000 litrů určený pro odkládání drobného elektroodpadu,
f)          odpadkový koš určený pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého na veřejném prostranství nebo ve veřejnosti přístupných prostorech (úřady, obchody apod.).

9)        Dostatečný objem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby, nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané četnosti svozu odpadu a při daném počtu osob v daném objektu umožňuje uložit směsný komunální odpad vznikající v objektu do sběrné nádoby.

10)      Sběrný dvůr je technické zařízení sloužící osobám v provozní době k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně, elektroodpadu a dalších tříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, textil) uložených ve speciálních plastových pytlích, které se nalézá na adrese: areál objektu Královská ul. č. p. 173/5, Rumburk.

11)      Objekt je bytový nebo rodinný dům, stavba určená k bydlení, kde je alespoň jeden byt, nebo stavba sloužící k individuální rekreaci.

12)      Svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město _uzavřelo smlouvu o zajištění systému nakládání s komunálním odpadem.

13)      Stavební odpad není odpadem komunálním. Jedná se o všechny druhy odpadů vznikajících při stavební činnosti, které jsou dle Katalogu odpadů takto označeny: beton, cihly, střešní tašky, keramika, materiály na bázi sádry, vytěžená zemina, izolační materiály a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti.

Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:
a)        papír,
b)        sklo bílé,
c)        sklo barevné,
d)        plasty včetně PET lahví,
e)        nápojové kartony,
f)         textil,
g)        odpad ze zeleně,
h)        objemný odpad,
i)          nebezpečné složky komunálního odpadu,
j)          elektroodpad,
k)         směsný odpad.

Článek 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu

Místa určená k odkládání komunálního odpadu jsou vnitřní prostory sběrných nádob určených pro jednotlivé složky komunálního odpadu nebo prostor sběrného dvora:

a)        papír – do označených kontejnerů modré barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky). Papír lze odkládat též do speciálních plastových pytlů o objemu 120 litrů vydaných Městským úřadem Rumburk, které se po naplnění odkládají k pravidelnému odvozu na trasu pro svoz tříděného odpadu nejdříve 24 hodin před svozem nebo do sběrného dvora;
b)        bílé sklo – do označených kontejnerů bílé barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky) nebo do sběrného dvora;
c)         barevné sklo – do označených kontejnerů zelené barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky) nebo do sběrného dvora;
d)        plasty včetně PET lahví – do označených kontejnerů žluté barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky). Plasty včetně PET lahví lze odkládat též do speciálních plastových pytlů o objemu 120 litrů vydaných Městským úřadem Rumburk, které se po naplnění odkládají k pravidelnému odvozu na trasu pro svoz tříděného odpadu nejdříve 24 hodin před svozem nebo do sběrného dvora;
e)        nápojové kartony – do speciálních plastových pytlů o objemu 120 litrů vydaných Městským úřadem Rumburk, které se po naplnění odkládají k pravidelnému odvozu na trasu pro svoz tříděného odpadu nejdříve 24 hodin před svozem nebo do sběrného dvora;
f)          textil – do speciálních plastových pytlů o objemu 120 litrů vydaných Městským úřadem Rumburk, které se po naplnění odkládají k pravidelnému odvozu na trasu pro svoz tříděného odpadu nejdříve 24 hodin před svozem nebo do sběrného dvora;
g)        odpad ze zeleně – do sběrného dvora;
h)         objemný odpad – do sběrného dvora;
i)          nebezpečné složky komunálního odpadu – do sběrného dvora;
j)          elektroodpad – do sběrného dvora;
k)         drobný elektroodpad – do označených kontejnerů červené barvy o objemu 2000 litrů (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky);
l)          směsný odpad – do sběrných nádob na směsný odpad patřících k objektu, do polyetylenových pytlů na směsný odpad oprávněné osoby, které se odkládají k těmto sběrným nádobám;
m)       drobný směsný odpad vzniklý na veřejném prostranství nebo ve veřejnosti přístupných prostorech se odkládá do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

Článek 5
Povinnosti osob

Osoby jsou povinny:

a)        třídit komunální odpad na složky uvedené v čl. 3,
b)        zajistit si pro shromažďování směsného odpadu sběrnou nádobu s dostatečným objemem,
c)         ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4,
d)        plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
e)        odkládat popel do sběrných nádob na směsný odpad až po jeho úplném vychladnutí.

Článek 6
Frekvence svozu

Pravidelný svoz komunálního odpadu provádí svozová společnost ve všech částech města podle stanoveného harmonogramu (v případě nedodržení harmonogramu nejpozději následující den po neuskutečněném svozu) s obvyklou frekvencí 1x týdně nebo 1x za 14 dní u směsného odpadu a 1x týdně u ostatních tříděných složek komunálního odpadu.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad je možné uložit ve Sběrném dvoře za úhradu dle platného ceníku.

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem na území města, ze dne 13. 9. 2007.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Jaroslav Trégr – starosta města
Darek Šváb – místostarosta města
Alena Winterová – místostarostka města

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem.

Seznam stanovišť kontejnerů na tříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo bílé, sklo barevné, plast včetně PET lahví):

P. č. Stanoviště kontajnerů na tříděné složky
komunálního odpadu
papír sklo
bílé
sklo
bar.
plasty
vč. PET
lahví
POČTY KONTAJNERŮ
1. ul. Polní 1 1 1 1
2. ul. V Podhájí nad školou 1 1 1 1
3. Na Valech pod Muzeem 1 1 1 1
4. Na Valech u ul. Palackého 1 1 1 1
5. ul. Matušova 1 1 1 1
6. ul. Dolní 3 1 1 3
7. ul. Jiříkovská 1 1 1 1
8. ul. Šluknovská 2 1 1 2
9. ul. Horská 2 1 1 2
10. ul. V Podhájí u garáží 1 1 1 1
11. Dobrovského náměstí 1 1 1 1
12. V Podhájí u mateřské školy 0 1 1 0
13. ul. Jiráskova – dvůr Měú1 1 0 0 1

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem.

Seznam stanovišť kontejnerů pro zpětný odběr drobného elektroodpadu a baterií

1. ulice Jiříkovská  1 ks
2. Dobrovského náměstí  1 ks
3. ulice Horská  1 ks
4. ulice Šluknovská  1 ks
5. ulice Na Valech  1 ks
6. ulice Dolní  1 ks
7. ulice V Podhájí u garáží  1 ks

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznam odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Tisk Tisk | E-mail E-mail