Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru

Každé roční období má svá specifická požární rizika. Nyní nastává předčasné období jara po velmi mírné zimě. Dlouhodobé sucho, málo srážek, to je ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, luk, neposekaného pole. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto každý rok hasiči takové požáry likvidují. Povinnosti osob chovat se tak, aby nevznikl požár, jsou stanoveny zákonem o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor na základě stanovených povinností zveřejňuje informace, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost vzniku požáru snížila na minimum.

Nekuřte v lese, na lukách a polích se suchým porostem

Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lese nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si zapálíte dýmku nebo cigaretu. Především je vhodné alespoň ukázněně cigaretu uhasit, případně i vyklepnutý hořící obsah dýmky uhasit. Požár lesa či nižšího porostu nemusí nutně ohrozit lidské životy, rozhodně ale ohrozí život lesních zvířat a může způsobit nevyčíslitelné materiální škody a změnit ráz krajiny.

Nenechávejte zapalovače za sklem automobilů

Častým nešvarem je to, že kuřáci ponechávají plynový zapalovač volně odložený za čelním sklem svého vozidla. Pokud takové vozidlo stojí nějakou dobu na přímém slunci, může dojít k přehřátí zapalovače a jeho plynové náplně a k následné destrukci zapalovače. V malém prostoru motorového vozidla pak tento prudký únik hořlavého plynu může způsobit požár.

V lese a ve volné přírodě nerozdělávejte oheň

Pokud přece jen chcete rozdělat v lese oheň, měli byste ho zapálit na bezpečném ohništi. Bezpečné ohniště je založeno na nehořlavém podloží v dostatečné vzdálenosti od porostu a obloženo kameny. Podloží jehličnatých lesů je hořlavé a prohořívá v několika vrstvách hluboko pod povrchem. Pokud fouká vítr, měl by být oheň rozdělán v závětří. Nutné je vždy ohniště zabezpečit neustálým dozorem. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské vzdálenosti a zapálit les i po několika hodinách. Ohniště i jeho okolí je vždy nutné nakonec řádně polít vodou či zasypat pískem.

Pořád platí přísný zákaz vypalování trávy

Každý rok hasiči vyjíždí k požárům po vypalování trávy a pálení odpadu na volném prostranství. Následně pak postihují pachatele těchto přestupků, pokud takový požár nepřerostl v trestnou činnost.

Pozor při manipulaci s hořlavými kapalinami

Při manipulaci s hořlavými kapalinami dochází již za běžných teplot k jejich odpařování. Běžně používané hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti vytváří výbušnou směs se vzduchem. Takovými kapalinami jsou všechny druhy benzínů, ředidel a rozpouštědel běžně používaných jako pohonné hmoty, čističe a rozpouštědla. K vznícení par stačí malá jiskra například při sepnutí elektrických kontaktů. Ke vznícení stačí i nastartovaný motor či horké části vozidla. Manipulace s otevřeným ohněm a tepelnými spotřebiči jsou jistým zdrojem ke vznícení nahromaděných par. Z těchto příčin zaznamenávají hasiči největší množství úrazů popálením po výbuchu par hořlavých kapalin, často končících smrtí zúčastněných. Hořlavé kapaliny by se měly skladovat v originálních obalech nevytvářejících statickou elektřinu nebo v obalech určených k jejich skladování. Jakoukoliv manipulaci s hořlavou kapalinou neberte na lehkou váhu.

Rodič, který má rád své dítě, nechce, aby se mu něco stalo

Úkolem rodiče je chránit své dítě před nástrahami života tak, aby bylo předcházeno dětským úrazům a dalším škodám. Požár vzniklý při dětské hře v sobě skrývá velké nebezpečí, protože děti mnohdy neumějí odhadnout případná rizika a adekvátně reagovat na vzniklý požár. Malé děti je potřeba před ohněm chránit. Smyslem prevence u starších dětí není izolace od veškerých zdrojů požáru, ale poučit je o bezpečné manipulaci se zapalovadly, svíčkami či petrolejkami a tepelnými spotřebiči. Umožněte dětem, aby se seznámily s bezpečnou manipulací pod bedlivým dozorem dospělého.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail