Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na začátku října zasedala Komise sociálně-právní ochrany dětí

Jako první se na každoročně konaném zasedání slova ujala předsedkyně komise Věra Ruttová a přivítala členy komise a hosty, kterými byli výchovní poradci ze základních, speciálních a středních škol ve Šluknovském výběžku a také zástupce pedagogicko-psychologické poradny a zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk. Hlavním úkolem setkání bylo ujasnit si pravidla omlouvání žáků ve škole a stanovení postupu při neomluvených absencích tak, aby platila stejná pravidla všude a pro všechny.

Denisa Svobodová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk hovořila o tom, jak jednat a správně postupovat v případě záškoláctví žáků. Zdůraznila nutnost vést o každém jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem zápis. Také ujasnila postup, který musí být dodržován v závislosti na počtu neomluvených hodin. Pokud se jedná o počet neomluvených hodin nižší než deset, jedná třídní učitel sám se žákem a jeho zákonným zástupcem podle interního řádu školy. V intervalu od deseti do pětadvaceti neomluvených zameškaných hodin jedná se žákem a jeho zákonným zástupcem škola s asistencí výchovného poradce školy, metodika primární prevence. Ředitel školy v tomto případě svolává výchovnou komisi.

Pokud dojde k situaci, kdy má žák neomluvených hodin víc než dvacet pět, případ už byl řešen na přestupkové komisi a záškoláctví se opakuje, přichází na řadu podání písemné zprávy Policii České republiky, kde budou pověřené osoby případ řešit jako trestný čin ohrožování mravní výchovy.

Předsedkyně komise Ruttová připomněla, jaký je postup pro uvolňování žáků z výuky a následného omlouvání zameškaných hodin. Tento postup je mimochodem zakotven ve školních řádech. Zákonný zástupce je povinen omluvit absenci žáka do tří dnů, pokud tak neučiní, absence je automaticky chápána jako neomluvená.

Jak je to se zodpovědností za žáka

Na zasedání komise bylo také řečeno, že škola má za žáka zodpovědnost, až když on vejde do školy. Jakmile ráno do školy nedorazí, zodpovědný je za něj zákonný zástupce. Pokud uteče během vyučování, zodpovědnost je na škole. Pokud žák donese lístek, že má být během vyučování propuštěn ze školy, je zákonný zástupce povinen si pro dítě přijít osobně do školy. Pokud má dítě omluvenku od zákonného zástupce, je viděno během dne venku, ale druhý den opět nepřijde do školy, jeho nepřítomnost se neomlouvá z důvodu porušení léčebného režimu. Omluvenku má žákovi psát vždy zákonný zástupce. U žáků, kteří těchto omluvenek od rodičů zneužívají, je možné chtít, aby omluvenky vystavoval pouze lékař. Jiné omluvenky nebudou akceptovány. Rodič má zodpovědnost za své dítě a je zkrátka nepřípustné dát mu možnost vést zahálčivý život.

Záškoláky budou sledovat i asistenti prevence kriminality

Jiří Gajdoš, manažer projektu prevence kriminality, připomněl, že po městě chodí dva asistenti prevence kriminality, kterým je jasné, že dítě potulující se po ulici v době, kdy má sedět ve školní lavici, není jevem, který by se dal ignorovat. Hlídka asistentů ráno a v odpoledních hodinách po vyučování obchází a kontroluje místa kolem škol. V případě zájmu se školy mohou na asistenty, či přímo na Jiřího Gajdoše, obrátit a řešit s nini stávající situaci.

Na zasedání komise se mluvilo také o Zákoně 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. V tomto zákoně je zakotvena komplexní úprava pomoci obětem trestných činů. Zákon také například rozšiřuje práva obětí trestných činů, zejména o právo na relevantní informace pro oběť trestné činnosti, posiluje pomoc obětem trestných činů, hlavně tím, že vymezuje pojem odborné pomoci obětem, stanoví podmínky pro její poskytnutí i dobu, po kterou mají oběti právo na odbornou pomoc.

Zasedání bylo zakončeno diskuzí všech přítomných.                        pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail