Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelé se sešli naposledy, po volbách nejspíš přijdou jiní

V úterý 30. 9. se na dvě hodiny v Domě kultury Střelnice sešli zastupitelé města na svém posledním zasedání. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční po volbách a pochopitelně s největší pravděpodobností v jiné sestavě. Přítomno bylo šestnáct členů a asi dvacet občanů.

V počátku byl schválen program v původním znění, následovala zpráva o činnosti rady města a majetkové záležitosti města. V tomto bodě jednání předkládal místostarosta Darek Šváb zastupitelům především výsledky jednání s investory do průmyslové zóny. Uplynulo desetileté období omezení Ministerstva průmyslu a obchodu spočívajícího v zákazu pozemky ucelených ploch průmyslové zóny převést, pronajmout či zatížit věcným břemenem pro jiné účely než pro účely investiční výstavby v oborech zpracovatelského průmyslu. Výsledkem předkládaného materiálu prodeje pozemků v průmyslové zóně bude výstavba dvou nových výrobních areálů a ve dvou dalších případech dojde k rozšíření již existujících areálů služeb. Konkrétně se jedná o pozemky pro novou výstavbu firmy Heckl, která se zabývá výrobou kanalizačních trub, šachet a vpustí z plastů, pozemky pro výstavbu výrobního areálu prvního místního podnikatele Miroslava Svobody, pozemky pro rozšíření stávajícího areálu dopravní firmy Rekasped a pozemky v areálu čerpací stanice firmy Robin Oil. Schválením materiálu došlo k prodeji pozemků v průmyslové zóně v celkové hodnotě přes 17 milionů korun, ale zejména k vytvoření desítek nových pracovních míst.

Kontrolní výbor předložil své zápisy

Dalším z důležitých projednávaných bodů byly Zápisy z provedených kontrol Kontrolním výborem Zastupitelstva města. Materiál k bodu předložila předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Romana Bušková. Kontrolní výbor se zabýval plněním plánu Prevence kriminality v souladu se Strategií prevence kriminality České republiky a provedl několik opatření, například to, že nechal plán Prevence kriminality zveřejnit.

Výbor došel k závěru, že zadání projektů, které realizoval bývalý starosta Jaroslav Sykáček, zpracované firmou King Air, bylo drahé a neefektivní a dotace byla získána pouze na jeden projekt. Dále výbor navrhl výraznější zapojení veřejnosti do problematiky primární prevence.

Další, co Kontrolní výbor řešil, bylo dodržování směrnice č. 1/2001 a směrnice č. 3/2012 o zásadách a postupech při zadávání a realizaci veřejných zakázek za období od 1. 1. 2012 do 7. 11. 2012. Výbor dospěl k tomu, že zejména ze strany bývalé tajemnice Městského úřadu Dagmar Žákové docházelo k tak závažným pochybením, jako je naprosté ignorování platných směrnic a postupů nebo třeba schvalování objednávek osobami neoprávněnými k tomuto aktu. Kontrolní výbor také zadal Finančnímu výboru Zastupitelstva města podnět k provedení kontrolní akce – plnění a fakturace kontrolovaných objednávek či zakázek.

Finanční kontrola na Základní škole Tyršova

Na základě pověření starostou Trégrem byla provedena finanční kontrola na Základní škole Tyršova. Finanční kontrolu provedl daňový poradce Pavel Lampa. Kontrola se týkala účetnictví, rozpočtových pravidel a daňových předpisů za období let 2011, 2012 a první pololetí roku 2013. Účetnictví uzavřel Lampa jako bezproblémové, stejně tak rozpočtová pravidla. Nesrovnalosti ale objevil v daňových předpisech, a to při klíčování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností a klíčování nákladů a výnosů na jednotlivé činnosti v rámci jednoho druhu činnosti. To byl důvod, proč nedošlo ke správnému stanovení výsledků hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost. Také kvůli tomu nelze přesně klasifikovat výnosy, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob. Dalším prohřeškem bylo nesprávné vyplnění formuláře daňového přiznání, kde nebyl správně stanoven základ daně a nebyla správně přiznána daňová povinnost. Ředitel školy proti těmto závěrům podal v zákonné lhůtě námitky. Ty byly rovněž v zákonné lhůtě starostou města v plném rozsahu zamítnuty.

Zápis předložil i Finanční výbor Zastupitelstva města

Výbor byl požádán o provedení kontroly dodržování postupu dle platných směrnic města Rumburk pro oblast zadávání veřejných zakázek se zaměřením na postup a oprávnění konkrétních pracovníků při vystavování objednávek, sjednávání smluv a dodatků ke smlouvám, přebírání plnění likvidací na odboru tajemníka a odboru starosty Městského úřadu Rumburk. Kontrola se týkala období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Finanční výbor vytipoval objednávky, které by mohly souviset s porušením výše uvedených směrnic. Finanční odbor města následně předložil výpisy z Knihy došlých faktur vybraných dodavatelů. Ve čtyřech případech došlo ze strany bývalé tajemnice Městského úřadu Dagmar Žákové k realizaci zakázek na základě objednávky, tzv. zadání z volné ruky, u nichž nebyla provedena výzva k předložení nabídek, a došlo tím k porušení směrnic města. Jednalo se o zakázky o celkové hodnotě asi 700 000 korun.

 

Zasedání zastupitelů se linulo v poklidném duchu a skončilo po dvou hodinách.

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail