Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 28. 3. 2014 | Nezařazené

Rumburk hospodařil v roce 2013 s přebytkem dvanácti milionů korun, město se dynamicky rozvíjí

hospodaření 2013

Příjmy města byly v minulém roce ve výši 224457 tisíc korun, výdaje pak dosáhly hodnoty 208345 tisíc korun. Celkové saldo příjmů a výdajů je pak ve výši 16112 tisíc korun, což je o 11863 tisíc korun více, než bylo plánováno. Tento pozitivní výsledek je mimo jiné způsoben například nevyčerpanou částí poskytnuté zálohy ze strany pojišťovny na povodňové škody a zůstatkem daru od Ústeckého kraje na stejný účel. Částečně nevyčerpané zůstaly i dotace na projekt Zelený Rumburk a na pěstounskou péči. Na druhou stranu ale došlo k předfinancování dvou projektů z dotačních zdrojů Cíl3/Ziel3 (projekt ZŠ U Nemocnice a hasičského auta). Částka ze zpětného profinancování bude příjmem rozpočtového roku 2014.

Zůstatky na bankovních účtech jsou oproti nastavenému rozpočtu vyšší, celkem se jedná o 12065 tisíc korun. Oproti roku 2009, kdy byly daňové příjmy města ve výši 97902 tisíc korun, v roce 2013 tyto příjmy vzrostly na 127533 tisíc korun. To je nárůst o zhruba třicet milionů korun ročně. Co se týče získaných dotací, v minulém roce došlo k jejich nárůstu na hodnotu 64344 tisíc korun, což je asi 196 procent hodnoty roku 2012.

Kapitálové výdaje, tedy investice, dosáhly částky 64753 tisíc korun, což je 282 procent hodnoty kapitálových výdajů roku 2012. K 31. 12. nebyl čerpán revolvingový úvěr. Za rok 2013 došlo k úhradě jistiny investičního úvěru ve výši 8004 tisíc korun. Celkový zůstatek jistiny investičního úvěru se tak k 31. 12. snížil z 37332000 korun na 29328000 korun.

Pozitivní je i pokles úroků z úvěrů. V roce 2012 byly nákladové úroky z úvěrů ve výši 1021000 korun, loni došlo k jejich poklesu na 482 tisíc korun, což je asi sedmačtyřicet procent hodnoty roku 2012. Ukazatel dluhové služby je za rok 2013 na úrovni 4,85 procenta z celkově povolené hodnoty třicet procent. V roce 2008 a 2009 přitom dosáhl ukazatel na šest procent, za rok 2012 na 5,26 procenta. V porovnání s předchozím rokem tedy došlo k poklesu ukazatele dluhové služby o 0,41 procenta.

Rumburk má za rok 2013 nedočerpané dotace ve výši jednaosmdesáti tisíc korun, má také pohledávku za Úřadem práce České republiky z titulu nedoplacené dotace, zejména na veřejně prospěšné práce v celkové výši 412 tisíc korun. Tyto finance budou příjmem letošního roku.

V roce 2012 byl výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši -1501 tisíc korun, v roce 2013 došlo k jeho nárůstu na 25696000 korun.

Celkové hodnocení
je pozitivní

Hospodářské výsledky dosažené v roce 2013 je třeba hodnotit s ohledem na pokrizovou rozkolísanou hospodářskou situaci v Evropě i ve světě. V případě města Rumburk byl tento stav ještě umocněn rozsáhlými škodami na majetku způsobenými ničivými povodněmi v srpnu 2010, sociálními nepokoji od srpna 2011 a následným rozkolem ve vedení města.

Jako velmi pozitivní lze v roce 2013 hodnotit obnovení dynamického tempa rozvoje města (měřeno přes index objemu kapitálových výdajů 2013/2012), který ve srovnání s rokem 2012 dosáhl téměř trojnásobného tempa a vrátil se tak na hodnoty před hospodářskou krizí. Jako další velmi pozitivní lze hodnotit i stabilizaci cash flow města a zlepšení indexu dluhové služby.

Mírně negativně se do průběžného hospodaření města odrazily nižší kapitálové příjmy z prodeje nemovitého majetku v důsledku stagnace trhu s nemovitostmi. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku postupně dařilo negativní dopady poklesu těchto příjmů rozpočtově eliminovat, neměla tato skutečnost jakýkoliv negativní dopad do celkového hospodaření.

Lze konstatovat, že i přes celorepublikově kolísající vývoj veřejných rozpočtů došlo v případě města Rumburk nejen k naplnění základního úkolu, a to zajištění plynulého chodu města a na něj navázaných subjektů při zachování rozpočtové stability, ale že se rovněž podařilo obnovit dynamické tempo rozvoje města, stabilizovat cash flow a přitom zlepšit index dluhové služby.

 

pem, ds

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail