Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014

tělocvična

Ve čtvrtek 10. 4. zasedalo Zastupitelstvo města v Domě kultury Střelnice Rumburk. Na jednání se přišlo podívat asi deset občanů. Zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok a živě diskutovali o budoucí propojce Sukovy ulice se sídlištěm v Podhájí.

Program se tentokrát skládal ze čtrnácti bodů a zastupitelé opět neodhlasovali zařazení bodu Informace o porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze strany vedení města Rumburk a tajemnice Městského úřadu Rumburk. Jednalo se tedy podle původního návrhu programu.

Hned ze začátku se ptala Bronislava Nedvědová starosty Jaroslava Trégra, jak se budou občané vyjadřovat při schvalování rozpočtu. Tento bod je totiž obsáhlý a povolený čas (2 x 3 minuty) by nemusel občanům stačit. Starosta potvrdil, že platí, co řekl už na minulém zasedání – bude-li někdo chtít hovořit déle, je možné přizvat ho jako hosta. Byla to opět Nedvědová, kdo řekl, že Zastupitelstvo města na minulém, šestadvacátém zasedání, podle ní, nejednalo podle zákona a bod navrhovaný Ladislavem Pokorným (zmíněný bod Informace o porušování zákona) měl být přijat. Bod si však ani tehdy, ani tentokrát zastupitelé neodhlasovali jako součást programu.

Nedvědová si také stěžovala na kvalitu zápisu z šestadvacátého zasedání zastupitelstva. Přes padesát míst bylo vytečkováno, protože zvukový záznam byl nesrozumitelný. Uznala, že zapisovatelky nemají úplně nejjednodušší práci s přepisem. Trégr vysvětlil, že na minulém zasedání byla bohužel porouchaná technika a to, že bude zápis takto „děravý“, by se už nemělo opakovat.

V rámci projednávání majetkových záležitostí města se zeptal jeden z přítomných občanů, proč mu město nechce odprodat cestu u jeho pozemku. Žadateli vysvětlil místostarosta Darek Šváb, že cestu město neprodá, protože je jediná, po níž se dá dostat k dalším pozemkům, kde mohou být podle územního plánu vystavěny rodinné domy. Měla by zůstat možnost řešit zde přístupovou komunikaci k budoucí výstavbě v následujících patnácti nebo dvaceti letech.

Zřejmě nejdéle jednali zastupitelé o ekonomických záležitostech města. Tento bod se skládal ze dvou částí, a to z Rozpočtu města Rumburk na rok 2014 a Rozpočtového výhledu na období let 2015 a 2016. O tomto bodu informoval přítomné Darek Šváb. Mluvil o tom, že město splácí jeden úvěr, ten čtyřicetimiliónový z roku 2010, zbývá z něj splatit ještě devětadvacet miliónů korun. Město má k dispozici revolvingový úvěr pro profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji (výdaje se naplňují v průběhu roku rychleji než příjmy). Sdělil také, na jaké akce bude využit nový investiční úvěr ve výši čtyřiceti miliónů. Jedná se například o rekonstrukci tělocvičny Základní školy Tyršova nebo chodníků na obou stranách Jiříkovské ulice, rekonstrukce povrchů místních komunikací, o vybudování propojky Sukovy ulice s Podhájím, o rekonstrukci parkoviště u samoobsluhy za náměstím a o rekonstrukci ulice Františka Nohy a ulice Tyršovy. Šváb měl také připravenou prezentaci snímků míst, která rekonstrukci potřebují, a míst, která už prošla rekonstrukcí v minulém roce. Částka až 150 tisíc má například jít na projektovou přípravu vybudování sběrného dvora v areálu bývalých kasáren. Projekt je součástí dlouhodobého plánu odpadového hospodářství města.

Z úvěru má být letos vyčerpána částka 25,5 miliónů korun. Finanční výbor doporučil rozpočet na rok 2014 schválit.

K tomuto bodu vznesla připomínku jedna z občanek města. Řekla, že by peníze raději investovala do rekonstrukce stávajících cest. Jestli má být propojka jenom zkratka z Podhájí k bazénu, tak je to podle ní zbytečné. Nakonec vyjádřila obavu o bezpečnost dětí tvrzením, že cestou, která se má změnit v propojku, jich chodí do školy a domů spousta. Součástí vybudování propojky je ale podle slov místostarosty Švába i vybudování chodníků. „Sukova ulice směrem ke koupališti svými parametry nevyhovuje příslušným normám. V budoucnu bude muset nutně dojít k její celkové rekonstrukci. Buď dojde k pokácení aleje a rozšíření komunikace, nebo je druhá možnost, a to zúžení provozu na jeden směr,“ vysvětlil důvod, proč má být propojka vybudována. O slovo se přihlásil další občan, udivený tím, že má nějaká propojka vzniknout, nicméně vyjádřil svůj názor, že by bylo lepší nechat v lokalitě za bazénem klidovou zónu a že by se o věci mělo diskutovat v širším fóru.

Darek Šváb připomněl, že vybudování propojky je součástí materiálů už z roku 2007 a propojka byla opakovaně řešena, takže se lidé mohli vyslovit.

Nedvědová poté narazila na nevyužití silnice vedoucí z ulice Krásnolipské k parkovišti pod panelovými domy. Ptala se, zda se někdo tázal občanů, jestli něco takového chtějí a jestli by nebyla vhodnější zelená plocha. „S obyvateli sídliště byla hned na počátku záležitost diskutována,“ odvětil Šváb. Nato ho Nedvědová osočila ze lži. Řešeno prý bylo jen parkoviště, nikoli komunikace vedoucí z Krásnolipské ulice. Nedvědová se také ptala na to, které pozemky bude město prodávat, že jsou v rozpočtu příjmy ve výši deseti miliónů korun z prodeje nemovitostí. Město bude prodávat hlavně pozemky v průmyslové zóně, dále objekt v Žitné ulici a ulici 2. polské armády.

Jaroslav Sykáček reagoval také na propojku. Dle jeho názoru by se bez ní město ještě nějaký čas obešlo. Položku propojky by vyškrtl z plánovaných akcí. Vyjádřil také obavu o zadlužení dalšího zastupitelstva třicetimiliónovým nákladem. Darek Šváb ho opravil, že půjde o částku poloviční, tedy asi třináct nebo čtrnáct miliónů korun. Okomentoval i parkoviště v ulici SNP. „Není to jen parkoviště u samoobsluhy U Jiskry a u kasina. Jde o to, že ve městě není kde parkovat, parkoviště tak bude sloužit většímu počtu lidí,“ dodal k parkovišti.

Ředitel Základní školy Tyršova Josef Růžička otevřel téma vytvoření zelené plochy v prostoru mezi třídou 9. května a budovou zdravotnické školy. Spor je v tom, že škola nechává dvůr otevřený a dělá z něj veřejnou parkovací plochu, kterou využívají nejen učitelé a zásobování jídelny, ale i lidé, kterým se parkování na tomto místě zrovna hodí. Růžička řekl, že k uzavření dvora potřebuje spolupráci města. O tom, co na dvoře bude, by dle jeho slov neměl rozhodovat jeden člověk, ale komise. Šváb mu odpověděl, že o tomto rozhoduje zastupitelstvo. „Pokud nenajdeme novou parkovací plochu, tak nemůžeme dělat ze školního dvora plochu zelenou, protože nebude kde parkovat auta. Leda že by lidé přijeli, vyfoukli auto, složili si ho do kapsy a pak si ho zase při odjezdu nafoukli,“ odpověděl s lehkou nadsázkou Šváb.

Zastupitelka Nedvědová se tázala na sumu dvou miliónů korun v rozpočtu města. Tato částka má být dohromady za projektové dokumentace a z reakce zastupitelky bylo možné vyčíst, že jí částka připadá příliš vysoká. Darek Šváb vysvětlil, že na projektové dokumentaci se pracuje třeba tři nebo čtyři roky a že zejména z důvodu nové ministerské vyhlášky z minulého roku náklady na projektové dokumentace v budoucnu porostou. Důvodem je to, že podle této vyhlášky nestačí mít zpracovánu jen dokumentaci ke stavebnímu řízení, ale musí být zpracována projektová dokumentace k realizaci stavby, podle které se v praxi mnohdy stejně nedá stavět, ale stojí víc, než všechny ostatní projekty dohromady.

Nedvědová se dále ptala, na kolik akcí, které mají být financovány z úvěru, bylo požádáno o dotaci. Šváb jí odpověděl, že záměr byl požádat o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad právě na propojku ulice Sukova – sídliště V Podhájí, ale žádost nakonec podána být nemohla, protože po obnovení činnosti ROP Severozápad, po „vyřešení problémů“ za cca. 2,5 miliardy korun, došlo ke změně vyhlášených podmínek a tato akce a ani rekonstrukce tělocvičny Základní školy Tyršova se do nastavených podmínek nevešla. Z ROP Severozápad jsou čerpány finance pouze na propagační materiály.

Žádné jiné vhodné dotační tituly nejsou v současné době vyhlašovány a podle dostupných informací v dalším programovém období bohužel výstavby a rekonstrukce místních komunikací předmětem dotací z EU být také nemají.

Šváb také připustil, že je možné odhlasovat bod se zapracovanou připomínkou, tou mělo být vyřazení kapitálového výdaje ve výši dvou miliónů korun na zahájení vybudování propojky a převedení prostředků do rozpočtové rezervy. Nedvědová ještě navrhla hlasování po jménech, avšak pozdě, hlasovalo se tedy klasicky. Návrh nebyl přijat a rozpočet byl nakonec schválen v původním, předloženém znění. Zastupitelé poté schválili i bod Rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016.

Devátým bodem zasedání byly informace z městské policie. Trégr mluvil o mimořádné inventarizaci majetku v průběhu dubna, o doplňkovém výběrovém řízení na asistenta prevence kriminality a o tom, že všechna služební auta Města Rumburk mají nově zabudována GPS a pracovníci úřadu nad nimi mají větší kontrolu. Následoval soubor dotazů Bronislavy Nedvědové: Jsou strážníci v terénu, nebo jen v kanceláři? Co je to „civilní pracovník“? Proč byla strážníku Kotmelovi odebrána funkce instruktora sebeobrany? A z jakého titulu se tajemnice městského úřadu vměšuje do činnosti městské policie? Na její otázky odpověděl Jaroslav Trégr: „Ve službě je na městské policii vždy dozorčí a operátor kamerového systému a k tomu dva lidi v terénu. V kanceláři je i zastupující ředitel, když je ho potřeba tam, a zástupce ředitele pro prevenci kriminality. Civilní pracovník Jakub Šnek bude společně s velitelem Petrem Markem proškolen v záležitostech kolem bojového umění, za půl roku se Šnek vrátí do služby a bude školit ostatní strážníky. Strážník Kotmel nemá potřebné osvědčení. Strážníky měl cvičit v sebeobraně, ale oni na tréninky nechodili, tréninky tedy nebyly. S tím souvisí i odebrání odměny za vedení tréninků z výplatní pásky strážníka Kotmela.“ Na poslední otázku odpověděla tajemnice Městského úřadu Rumburk Radka Hrubešová, že do činnosti městské policie nijak nezasahuje, pouze dělá část personalistiky a psala zápis o uložení náčiní a svozu materiálu do prostoru SRAS, proto je na dokumentu podepsaná.

Desátý bod, kterým bylo schválení zařazení správního obvodu území města Rumburk do územní působnosti Místní akční skupiny Šluknovsko, zastupitelé přijali. Jedenáctý bod sestával z informací o vyřízení Petice proti kácení dřevin v Rumburku, dvanáctý bod z informací o vyřízení Petice občanů Rumburku k 25. zasedání Zastupitelstva města. K jedenáctému bodu měla připravenou prezentaci Dagmar Fohlová, iniciátorka obou petic. Její vstup, protože se předpokládalo, že bude delší než vymezený čas pro občana, musel projít hlasováním. Tím ale neprošel, zastupitelé odhlasovali, že prezentace nebude součástí zasedání, proto se neuskutečnila. Nato se rozhořčeně tázala Hana Dvorská ze Spolku občanské solidarity Rumburk, proč tu zastupitelé jsou. Navrch dodala Bronislava Nedvědová, že „se stydí za tohle zastupitelstvo“. Za několik minut svůj výrok opravovala a upřesňovala.

O slovo se přihlásil zastupitel Evžen Dvořák a řekl, že v sále stejně není nikdo, kdo by mohl prezentaci Dagmar Fohlové odborně oponovat. Dále se vyjádřil tak, že by bylo lepší svolat schůzku, na které by se záležitosti řešily, než aby se vždy vyjádřila jedna strana a za čas na ni reagovala ta druhá, s jiným názorem. K dokumentaci promluvila i zastupitelka Romana Bušková: „Materiál s projektovou dokumentací je obsáhlý. Většina z nás si tento materiál prostudovala. Já jako laik bych se přiklonila k dokumentaci a k názoru odborníků.“ Trégr potom navrhl uspořádat pracovní jednání zastupitelů s přizvanými odborníky. Do diskuze se vložil místostarosta Šváb: „Revitalizaci nemusíme realizovat. Je ale třeba si uvědomit, že stromy jsou v havarijním stavu, tak aby to nedopadlo jako ve Zlíně, kde dvě děti strom zabil. Teď můžeme čerpat dotaci a za ni revitalizaci udělat. Když změníme plány, dotace už k dispozici nebude. Překvapuje mě, že se zástupci Spolku občanské solidarity Rumburk neúčastnili ani místních šetření, ale teď diskutují.“ Padla také otázka, jak zastupitelé vědí, že zrovna názor těch odborníků, kteří zpracovávali dokumentaci, je správný. Vysvětlování se chopil Vladimír Kolařík a nabídl téma k zamyšlení: „Kdyby vám, paní Fohlová, jeden chirurg vyndal slepé střevo a druhý řekl, že tam mělo zůstat, komu budete věřit? Jak zjistíte, co je správně?“

Zasedání skončilo zhruba po pěti hodinách jednání.

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail