Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Občanská sdružení se změnila na spolky

Právní rádce

Právní úprava účinná od 1. 1. zasáhla do fungování občanských sdružení. I v naší lokalitě se vyskytuje celá řada nejrůznějších zájmových spolků, ať již jde o rybáře, myslivce, včelaře, kluby seniorů či různé sportovní kluby, na kterých participuje řada občanů. Je proto dobré vědět, jak se do jejich fungování změny promítnou.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který občanská sdružení doposud upravoval, byl zrušen. Právní úprava byla přesunuta do nového občanského zákoníku, ale i dalších předpisů, které již pojem občanské sdružení neznají a namísto něho používají pojem spolek.

Doposud vedlo registr občanských sdružení Ministerstvo vnitra. Od začátku roku ale existuje nový rejstřík spolků, který povedou jednotlivé krajské soudy příslušné dle sídla spolku. V případě spolku se sídlem v Rumburku to bude Krajský soud v Ústí nad Labem. Do tohoto rejstříku již Ministerstvo vnitra všechny existující spolky zapsalo, přičemž údaje čerpalo ze „svého“ registru občanských sdružení. K dané změně došlo automaticky, nebylo tedy nutné žádné již existující občanské sdružení znovu registrovat. Určité povinnosti však spolek i přesto stíhají, jedná se zejména o změnu názvu, stanov a doplnění některých registračních údajů o nové, požadované zákonem.

Dle nové právní úpravy musí být v názvu spolku uvedena právní forma, tedy skutečnost, že jde o spolek. Jelikož navíc platí, že se název spolku musí výrazně lišit od názvu jiné právnické osoby, která vyvíjí činnost na území ČR, může to být pro řadu spolků komplikace. Řada z nich bude v důsledku toho nucena svůj název zcela změnit. Tuto změnu je nutné provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech, následně tyto dokumenty zaslat rejstříkovému soudu k zápisu změny názvu do registru spolků, a to do dvou let od nabytí účinnosti nového kodexu. Nepůjde ale o jedinou změnu stanov spolku. Žádné z ustanovení stanov totiž nesmí odporovat tzv. kogentním ustanovením zákona. Identifikovat v novém občanském zákoníku taková ustanovení bude pro většinu spolků jakožto laiků velkým oříškem. Doporučuji proto se obrátit na odborníka, aby se změnou pomohl. Pokud totiž spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními zákona, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty dokonce i zrušit.

Se změnou stanov pak souvisí i rozšíření rozsahu informací, které se zveřejňují podle občanského zákoníku ve veřejném rejstříku. Zatímco doposud se zveřejňovaly jen údaje o názvu, datu vzniku, identifikačním čísle a sídle, nově to je sídlo, statutární orgán, jeho členové a jejich osobní údaje, způsob jednání za spolek, účel spolku, rozsah jeho vedlejší hospodářské činnosti a další. Orgán, který vede veřejný rejstřík (soud), dané údaje doplní sám, pokud jsou mu známy (například ze stanov, které jsou založeny). Pokud dané informace nedohledá a tedy nejsou zřejmé z veřejného seznamu, jsou samy spolky povinny tyto údaje doplnit, a to ve lhůtě tří let ode dne účinnosti zákona. Stejná lhůta se týká i zmíněného přizpůsobení stanov nové právní úpravě.

Popsaný proces transformace je spíše jakousi formalitou. Ve skutečnosti zůstane spolek stále stejným zájmovým (nevýdělečným) společenstvím osob. I přesto však lze konstatovat, že nová úprava přinesla zejména kvalitativní posun. A navíc je celý proces nastaven tak, aby dosavadní občanská sdružení zatížil co nejméně, zejména tedy co do lhůty splnění uvedených povinností.

Mgr. Jana Slintáková
advokátka

 

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia v Rumburku a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Se svými dotazy se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail