Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co bude dál aneb Volby jsou za námi

Ale zastupitelstvo ještě oficiálně nemáme

 

Letošní komunální volby máme za sebou, ale nově zvolení zastupitelé se ještě nesešli. Dá se předpokládat, že tak učiní v zákonem stanovené lhůtě, pravděpodobně první listopadový týden. Kdo ale do té doby dohlíží na chod města, když dosavadní zastupitelé už nedisponují svými mandáty?

Tuto problematiku řeší novela zákonů o územních samosprávních celcích č. 298/2008, konkrétně její část s názvem pravidla pro fungování obce v tzv. volebním mezidobí, tedy ode dne konání voleb do konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, respektive do zvolení nových obecních orgánů – starosty a rady obce. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se také podle této novely musí konat po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování nebo po rozhodnutí soudu o neúspěšnosti takového návrhu.

 

Starosta a místostarosta s radou města zůstávají

Správa obce spadá pouze na starostu, místostarosty a radu obce. Dosavadní starosta vykonává své pravomoci až do ustavujícího zasedání zastupitelstva, kde je zvolen starosta pro další volební období. Stejně tak je tomu i u místostarostů a rady města. Ta vykonává své pravomoci až do zvolení nové rady města. Nezanikají ani komise, které pod radou města fungují. Starostovi zůstávají pravomoci do okamžiku zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty, který může nového starostu zastupovat. V tomtéž okamžiku zanikají i pravomoci dosavadního místostarosty. Dosavadní rada obce zaniká až se zvolením nové rady jako celku.

 

Svolání ustavujícího zastupitelstva

Ustavující zastupitelstvo se musí sejít do patnácti dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování. Pokud je takový návrh soudu podán, patnáctidenní lhůta běží od posledního rozhodnutí soudu. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta.

Na tomto zasedání se volí nový starosta, místostarostové a rada obce. Ustavující zasedání musí být svoláno nejpozději sedmý den po dni, v němž uplynula lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

Pokud je návrh soudu na neplatnost voleb nebo hlasování podán, ustavující zasedání zastupitelstva se nekoná a je nutné vyčkat na rozhodnutí soudu. Jestliže soud návrhu nevyhoví, dosavadní starosta svolá ustavující zasedání tak, aby se konalo ve lhůtě patnácti dnů od rozhodnutí soudu, což znamená, že ke svolání ustavujícího zasedání musí dojít nejpozději sedmý den po dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu. Pokud ale soud dospěje k tomu, že s volbami opravdu bylo něco špatně, ustavující zasedání se nekoná a své pravomoci vykonává dál dosavadní starosta, místostarosta a rada, a to až do dne, v němž se koná ustavující zasedání zastupitelstva zvoleného v opakovaných volbách nebo v opakovaném hlasování.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce skládají nově zvolení zastupitelé slib. Mandátem disponují už od doby, kdy je ukončeno hlasování.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail