Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starokřečanský starosta o komunikaci z Křečan do Brtníků

Prázdninové vydání Starokřečanského zpravodaje uvádí sám starosta obce. Ve svém příspěvku se snaží vysvětlit nepříjemnou situaci ve věci komunikace z Brtníků do osady Kopec. František Moravec tak chtěl předejít ataku ze strany právem nespokojených občanů i projíždějících. Dále už jen jeho slova.

Nejdříve bych obeznámil společnost s majetkoprávními vztahy. Samotná komunikace z Brtníků do osady Kopec je z pohledu vlastníků komplikovaná. Část komunikace od křižovatky u bývalého rekreačního střediska po bývalý mlýn je majetkem Ústeckého kraje, od mlýna k restauraci U Vyskočilů jsou vlastníkem Staré Křečany a od restaurace směrem k národnímu parku je vlastníkem opět Ústecký kraj. Z roku 2004 však existuje smlouva o smlouvě budoucí, ve které Národní park České Švýcarsko uzavřel smlouvu o převodu silnice 1569 s Ústeckým krajem. Krajský úřad Ústeckého kraje poté vydal bez vědomí obce rozhodnutí, že se ze silniční sítě vyřazuje silnice č. III/2659 v celkové délce 4,9 kilometru v úseku od křižovatky se silnicí č. 11/265 Brtníky po křižovatku se silnicí č. III/2654. Z dokumentů, které jsem měl možnost si prostudovat, přičemž vůbec nebylo jednoduché tyto dokumenty zajistit, vyplývá, že Ústecký kraj nepovažoval za nutné vyrozumět o této skutečnosti jednoho z účastníků řízení. Ujišťuji vás, že celou věc sleduji a v případě, že nedojde k nápravě, bude věc řešena právním zástupcem obce.

A teď již k samotnému problému, a to opravě komunikace. Na základě shora uvedených skutečností není patrno, kdo vlastně bude majitelem s vlastnickým právem. Obec, byť ne ze zákona, prováděla zimní údržbu na těchto komunikacích, jelikož by byli lidé z této oblasti odříznuti od světa. Jsem si vědom toho, že to není zcela v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. V minulosti jednala obec v režimu krajní nouze. O část komunikace se má tedy starat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a o část Staré Křečany. Po povodních v roce 2010 došlo k opravě mostu u restaurace U Vyskočilů. Poté mělo dojít i k opravě komunikace. Správa a údržba silnic byla několikrát vyrozuměna o špatném a nevyhovujícím stavu komunikace. Obec v roce 2011 požádala Správu a údržbu silnic o její opravu. Následně došlo k poškození této komunikace i firmou Uniles, která zde prováděla svoz natěženého dřeva. I tato firma se zbavuje zodpovědnosti za poškození komunikace, což je řešeno na úrovni smluvních vztahů s Lesy České republiky. Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jindřich Franěk se chybně vyjádřil, že komunikace byla vyřazena ze silniční sítě s tím, že je za údržbu zodpovědná příslušná obec. Nevím tedy, jak je toto vůbec možné, jak si tedy kraj plní své povinnosti.

Obec v roce 2012 požádala Ústecký kraj, aby byla oprava komunikace zahrnuta do plánu oprav na rok 2013. Opět s negativním výsledkem. Obec požádala i o omezení tonáže na této komunikaci, kdy odbor komunálních věcí Městského úřadu Rumburk požaduje statický posudek. Pak tedy nevím, co by v této věci ještě měla obec udělat. Jde o to, že rozpočet obce není nafukovací a jedná se o byrokratické postupy, které obec stojí nemalé peníze, potažmo i občany obce. Na žádost o opravu této komunikace nám bylo sděleno vedoucím odboru krajského úřadu, že je komunikace v převodu do majetku Národního parku České Švýcarsko. Cituji: „Jedná se v podstatě o slepou komunikaci, neboť na území národního parku je zákaz vjezdu. Povrch komunikace tvoří penetrovaný štěrk. Výsprava zde byla prováděna recyklátem. Jiný způsob opravy nepřichází v úvahu vzhledem ke konstrukci vozovky. Dopravní zatížení komunikace je nepatrné.“ Lesy České republiky měly k věci obdobné stanovisko a na opravě se odmítly podílet. Komunikace a propustky byly dále poškozeny letošní povodní, kdy byl na území obce vyhlášen i třetí stupeň povodňové aktivity. Povodeň dílo zkázy dokončila, a tak intenzivně situaci řešíme. Doufám, že ze shora uvedených řádků vyčtete, jak těžce lze v tomto státě prosazovat zájem obcí. Věřte, že to není jednoduché, ale v tomto tlaku bude obec i nadále pokračovat.

Po interpelacích, upozorněních a stížnostech došlo k posunu a na druhou polovinu srpna bylo naplánováno jednání mezi Starými Křečanami, Správou a údržbou silnic a NP České Švýcarsko. Vzhledem k uvedené situaci jsem svolal setkání obyvatel osady Kopec se starostou, abych všechny osoby seznámil s touto nelehkou situací. Pokud však nedojde k nápravě, pověřím právního zástupce, aby ve věci konal dle právního řádu České republiky.

Možná jste si mnozí všimli, že obec má zájem otázku komunikace řešit, takže pracujeme na odvodnění kritických míst komunikace a chceme komunikaci připravit pro případné položení nového povrchu. Obec též podala žádost na dotaci na opravu komunikace v důsledku povodně v letošním roce. Věc bude řešena i na půdě zastupitelstva obce a bude se projednávat otázka rozpočtu na příští rok, kde budu navrhovat, aby do rozpočtu byla předběžně zařazena oprava této komunikace.

František Moravec 
Starosta Starých Křečan

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail