Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O peticích, které podepisovali občané

petice

V únoru doručili petenti na podatelnu městského úřadu petici, kterou již přednesli na 25. zasedání Zastupitelstva města 13. 1. Obsahovala devět bodů, o nichž mělo lednové zastupitelstvo jednat. Iniciátorem petice byl Josef Zibner a Dagmar Fohlová. Následovala další petice, kterou podepsaní žádali, aby bylo okamžitě zastaveno kácení dřevin v Rumburku. Tuto petici iniciovala Dagmar Fohlová a zastupitelka města Bronislava Nedvědová. Na obě petice bylo odpovězeno Radou města dle zákona o právu petičním, zákona o obcích a dle pravidel pro přijímání a vyřizování petic, která nabyla účinnosti na konci roku 2000. Na šestadvacátém zasedání Zastupitelstva města se o nich znovu diskutovalo.

První peticí chtěli občané odvolávat

Odvolat starostu a místostarostu, odvolat Radu města. Zastupitelé města ať rezignují, tedy ti, kteří podléhají vůli 1. místostarosty. Provést revizi personálního obsazení městského úřadu na vedoucích pozicích, zrušit rozhodnutí o přijetí úvěru ve výši šedesáti milionů korun, využívat program E-ZAK k zadávání veřejných zakázek, provést revizi, případně vypovědět smlouvy s provozovateli zábavní výherní techniky. Odvolat ředitele, představenstvo a dozorčí radu Lužické nemocnice a polikliniky. To všechno žádali podepsaní na petičním archu. Poměrně dost petentů nesplnilo podmínku, kterou ukládá zákon o právu petičním, a tím pádem se jejich podpisy staly neplatnými. Peticí se mělo zabývat zastupitelstvo na svém pětadvacátém zasedání, které se konalo v polovině ledna.

Na petici odpověděla Josefu Zibnerovi Rada města prostřednictvím starosty města. Rada města uvedla třeba to, že ne všechny vznesené požadavky jsou v kompetenci zastupitelstva a že se zastupitelstvo musí řídit programem, který je schválen v začátku zasedání. Ve schváleném programu byly z petice jen dva body, a to odvolání starosty a odvolání místostarosty města. Zastupitelé při hlasování ani jednoho z uvedených neodvolali. Některé body zastupitelstvo řešit nemohlo, jiné může na kterémkoli jiném zasedání, kde budou body schváleny jako součást programu. Rada města však nemá důvod tyto body navrhovat a sama jejich projednávání iniciovat nebude. Rada města také vysvětlila, že zastupitelé, kteří mají dle znění petice podléhat vůli 1. místostarosty, mají právo na rozhodnutí, zda odejdou, nebo neodejdou. Revize personálního obsazení městského úřadu podle ní není v současné době potřebná.

K bodu týkajícímu se užívání programu E-ZAK se vyjádřila v tom smyslu, že nikde není napsáno, že k zadávání veřejných zakázek musí být využíván tento program. Software E-ZAK byl navíc podle ní zakoupen v rozporu s platnými právními předpisy. Město nebude software používat do vyřešení celé záležitosti. Na místě je tedy využívání jiných transparentních cest, aniž by město muselo zbytečně vynaložit finanční prostředky. Veškeré náležitosti týkající se veřejných zakázek města jsou v současné době zveřejňovány na internetových stránkách města.

Odvolání ředitele, představenstva a dozorčí rady společnosti může iniciovat valná hromada Lužické nemocnice a polikliniky. Město Rumburk je sice majoritním akcionářem společnosti, je však nutné postupovat podle stanov společnosti schválených valnou hromadou. Město může navrhnout svolání valné hromady a prostřednictvím zastupitelstva pověřit někoho konkrétním výkonem akcionářských práv, jejichž součástí budou i personální změny v orgánech společnosti. „Nedomníváme se, že by odvolávání bylo v tuto chvíli nutné. Lužická nemocnice a poliklinika je v rámci možností daných okolnostmi ve zdravotnictví řízena dobře,“ vyjádřila se k tomuto bodu petice Rada města.

Druhou peticí žádali zastavení kácení dřevin

Petice proti kácení dřevin v Rumburku čítala devět bodů. Petenti argumentovali vysokými náklady na údržbu revitalizovaných parků, nedostačujícím časovým obdobím pěti let na údržbu a ochranu nových rostlin. Nelíbilo se jim, že v rámci revitalizace nebude nahrazen druh za druh a příliš vysoký počet dřevin, které se dožívají až padesáti let a mají velké nároky na plochu. V jednom z bodů upozornili na to, že akát není v podmínkách Šluknovského výběžku běžný, jak tvrdí projektová dokumentace. Další, co petenti vytýkali, byla nemožnost občanů vyjádřit se k situaci. Špatně bylo podle nich to, že záležitost nebyla projednána na zasedání zastupitelstva. Revitalizace je podle nich tak rozsáhlá, že by se k ní měli vyjádřit občané.

Posledním bodem petenti řešili to, co je myšleno likvidací dřevin a jak bude s dřevní hmotou naloženo. Petici podepsaly necelé dvě stovky obyvatel, někteří petenti ale nesplnili podmínku, kterou ukládá zákon o právu petičním, a jejich podpis není platný. Další významnou část tvořili občané jiných obcí než Rumburku. Na petici odpovídala Rada města prostřednictvím místostarosty Darka Švába v zastoupení starosty města, který byl v té době nepřítomen.

Předně je v odpovědi na petici upozornění, že napadaná rozhodnutí jsou součástí projektu revitalizace ploch části veřejné zeleně, nikoli součástí projektu kácení. V odpovědi byly vyjmenovány priority projektu, například stabilizace stávajících vegetačních prvků v určených lokalitách, posílení jejich provozní bezpečnosti a perspektivy, rozšíření a posílení druhové a prostorové variability parků doplněním dalších vhodných stromů a keřů. Proto je třeba odstranit dřeviny havarijní, zásadně poškozené, neperspektivní, konkurující kvalitním cílovým, dlouhodobě perspektivním jedincům, kteří budou stabilizováni odborným řezem, vazbou koruny, zákryty dutin a dalšími přesně určenými opatřeními.

Občané byli o revitalizaci informováni v Rumburských novinách už v roce 2010, poté také na podzim loňského roku.

Projekt revitalizace byl zpracován týmem pod vedením zahradní architektky Barbory Eismanové, která má na svém kontě taková ocenění, jako je například Cena děkana Zahradnické fakulty nebo několikeré ocenění Park roku. Součástí projektu byl dendrologický průzkum a projekt byl v rámci přípravy konzultován se čtyřmi stupni odborných garantů a všechny jejich dílčí připomínky jsou zapracovány. Jednalo se o odbor životního prostředí Městského úřadu Rumburk, odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje, o Agenturu ochrany přírody a krajiny a Státní fond životního prostředí. „Projekt splnil i ostatní náročná kritéria hodnocení a byl Ministerstvem životního prostředí vybrán k realizaci s dotací. Domníváme se proto, že není oprávněná kritika autorů petice, kteří tím napadají profesionalitu a odbornost všech výše uvedených orgánů a institucí i projektantů,“ stojí v odpovědi.

Městský úřad za účasti projektantů svolal několik místních šetření a konaly se pochůzky po všech řešených lokalitách. Dále uvádí Rada města v odpovědi, že jednorázové náklady na předepsaná opatření dle projektové dokumentace, které mají být ze tří čtvrtin pokryty dotací, zajistí stabilizaci parků a především vzrostlých dřevin v nich na několik desetiletí, takže oproti názoru autorů petice v následujících letech výrazně klesnou náklady na běžnou péči o stromy i na realizaci náhradních výsadeb, které musí jinak město každoročně hradit ze svých provozních prostředků. Náklady na péči o trávníky zůstanou stejné.

Petenti označují časové období pěti let na údržbu a ochranu nových rostlin za nedostačující. Toto období vyplývá z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí podpory, po které je město povinno se o náhradní výsadbu starat v rámci tzv. udržitelnosti projektu. Po uplynutí pěti let budou revitalizované plochy dále městem udržovány tak, aby je mohli občané i návštěvníci města využívat pro odpočinek a volnočasové aktivity.

Za návrh vhodných dřevin je odpovědný kvalifikovaný projektant. Případné náhrady druhu za druh, jak by si ji pravděpodobně představovali petenti, jsou obecně hrubou technologickou chybou, protože každá dřevina využívá svůj kořenový prostor trochu odlišným způsobem a při opakování téhož druhu mívá tento podstatně horší růstové predispozice. „Věříme, že se vysazené stromy dožijí vyššího věku než petenty předpokládaných padesáti let,“ konstatuje se v odpovědi na petici.

V rámci projektu revitalizace má být vykáceno padesát čtyři kusů odumírajících, havarijních, nevratně poškozených a podobných dřevin. Oproti nim bude vysazeno 149 nových stromů a keřových tvarů stromů a asi 4500 kusů keřů, náhrad trávníků a živých plotů. V odpovědi také dále stojí, že není nutné vypisovat v této záležitosti referendum, protože rozsah napadaných rozhodnutí povolujících kácení mimo les není v odchylce od průměrně ročně povolovaných kácení kusů dřevin na území města.

Dřevní hmota kácených dřevin bude likvidována podle projektové dokumentace, tedy do průměrů deseti centimetrů je možné ji seštěpkovat a štěpku zpětně použít k mulčování záhonů, rozptýlení v lesoparku a podobně. O silnější dřevní hmotě, která je majetkem města, rozhodne město, zda ji využije ve svých výtopnách nebo ji třeba prodá jako palivo. Zcela jistě nebudou stromy káceny kvůli dřevu, na výrobu kulatiny a z podobných důvodů.

 pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail