Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KROK ZA KROKEM ANEB CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SI MĚNÍM ADRESU TRVALÉHO POBYTU?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

 

 PRVNÍ KROK – MÍSTNĚ
PŘÍSLUŠNÝ OBECNÍ ÚŘAD

Přestěhovali jste se. První zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplníte tam a podepíšete přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předložíte platný občanský průkaz a doklad, který vás opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

 

 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Na katastrální úřad nemusíte oznamovat nic. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

 

 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále pro vás však platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musíte tedy do třiceti dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

 

 FINANČNÍ ÚŘAD

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt registrován či nikoliv. Pokud nejste registrováni, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad vám zašle oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

 ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Pokud měníte adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemáte povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli se však stěhujete z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musíte tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam jste se přestěhovali. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatíte správní poplatek ve výši padesáti korun.

Co s sebou?
starý řidičský průkaz, občanský průkaz, pasovou fotografii

 

 REGISTR VOZIDEL

Jestli vlastníte automobil, bude vás čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do deseti pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystáte padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

Při stěhování na území jiného kraje obdržíte i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí sto korun (padesát korun za změnu pobytu a padesát korun za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Co s sebou?
velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění (zelenou kartu), potvrzení o technické kontrole, obě registrační značky z vozidla (v případě stěhování do jiného kraje)

 

 ÚŘAD PRÁCE

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti apod.), tam máte z technických důvodů povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

 

 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Živnostenskému úřadu nemusíte, pokud podnikáte, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném port průmyslu a obchodu České republiky.

 

 ČESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

V případě, že pobíráte důchod, musíte změnu nahlásit sami. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Pobíráte důchod na poště

Pokud vám ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásíte na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Pobíráte důchod na účet u banky

Změnu musíte nahlásit sami – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvedete svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musíte poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení. Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz.

Jestli pobíráte důchod a bydlíte v cizině, musíte oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašlete na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíšete Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

 

 DALŠÍ INSTITUCE, KAM MUSÍTE
ZATÍM ZMĚNU TRVALÉHO
POBYTU HLÁSIT

Změnu musíte i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům. Jde především o banky (či jiné finanční společnosti, kde máte např. úvěr), dodavatele elektrické energie, plynárny, komerční pojišťovny, u kterých máte pojistku, ošetřujícího lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu, poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonního operátora, atd. Připravuje se možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail