Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Atmosféra se před zasedáním zastupitelstva dala krájet, neobvykle rušno bylo u dvou bodů

zastupitelstvo

Na čtvrtek 12. 12. bylo svoláno Zastupitelstvo města Rumburk na čtyřiadvacáté zasedání. Atmosféra před půl čtvrtou odpolední napovídala, že tentokrát bude velmi rušno, sál se zaplnil více než obvykle a bylo zcela zřejmé, že k některým bodům programu se strhne velká diskuze. Na začátku zasedání bylo přítomno dvacet jedna zastupitelů a zhruba čtyři desítky občanů.

V posledních týdnech to v Rumburku vřelo kvůli revitalizaci ploch městské zeleně, o které Rumburské noviny informovaly v čísle 21. Článek zároveň upozornil na petici proti kácení dřevin ve městě. Spoluautorka petice Dagmar Fohlová se na zasedání zastupitelstva dostavila, ale odešla před okamžikem, kdy se mohla rozeběhnout diskuze zastupitelů, Fohlová mohla být přizvána jako host a říct vše, co ji tíží. Na začátku zasedání totiž došlo k dohadům o možné změně jednacího řádu, aby občané mohli diskutovat společně se zastupiteli a ne odděleně. Zákon o obcích k tomu říká, že zatímco zastupitelé vedou rozpravu k projednávaným bodům, mohou k nim občané pouze vyjádřit svá stanoviska.

Hned u třetího bodu, kterým bylo schvalování programu, vyhlásil starosta Jaroslav Trégr desetiminutovou přestávku, protože zastupitelka Bronislava Nedvědová potřebovala pomoc návrhové komise při návrhu změny jednacího řádu.

Bod, který zastupitelstvo projednávalo zjevně nejdéle, byl ten, ve kterém místostarostka Alena Winterová podávala zprávu o činnosti Rady města od 133. schůze. Josef Růžička si stěžoval na špatnou komunikaci s městem a údajně problémovým domlouváním schůzek, na kterých mělo dojít na řešení odměn pro Růžičku coby ředitele Základní školy Tyršovy. Na Růžičku reagoval Jan Sembdner, který se nechal slyšet, že také působí jako statutární zástupce příspěvkové organizace a je běžné, že někdy člověk odměnu dostane a jindy ne. Lidé odměnu dostávají po určitém hodnotícím procesu a nulová odměna znamená, že by se měl dotyčný zamyslet nad svou prací a pracovat třeba jinak. Růžička také prosil zastupitele, aby rozlišovali, kdy vystupuje jako opoziční zastupitel a kdy jako ředitel základní školy. Růžička měl podporu v publiku, odkud mu přizvukovala a tleskala část učitelského sboru.

V tomtéž bodě reagoval Ladislav Pokorný na nerozhodnutí rady o pověření jeho osoby výkonem sňatků. Nikdo na jednání rady sice nehlasoval proti tomu, aby Pokorný oddával, tři členové byli pro a čtyři se zdrželi hlasování, ale to na schválení nestačilo. Starosta Trégr upozornil přítomné, že ročně se v Rumburku uskuteční zhruba čtyřicet svateb a město má osm oddávajících, což stačí. Dále reagoval i na dřívější žádost Jaroslava Sykáčka o možnost oddávání. Sykáček za poslední volební období dvou a půl roku, kdy působil jako starosta města, oddával pouze jednou. Sykáček dodal, že Trégr za letošní rok oddal dva páry.

Bronislava Nedvědová se zajímala o služební cestu starosty Trégra do Belgie, na které byl starosta tři listopadové dny. Položila několik otázek, jako například co se na jeho služební cestě dělo, co jeho cesta městu přinesla a kolik korun stála, nebo spíš co platilo město. Trégr vysvětlil, že byl osloven jako člen rady Euroregionu Nisa, na programu byl kongres a oceňování členů euroregionů, jednalo se o spolupráci euroregionů, čekaly je i poznávací aktivity, například prohlídka Maastrichtu. Město Rumburk hradilo jen starostovo stravné a kapesné, zbytek zaplatil Euroregion Nisa.

Dalším hutným bodem byly majetkové záležitosti města, jehož součástí bylo jednání o pozemcích u vily, ve které sídlí společnost JVB a které jsou v majetku města. S projevem vystoupil jeden z učitelů školy, kterého udivuje, že se řeší odprodávání majetku, protože kdyby pozemek patřil ke škole, mohlo by tam konečně vzniknout hřiště a děti by nemusely kvůli venkovnímu cvičení chodit daleko. Místostarosta Darek Šváb ho upozornil na to, že existují hygienické normy, kvůli kterým bohužel nelze realizovat projekty jako vystavění nového hřiště ve zmíněné lokalitě, protože je v blízkosti hlavní komunikace, která slouží nejen občanům Rumburku, ale také těm, kteří jezdí skoro do celého výběžku. Nato vystoupil i Jan Bradáč z JVB s tím, že firma se o přilehlý pozemek léta starala, když ho měla v nájmu, i ve chvílích, kdy už ho v nájmu neměla, protože by nikdo v JVB asi nechtěl mít za vilou džungli. Navíc upozornil, že na nezalesněné části pozemku se nachází septik, který je potřeba sanovat. JVB by také u vily uvítala parkovací plochu. Bradáč zároveň ale řekl, že pozemky pod kočárkárnou a chodníky u školy by měly náležet škole. Dnes pozemky vlastní právě firma JVB a škola je dlouhodobě bez smluvního vztahu užívá. O věci se bude dále jednat.

K bodu se vyjádřil i Jiří Pimpara, a to v tom smyslu, že celkově poloha budovy prvního stupně Základní školy Tyršovy je nevhodná a navíc ještě vypadá v blízkosti historických budov jako pěst na oko. Následně byl vznesen dotaz, proč je tedy hřiště u Mateřské školy Komenského, když by hygienické normy nepovolily hřiště u Tyršovky. Dotaz byl zodpovězen místostarostou Švábem a odpověď byla jednoduchá.

V případě Mateřské školy Komenského šlo pouze o opravu, nikoli o zřízení nového hřiště.
Spousta přítomných čekala na bod zabývající se ekonomickými záležitostmi města, především je zajímalo přijetí či nepřijetí úvěru ve výši šedesáti milionů korun. Některým se nelíbilo, že se město zadluží ještě na další dvě volební období. Jedna z přítomných občanek to označila za politický tah a za snahu zalíbit se před volbami s tím, že na další zastupitelstvo v dalším období zbude jen splácení úvěru. Šváb toto odmítl a zdůraznil výhodnost navrhovaného úvěru, jak díky inflačnímu cíli České národní banky ve výši minimálně dvě procenta pro další střednědobé období, tak i předpokládané výši úroku kolem neuvěřitelných 1,4 procenta ročně, takže jen díky kombinaci těchto dvou věcí dojde k úspoře v řádech miliónů korun. Z půjčené částky by mělo dojít k rekonstrukci tělocvičny školy Tyršova, rekonstrukci komunikace, chodníku a parku v ulici Františka Nohy a v ulici Tyršova, k vybudování nového silničního propojení a chodníku mezi ulicemi V Podhájí, U Nemocnice a Sukovy, výstavbě parkoviště u Základní školy U Nemocnice, rekonstrukci místních komunikací a chodníků, výstavbě chodníku na ulici Jiříkovská či celkové rekonstrukci parkoviště za Úřadem práce. Zároveň řekl, že šedesát milionů je běžný roční objem investic města a že v rámci výběrových řízení dojde k dalším úsporám v desítkách milionů korun proto, že v současné době se vysoutěžené ceny u dopravních staveb pohybují minimálně o třetinu níž než jsou rozpočtové ceny. Někdy dokonce ještě níž. Návrh hlasovat po jménech nebyl odhlasován, pro úvěr se vyslovilo dvanáct zastupitelů, proti sedm, dva se zdrželi. Úvěr byl tedy přijat.

Řeč přišla i na městskou policii a odstraňování nedostatků v jejím chodu. Jaroslav Trégr oznámil odchod současného ředitele městské policie Václava Němečka ke dni 31. 12. Němeček odchází na svou žádost z rodinných důvodů. Na jeho místo bude vypsáno výběrové řízení. U tohoto bodu žádal Jaroslav Sykáček zaprotokolovat neoprávněné vměšování místostarosty Švába do provozu městské policie. Šváb byl obviněn ze dvou přečinů, kterých se měl při jednání se strážníky dopustit.

Zastupitelstvo města schválilo dotaci na příští rok pro občanské sdružení White Light, a to ve výši tří set tisíc korun.
Krátce před půl desátou večerní došlo na poslední bod zasedání, tedy na diskuzi členů zastupitelstva města. Bronislava Nedvědová zde přečetla dopis od studenta z Rumburku, studujícího v Mladé Boleslavi. Dopis měl být přednesen Dagmar Fohlovou, ta už v tu dobu ale v sále nebyla, proto ho tlumočila Nedvědová. Dopis se linul v tom duchu, že je zbytečné, aby se mezi sebou lidé hádali a je zbytečné a nevhodné kácet stromy jen proto, že nám zrovna nevyhovují.

Zasedání zastupitelstva skončilo několik minut po půl desáté, kdy ho starosta města uzavřel.

Petra Malá

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail